Lainsäädäntö ja linjaukset

Lainsäädäntö raamittaa sote-digitalisaation soveltamista ja asettaa sille minimitason. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ohjauksen kannalta keskeisiä lakeja ovat

Sote-organisaatioiden vastuita liittyen sote-digitalisaatioon määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolaissa: 

  • palvelunantajan käyttämien tietojärjestelmien on vastattava (kokonaisuutena) käyttötarkoitukseltaan palvelunantajan toimintaa ja täytettävä palvelunantajan toimintaan liittyvät olennaiset vaatimukset (Asiakastietolaki 34. §).
  • Uudessa asiakastietolaissa aiemman lain tietosuojan ja tietoturvallisuuden sekä tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma korvautuu tietoturvasuunnitelmalla.
    Tietoturvasuunnitelmat (Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla)
  • Vastuu tietoturvasuunnitelman laatimisesta ja noudattamisesta on sote-organisaation vastaavalla johtajalla (Asiakastietolaki 28 §).

 

Suomen digitalisaatiolinjaukset

Lainsäädännön uudistaminen on käynnissä

Nykyinen lainsäädäntö on pirstaleista ja osin vanhentunutta, ja lakien soveltaminen ja yhteensovittaminen on muodostunut haasteelliseksi.

Teknologian kehittymisen tuomat uudet mahdollisuudet ovat tuoneet myös uudenlaisia sääntelyn tarpeita. Sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) käynnistettiin 2021 hankeohjelma sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi.

Uudistuksen tavoitteena on muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä yhtenäinen laki, joka sisältää tietosuojaa, asiakirjojen käsittelyä, valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita sekä tiedonhallinnan ohjausta koskevat säädökset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintasäädösten kokonaisuudistus käynnistyy (Uutinen 8.2.2021, STM)

Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world (9.12.2023)