Verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder

Användningen av Kanta-tjänsterna styrs med verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården och med verksamhetsmetoder inom socialvården. De nationellt enhetliga verksamhetsmodellerna och verksamhetsmetoderna säkerställer att användningen av klient- och patientdatasystemen samt Kanta-tjänsterna är datasäker och att uppgifterna kan utnyttjas i olika tjänster och mellan aktörer.

Verksamhetsmodeller inom hälso- och sjukvården

Patientdataarkivet

Patientdataarkivet är ett datalager med patientuppgifter som används aktivt. Det är också ett nationellt, centraliserat långtidsarkiv för patientuppgifter. Patienter kan inte förbjuda att deras handlingar arkiveras. Via Patientdataarkivet kan hälso- och sjukvårdspersonal utnyttja patientuppgifter över organisationsgränserna inom hälso- och sjukvården.  

Verksamhetsmodeller för patientdataarkivet  

Minderåriga och Kanta-tjänsterna – verksamhets-modeller för hälso- och sjukvården och apoteken, version 1.3 

Patientdataarkivet innehåller en informationshanteringstjänst för journalhandlingar. Informationshanteringstjänsten innefattar patientens centrala vårduppgifter och hanteringen av samtycken och viljeyttringar. 

I den delen av tjänsten som hanterar samtycken sparas patientens samtycke till att lämna ut uppgifter och eventuella förbud mot det samt återkallelser av samtycken och förbud mot utlämnande. I tjänsten sparas också uppgiften om att patienten har informerats om Kanta-tjänsterna. 

Informationshanteringstjänstens principer och funktionella specifikation, på finska

Recept

Via Receptcentret skapas elektroniska recept.
Medborgarna kan se sina elektroniska recept och patientuppgifterna som sparats om dem i Patientdataarkivet via Mina Kanta-sidorna.

Verksamhetsmodeller för det elektroniska receptet 

Apotekens verksamhetsmodeller för expediering av läkemedel med utländskt recept, på finska (pdf 350 kB) (pä finska)

Minderåriga och Kanta-tjänsterna – verksamhets-modeller för hälso- och sjukvården och apoteken, version 1.3 

Förmedling av intyg och utlåtanden 

Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen är en informationssystemtjänst som ingår i Kanta-tjänsterna. Med hjälp av den kan intyg och utlåtanden som hör till patientuppgifter förmedlas till aktörer utanför hälso- och sjukvården. 

Ett elektroniskt intyg är ett intyg eller ett utlåtande som upprättats av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården och som sparats i Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. Det elektroniska intyget överlåts till en aktör utanför hälso- och sjukvården via den nationella informationsförmedlings- och förfrågningsservicen.

Arkivering av elektroniska intyg och förmedling av dem utanför hälso- och sjukvården (pdf 270 kb), på finska 

Koncept för Informationsförmedlings- och förfrågningsservicen (elektronisk publikation på finska, sammanfattning på svenska)

Bilddiagnostik

Arkivet över bildmaterial är en tjänst som hör till Kanta-tjänsterna. Där arkiveras bilddiagnostiska undersökningar som uppkommit i samband med vården av en patient.

Verksamhetsmodeller för Arkivet över bildmaterial (elekrtonisk publikation)

Nya materialer om bilddiagnostik

Strukturerad dokumentation

I en patientjournal dokumenteras all information om patienten som behövs för att förebygga sjukdomar och följa upp hälsan, genomföra diagnostik samt planera, genomföra och utvärdera vården. Med patientdatastrukturer avses de uppgifter som dokumenteras och sparas med hjälp av nationellt enhetliga datastrukturer. Strukturerade data kan oftast preciseras med en fritt formulerad text.

I Patientdataarkivet, som används i hela landet, betonas kravet på strukturerad dokumentation. När uppgifterna har dokumenteras med enhetliga strukturer är det enklare att hitta och utnyttja centrala vårduppgifter i olika hälso- och sjukvårdsorganisationer. 

Dokumentations­anvisningar för hälso- och sjukvården

Verksamhetsmetoder inom socialvården

Utbildningarna om socialvårdens verksamhetsmetoder ger en fördjupning i Klientdataarkivet för socialvården och användningen av Mina Kanta-tjänsterna. Dessa utbildningar stödjer användningen av Kanta-tjänster och genomförandet av strukturerad dokumentation inom socialvården samt enhetlig informationshantering i praktiken.

Utbildningarna innehåller till exempel teman som klientrelationen inom socialvården, åtkomsträttigheter, saklig anknytning, ärendehantering och strukturerad lagring. Med hjälp av en verksamhetsmetodsutbildning verkställs nationellt enhetliga ändringar i klientarbetet och i behandlingen av klientuppgifter.  

Aktuella utbildningsmaterial finns på sidorna som stödjer införandet av Kanta-tjänster inom socialvården. 

Utbildningsmaterial för socialvården om införande av Kanta-tjänsterna (kanta.fi)

Handboken om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården sammanställer specifikationer och anvisningar för riksomfattande informationssystemtjänster. Handboken preciserar den information som behövs för att dokumentera klientarbetet, beskriva serviceproduktionen och genomföra informationssystemen.

Handbok om Kanta-tjänsterna för aktörer inom socialvården, (elektronisk publikation)

Specifikationer av Klientdataarkivet för socialvården (kanta.fi)

Välfärdsområdenas uppgifter för styrning av informationshanteringen hos privata tjänsteproducenter har sammanställts i Handbok för fungerande samarbete i informationshantering inom socialvården: välfärdsområden och tjänsteproducenter som samarbetspartner. I handboken förklaras roller, skyldigheter och ansvar bland annat vid anslutning till Kanta-tjänsterna inom socialvården.

Handbok för fungerande samarbete i informationshantering inom socialvården: välfärdsområden och tjänsteproducenter som samarbetspartner (elektronisk publikation, yhteistyotilat.fi)