Lagstiftning och riktlinjer

Lagstiftningen ramar in tillämpningen av digitaliseringen av social- och hälsovården och fastställer en miniminivå för den. Lagarna som är centrala med tanke på styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården är 

Social- och hälsovårdsorganisationernas ansvar för digitaliseringen av social- och hälsovården definieras i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården:  

  • De informationssystem som en tjänstetillhandahållare använder ska till sitt användningsändamål svara mot tjänstetillhandahållarens verksamhet och uppfylla de väsentliga krav som ställs på tjänstetillhandahållarens verksamhet (34 §) 
  • I den nya lagen om kunduppgifter ersätts planen för egenkontroll av dataskydd och informationssäkerhet samt användning av informationssystem i den tidigare lagen med en informationssäkerhetsplan. 
    Informationssäkerhetsplaner (sidan Informationshantering inom social- och hälsovården, på finska) 
  • Ansvaret för att utarbeta och följa informationssäkerhetsplanen ligger på social- och hälsovårdsorganisationens ansvariga föreståndare (lagen om kunduppgifter 28 §). 

 

Finlands riktlinjer för digitalisering 

Lagstiftningen förnyas som bäst

Den nuvarande lagstiftningen är splittrad och delvis föråldrad, och det har blivit utmanande att tillämpa och samordna lagarna.

De nya möjligheter som den tekniska utvecklingen medfört har också bidragit till nya behov av reglering. Vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM) inleddes 2021 ett projektprogram för att förnya lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården. 

Syftet med reformen är att skapa en enhetlig lag om behandlingen av kunduppgifter inom social- och hälsovården. Lagen ska innehålla bestämmelser om dataskydd, hantering av handlingar, riksomfattande informationssystemtjänster och om styrning av informationshanteringen. 

Totalreformen av lagstiftningen om informationshantering inom social- och hälsovården inleds (Nyhet 8.2.2021, SHM) 

Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the world. (Nyhet 9.12.2023)