Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut

Lapsi ja aikuinen käsi kädessä.

Sosiaalipalvelujen tavoitteena on edistää ja ylläpitää lasten, nuorten ja perheiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. 

Jokainen hyvinvointialue vastaa oman alueensa asukkaiden sosiaalipalveluista. Hyvinvointialueilla on velvollisuus tiedottaa asukkaille palveluista ja kertoa selkeästi, mistä niitä voi hakea.

Tuen tarpeet ja tukimuodot

Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen mukaan. 
Tuen tarpeet ja tukimuodot

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä perheen kanssa. Arviointi sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta. 
Palvelutarpeen arviointi

Sosiaalihuollon asiakkuus

Sosiaalihuollon asiakkuus alkaa hakemuksesta, kun vireille tullutta asiaa ryhdytään käsittelemään tai kun henkilölle annetaan sosiaalipalveluja. 
Sosiaalihuollon asiakkuus

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjessa selviytymisessä. Kotipalvelu toteutetaan aina yhteistyössä perheen kanssa.
Lapsiperheiden kotipalvelu

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.  Perhetyön avulla tuetaan erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä.
Perhetyö

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnalla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä lapsen myönteistä kehitystä edistävää sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa.
Kasvatus- ja perheneuvonta

Tukihenkilöt ja -perheet

Tukihenkilön tai -perheen avulla tavoitteena on turvata lapsen terveyttä ja kehitystä, mikäli jollakin perheenjäsenellä on pitkäaikainen sairaus, vamma tai perheessä on muu vastaavanlainen tilanne.
Tukihenkilöt ja -perheet

Lomanviettopalvelut ja tuki lomavieton järjestämiseen

Lomanviettopalveluja ja tukea lomanvieton järjestämiseen annetaan perhetilanteen, pitkäaikaisen sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.
Lomanviettopalvelut ja tuki lomanvieton järjestämiseen

Vertaisryhmätoiminta

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai hänen perheelleen voidaan järjestää vertaisryhmätoimintaa lapsen terveyden tai kehityksen turvaamiseksi. Vertaisryhmätoimintaan osallistuvien on mahdollista käsitellä asioitaan yhdessä toisten samanlaisessa tilanteessa olevien kanssa.
Vertaisryhmätoiminta

Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen

Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Asumispalvelujen avulla järjestetty asuminen voi olla muodoltaan tilapäistä, tuettua, palveluasumista tai tehostettua palveluasumista.
Apua ja tukea asunnon tai asumisen järjestämiseen

Nuorten sosiaalityö ja ohjaus

Sosiaalihuollossa nuorella tarkoitetaan 18–24-vuotiasta henkilöä. Sosiaalihuollon on järjestettävä nuorille neuvontaa, ohjausta ja sosiaalista kuntoutusta.
Nuorten sosiaalityö ja ohjaus

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista esimerkiksi työ- tai opiskelupaikkaan.
Sosiaalinen kuntoutus

Päihde- ja mielenterveystyö sosiaalipalveluina

Päihdetyöllä tuetaan päihteettömyyttä, vähennetään päihteidenkäytön riskitekijöitä ja vahvistetaan henkilön voimavaroja ja hyvinvointia. Mielenterveystyön tavoitteena on vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä.
Päihde- ja mielenterveystyö sosiaalipalveluina

 

Lisätietoja

Hanne Kalmari
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7779
[email protected]