Toimintamallit ja -tavat

Kanta-palvelujen käyttöä ohjataan terveydenhuollossa toimintamalleilla ja sosiaalihuollossa toimintatapojen avulla. Kansallisesti yhtenäiset toimintamallit ja -tavat varmistavat asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä Kanta-palvelujen tietoturvallista käyttöä ja tietojen hyödyntäminen eri palveluissa ja toimijoiden välillä.

Toimintamallit terveydenhuollossa

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on aktiivisesti käytettävä potilastiedon tietovarasto. Lisäksi se toimii kansallisena, keskitettynä potilastiedon pitkäaikaisarkistona. Potilas ei voi kieltää asiakirjojensa arkistointia. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat potilastiedon arkiston kautta hyödyntää potilastietoa yli terveydenhuollon organisaatiorajojen.  

Potilastiedon arkiston toimintamallit (sähköinen julkaisu) 

Alaikäinen ja Kanta-palvelut -toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille (sähköinen julkaisu)

Potilastiedon arkisto sisältää potilasasiakirjojen Tiedonhallintapalvelun. Tiedonhallintapalvelu sisältää potilaan keskeiset hoitotiedot sekä suostumusten ja tahdonilmausten hallinnan. 

Tiedonhallintapalvelun suostumusten hallintaosioon tallennetaan potilaan antama suostumus tietojen luovutukseen ja mahdolliset luovutuskiellot, sekä suostumuksen ja luovutuskieltojen peruutukset. Lisäksi palveluun tallennetaan tieto, että potilasta on informoitu Kanta-palveluista. 

Tiedonhallintapalvelun periaatteet ja toiminnallinen määrittely (sähköinen julkaisu)

Resepti

Reseptikeskuksen kautta toteutetaan sähköisiä lääkemääräyksiä.
Kansalaiset pääsevät katsomaan sähköisiä lääkemääräyksiään sekä Potilastiedon arkistoon talletettuja potilastietojaan Omakannan kautta.

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit  (sähköinen julkaisu)

Apteekkien toimintamallit lääkkeen toimittamiseen ulkomaisella reseptillä

Alaikäinen ja Kanta-palvelut -toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille (Sähköinen julkaisu)

Todistusten ja lausuntojen välitys 

Kysely- ja välityspalvelu on Kanta-palveluihin kuuluva tietojärjestelmäpalvelu, jonka avulla potilastietoihin kuuluvat todistukset ja lausunnot voidaan välittää terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle. 

Sähköinen todistus on Kanta-palvelun Potilastiedon arkistoon tallennettu terveydenhuollon ammattihenkilön laatima todistus tai lausunto, joka luovutetaan valtakunnallisen kysely- ja välityspalvelun kautta terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle.

Terveydenhuollossa laadittujen todistusten ja lausuntojen sähköinen välitys terveydenhuollon ulkopuoliselle toimijalle : yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille v 1.2

Kanta-palvelujen kysely- ja välityspalvelua kehitetään ja palvelun konsepti on julkaistu. Lue uutinen 

 

Kuvantaminen

Kuva-aineistojen arkisto on Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, jonne arkistoidaan potilaan hoidon yhteydessä syntyneet kuvantamistutkimukset.

Kuva-aineistojen arkiston toimintamallit (sähköinen julkaisu)

Kuvantamisen päivitetyt materiaalit (kanta.fi)

Rakenteinen kirjaaminen

Potilaskertomukseen kirjataan sairauksien ennaltaehkäisyn ja terveyden seurannan, diagnostiikan sekä hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kannalta tarpeellinen tieto potilaasta.  Potilastiedon rakenteilla tarkoitetaan tietoa, joka kirjataan ja tallennetaan kansallisesti yhtenäisten tietorakenteiden avulla. Rakenteista tietoa voidaan useimmiten tarkentaa vapaamuotoisella tekstillä.

Kansallisesti hyödynnettävässä Potilastiedon arkistossa rakenteisen kirjaamisen vaatimus korostuu. Kun tiedot on kirjattu yhtenevin rakentein, keskeisten hoitotietojen löytäminen ja hyödyntäminen on eri terveydenhuollon organisaatioissa helpompaa. 

Kirjaamisohjeita terveydenhuollolle

Toimintatavat sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollon toimintatapakoulutuksissa syvennytään Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston ja Omakannan käyttöön. Toimintatapakoulutuksilla tuetaan Kanta-palvelujen käytön, sosiaalihuollon rakenteisen kirjaamisen ja yhdenmukaisen tietojenkäsittelyn toteuttamista käytännössä.

Koulutukseen sisältyviä teemoja ovat esimerkiksi sosiaalihuollon asiakkuus, käyttöoikeudet, asiayhteys, asianhallinta ja rakenteinen tallentaminen. Toimintatapakoulutuksen avulla kansallisesti yhtenäiset muutokset toteutuvat asiakastyössä ja asiakastiedon käsittelyssä.  

Ajantasaiset koulutusmateriaalit löytyvät Kanta-palvelujen käyttöönottoa sosiaalihuollossa tukevilta sivuilta. 

Sosiaalihuollon koulutusmateriaalit Kanta-palvelujen käyttöönotossa (kanta.fi)

Toiminnalliset määrittelyt on koottu sosiaalihuollon toimijoille tarkoitettuun Kanta-palvelujen käsikirjaan. Käsikirjassa avataan muun muassa sosiaalihuollon toimintaympäristöä, sosiaalipalveluja, asiakkuutta ja asianhallintaa koskevia määrittelyjä.

Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoa koskevat määrittelyt on koottu Kanta-palvelujen verkkosivuille.

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt (kanta.fi) 

Hyvinvointialueiden tehtävät yksityisten palveluntuottajien tiedonhallinnan ohjaukseen on koottu Sosiaalihuollon tiedonhallinnan toimiva yhteistyö: hyvinvointialueet ja palveluntuottajat kumppaneina -oppaaseen. Opas avaa rooleja, velvoitteita ja vastuita muun muassa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymisessä.

Opas sosiaalihuollon tiedonhallinnan toimivaan yhteistyöhön: hyvinvointialueet ja palveluntuottajat kumppaneina (sähköinen julkaisu, yhteistyotilat.fi)

Rakenteinen kirjaaminen sosiaalihuollossa

Sosiaalihuollossa kirjaaminen on jokaisen asiakastyötä tekevän työntekijän vastuulla. Kirjaamisvelvollisuus alkaa, kun palvelunantaja on saanut tiedon henkilön palveluntarpeesta tai ryhtynyt toteuttamaan sosiaalipalvelua. Rakenteisessa asiakastiedon kirjaamisessa käytetään sovittua ja yhtenäistä tiedon rakennetta. Sosiaalihuollon asiakastiedon rakenteinen kirjaaminen perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemiin asiakasasiakirjoihin, joista on annettu määräys vuonna 2021. THL julkaisee kansalliset asiakirjarakenteet Sosmeta-palvelussa. 

Sosmeta-palvelu

Sosiaalihuollon kirjaamisohjeet