Yhteistyö ja projektit

Yhtenäiset tietorakenteet luovat pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnalle. Koodistopalvelu tekee yhteistyötä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotta tietorakenteet saadaan yhtenäisemmiksi.

Jaamme kansallisessa kehittämis- ja ohjaustyössä hankittua asiantuntemusta sekä käytännössä toimiksi todettuja malleja useassa eri verkostossa ja hankkeessa. Tavoitteenamme on myös edistää terveystiedon liikkumista, kun kehitetään rajat ylittäviä terveyspalveluja Eurooppaan.

Kansainvälisen kehittämisyhteistyön kohteina ovat esimerkiksi lainsäädäntö, arkkitehtuuri, tietorakenteet, standardit sekä tiedonhallintamallit ja -tehtävät. THL osallistuu myös tietovarantojen kehittämiseen. 

Yhteistyöryhmät

THL osallistuu useisiin pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin standardisointia edistäviin yhteistyöryhmiin.

 • Nordclass-yhteistyö / WHO:n luokitukset, 
 • Eurooppalaiset hankkeet ja ryhmät Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa,
 • ISO- ja CEN-standardointijärjestöt,
 • Pohjoismaiden ministerineuvoston työryhmät

Pohjoismainen yhteistyö

 • Nordic Commons-hanke (2/2022 - 10/2023). Hankkeessa on tavoitteena on testata ratkaisuja ja käytännön lähestymistapoja terveystietojen jakamiseen Pohjoismaiden alueellisten ja kansallisten toimijoiden välillä.
  Nordic Commons
 • Value from Nordic Health Data - Valo (12/2023 - 02/2026). Yhteistyöllä pyritään parantamaan ja vahvistamaan pohjoismaista yhteistyötä terveystiedon hallinnassa
  Value from Nordic Health Data - Valo
 • Pohjoismainen eHealth-tutkimusverkosto (NeRN)

Tietorakenneyhteistyö 

THL toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja edistää yhteentoimivuutta. THL yhdenmukaistaa ja kääntää kansainvälisiä tietorakenteita kansalliseen käyttöön. Suomenkieliset käännökset ovat myös kansainvälisten kumppaneiden käytettävissä. 

Rakenteet jaetaan maksutta kansallisen koodipalvelimen kautta. Rakenteiden käyttöön liittyviä koulutuksia järjestetään yhteistyössä yliopistojen kanssa.

Snomed CT

THL kääntää ja sovittaa SNOMED CT -termit suomeksi sekä ylläpitää ja jakaa suomenkieliset termit maksutta käytettäviksi. Termistöt löytyvät sekä kansainvälisen SNOMED CT -hakuselaimen että kansallisen koodistopalvelimen kautta.

THL toimii kansallisena yhteyspisteenä loppukäyttäjien ja SNOMED Internationalin välillä. THL on yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa kehittänyt suomenkielisen SNOMED CT -peruskurssin.  

Lue lisää THL:n SNOMED CT -työstä 

ICD-11

THL on perustanut erillisen hankkeen WHO:n ICD-11-diagnoosiluokituksen käyttöönottoa varten (2023-2026). Hankkeessa toteutetaan käännös- ja lokalisointityötä, käyttäjäkoulutusta, tietomäärittelyjen teknisiä muutoksia sekä järjestelmätukea. Käännöstyössä hyödynnetään käännösteknologiaa ja tekoälyä.

Lue lisää ICD-11-käyttöönottohankkeesta 

HL7 Finland

HL7 Finland (hl.fi)

Eurooppalainen hankeyhteistyö 

Terveystiedon hallintaan liittyvässä eurooppalaisessa hankeyhteistyössä keskitytään eurooppalaisen terveystietoalueen (EHDS) konsolidointiin, rakentamiseen ja toteuttamiseen, ja se jakautuu tietojen ensisijaiseen ja toissijaiseen käyttöön.  

Tärkeimmät ensisijaiseen käyttöön liittyvät hankkeet

Ensisijaisen käytön osalta hankeyhteistyössä keskitytään rajat ylittävien terveyspalvelujen rakentamiseen Euroopassa. Näihin palveluihin kuuluvat rajat ylittävät potilaskertomusyhteenvedot, sähköiset reseptit ja lääkkeiden jakelu, laboratoriotulokset, lääketieteelliset kuvat ja hoitopalautteet (epikriisit).

Maintenance and Continuous Development of Existing Services under MyHealth@EU infrastructure in Finland

Hankkeen tavoitteena on varmistaa rajat ylittävien terveyspalvelujen kansallisten ja kansainvälisten rakenteiden yhteentoimivuus ja jatkuva kehittäminen.

MaCoDeExSe-projekti 

Extended EHR@EU Data Space for Primary Use

Hankkeen tavoitteena on tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä terveystietojen yhteentoimivuutta ja liikkuvuutta ensisijaisessa käyttötarkoituksessa. 

Xt-EHR-projekti 

Tärkeimmät toissijaiseen käyttöön tarkoitetut hankkeet

Toissijainen käyttö on avainasemassa, kun halutaan mahdollistaa ja helpottaa terveys- ja hyvinvointitietojen turvallista käyttöä esimerkiksi tutkimuksessa ja päätöksenteossa. Hankkeissa on keskitytty tietojen yhteentoimivuuden ja laadun varmistamiseen, metatietoihin, tietojen valtuutussovelluksiin, etäkäyttöjärjestelmiin sekä määrittelyihin ja prosesseihin tietojen siirtämiseksi maiden välillä.

Joint Action Towards the European Health Data Space (TEHDAS)

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen tavoitteena oli luoda yhteiset periaatteet terveystietojen käytölle Euroopassa. Hanketta koordinoi Sitra, ja siihen osallistui 25 maata. THL oli mukana tietojen laatua koskevassa työpaketissa 6. Hankkeen tuotoksia hyödynnetään tarvittaessa muissa hankkeissa.

TEHDAS-yhteistoimintahanke

HealthData@EU-pilotti

HealthData@EU-pilottihanke on EU:n rahoittama hanke, jossa rakennetaan pilottiversio Euroopan terveystietoavaruuden (EHDS) infrastruktuurista terveystietojen toissijaista käyttöä varten. 

HealthData@EU-pilotti

EU-HIP

EU-HIP-ohjelmassa kehitetään uusia sekä vahvistetaan nykyisiä kansallisia tietojärjestelmiä terveysuhkien arviointiin Euroopan maissa. Työssä edistetään EU:n kansallisten tietojärjestelmien  ja yhteisen alustan yhteentoimivuutta.

HORIZON EUROPE -rahoitus

QUANTUM - Quality, Utility and Maturity Measured; Developing a Data Quality and Utility Label for HealthData@EU

EOSC-ENTRUST - TRUSTed-tutkimusympäristöjen eurooppalainen verkosto