Terminologiarbete

Det främsta målet med terminologiarbetet i anslutning till informationshanteringen inom social- och hälsovården är att definiera de centrala begreppen som används i klient- och patientdatasystemen och att förenhetliga och etablera den terminologi som används när begreppen namnges. Målet är också att förbättra användningen av elektroniska tjänster med mångsidiga och effektiva sökfunktioner som baserar sig på ämnesord och ontologier. 

Social- och hälsovårdsministeriet har ålagt THL att ansvara för utvecklingen och upprätt­hållandet av centrala termer, definitioner och klassifikationer inom social- och hälsovården (lagen om Institutet för hälsa och välfärd 668/2008, 2 §).

Resultaten av terminologiarbetet utnyttjas särskilt inom följande delområden

  • begreppsmodellering och definition av begrepp i anslutning till det övergripande arkitekturarbetet inom social- och hälsovårdssektorn
  • definitioner av hälso- och sjukvårdens strukturer för journalanteckningar 
  • utveckling av klienthandlingsstrukturerna inom socialvården
  • utveckling av social- och hälsovårdens gemensamma informationsinnehåll
  • beredning och publicering av nationellt enhetliga datastrukturer (informationsinnehåll, datamodeller, klassifikationer, nomenklaturer, tekniska koder osv.) 
  • definitionsarbete i anslutning till statistik och registerverksamhet
  • stödande av semantisk interoperabilitet mellan olika informationssystem 
  • sammanlänkning av expertinformation om hälsa och välfärd med hjälp av ämnesordslistor och ontologier
  • bearbetning av expertuppgifter till en mer begriplig form för medborgarna

Nationellt terminologiarbete

Det centrala nationella terminologiarbetet som THL deltar i.

Definierande terminologiarbete som stöder informationshanteringen inom social- och hälsovården

THL ansvarar för att definiera centrala begrepp och förenhetliga terminologin i informations­hanteringen inom social- och hälsovården, till exempel i föreskrifter, anvisningar och specifikationer samt i utbildnings- och kommunikationsmaterial som gäller Kanta-tjänsterna. 

Det centrala målet är att förenhetliga begreppen och termerna i registreringen av klient- och patientuppgifter samt i insamlingen av statistik och registeruppgifter.  

Webbtjänsten Ordlistor för social- och hälsovården

Terminologiarbete i anslutning till kodtjänsten 

THL ansvarar för den språkliga och terminologiska kvaliteten av de nationellt enhetliga informationsstrukturerna som bereds och godkänns i Kodtjänsten. Målet är att säkerställa att begrepp och termer används på ett enhetligt sätt.
Kodtjänsten

THL deltar också aktivt i det internationella klassificeringssamarbetet bl.a. i Nordic Classical Association (NordClass). 

THL har inlett införandet av den internationella terminologin SNOMED CT i Finland och organiserar översättningsarbetet i den nationella kodtjänstverksamheten.
Närmare information om SNOMED CT

Upprätthållande och utveckling av ontologin för hälsa och välfärd (TERO)

THL ansvarar för upprätthållandet och utvecklingen av ontologin för hälsa och välfärd (TERO) och för publiceringen av ontologin i Nationalbibliotekets Finto-tjänst.

Terminologiarbetet inom den offentliga förvaltningen

Den offentliga förvaltningens gemensamma informationsstrukturer och ordlistor samlas på en interoperabel plattform som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Den är avsedd för upprätthållande av ordlistor, kodsystem och datamodeller som används vid planering och utveckling av datalager, informationssystem och utlämnande av uppgifter samt som verktyg för planering och modellering av dessa.

Internationellt terminologiarbete

THL deltar också aktivt i det internationella terminologisamarbetet. I arbetet med att utveckla de internationella klassifikationerna inom hälso- och sjukvården definieras de centrala begreppen inom branschen och utarbetas termrekommendationer på finska, bland annat THL - Klassifikation av sjukdomar ICD 10, THL - ICF Klassifikation av begrepp som avser funktionsförmåga, FinLOINC Fysiologiska mätningar, Kommunförbundet - ICPC Klassifikation av primärvården, SFS/THL - Klassifikation av hjälpmedel.

THL deltar i det europeiska projektet för gränsöverskridande digitala hälsotjänster (Connecting Europe Facility, eHealth Digital Services Infrastructure) genom att fastställa klassifikationer och koder som avser informationsinnehållet i elektroniska recept tillsammans med andra EU-medlemsländer. 

År 2018 började THL införa den internationella terminologin SNOMED CT i Finland och organiserade utvecklings- och expertsamarbetet i anslutning till detta som en del av den nationella kodtjänstverksamheten.
Närmare information om SNOMED

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Webbtjänsten sotesanastot.fi

De språkliga och terminologiska principerna för upprättande av kodsystem i social- och hälsovårdens Kodtjänst – Anvisningar för beredare och expertgrupper (på finska med svenskt sammandrag) Kalliokuusi, Virpi & Eerola, Johanna (2014)Ohjaus 10/2014. Helsinki:Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.