Terveydenhuollon asiakirjojen välittäminen

Terveydenhuollossa laadittuja asiakirjoja voidaan välittää muille viranomaisille Kanta-palveluun kuuluvan kysely- ja välityspalvelun avulla. Tietojen sähköisellä välityksellä muun muassa nopeutetaan asiakkaan asiointia ja parannetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä tehostetaan organisaatioiden toimintaa.

Nykyisellään palvelu tukee terveydenhuollossa laadittavien todistusten ja lausuntojen välittämistä. Kelaan välitettäviä asiakirjoja ovat: 

  • SV6 Lääkärintodistus A
  • SV7 Lääkärinlausunto B
  • SV10 Lääkärintodistus D
  • SV97 Lääkärinlausunto erityisäitiysvapaan tarpeesta
  • SV75 Todistus raskaudesta tai jälkitarkastuksesta
  • SV67 Todistus matkakorvausta varten

Myös Traficomille voi välittää tietoa:

  • F122 Lääkärinlausunto ajokyvystä

Kysely- ja välityspalvelun jatkokehittämistä ja uusien mahdollisten asiakirjojen välittämistä on käsitelty kysely- ja välityspalvelun konseptissa. 

Kysely- ja välityspalvelun jatkokehittämisen konsepti (sähköinen julkaisu)

Välitettävän sähköisen todistuksen tai lausunnon tietorakenteen valmistelusta vastaa lomakkeen omistajaorganisaatio. THL:n ohjaa tietorakenteiden tekemistä sekä hyväksyy ja julkaisee yhteentoimivat tietorakenteet. Lisäksi THL  varmistaa, että kansallisesti yhtenäisiä tietorakenteita hyödynnetään Kanta-palveluun yhteydessä olevissa potilas- ja asiakastietojärjestelmissä.  

Ohjeita sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijan tulee ottaa käyttöön Kanta-palveluun arkistoitavat sähköiset lomakkeet sekä kysely- ja välityspalvelu. 

Todistuksen tai lausunnon voi välittää toistaiseksi vain asiakkaan pyynnöstä. Tulevaisuudessa palvelua kehitetään tukemaan myös muita välitysperusteita, joita voivat olla esimerkiksi tiedonantovelvollisuus tai vastaanottajan lakisääteiseen oikeuteen perustuva pyyntö. 

Toimintamalli

Sähköisen todistuksen arkistointi ja välittäminen terveydenhuollon ulkopuolelle (Vanhentunut lakiviittausten osalta)

Ohjeita terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajille

Kanta-palvelu vastaa kysely- ja välityspalvelun määrittelyistä, kehittämisestä ja käyttöönotoista. THL vastaa  kysely- ja välityspalvelussa tarvittavista tietorakenteista. 

Palvelun toiminnalliset määrittelyt

Kysely- ja välityspalvelu Toiminnallinen määrittely versio 1.2 (Julkari)

Sähköisten lomakkeiden sekä kysely- ja välityspalvelun teknisen määrittelyt 

Terveydenhuollon todistukset ja lomakkeet (Kanta.fi)

Tietorakenteet 

Koodistopalvelussa on saatavana ohjauskoodit, viestinvälitys-vastaanottaja- sekä viestinvälitys-välitysperuste -koodistot, joiden avulla ohjataan asiakirjojen välittämistä kysely- ja välityspalvelun kautta.

Koodistopalveluun on tallennettu myös todistusten ja lausuntojen sähköiset lomakerakenteet, jotka ohjaavat todistusten ja lausuntojen kehittämistä. 

Ohjeita vastaanottaville organisaatiolle

Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisten toimijoiden, jotka haluavat vastaanottaa tietoja kysely- ja välityspalvelun avulla, on liityttävä kysely- ja välityspalveluun. Kanta-palvelut ohjeistaa liittyjää kysely- ja välityspalveluun liittymisestä ja palvelun teknisistä yksityiskohdista. Palvelun käyttöönotossa liittyjän on osallistuttava Kelan ohjaamaan yhteistestaukseen ja noudatettava THL:n määräyksen ja ohjeen vaatimuksia. 

Määräykset

Ohjeet

Lisätietoja ammattilaisille

Terveydenhuollon ammattilaiset: 

Todistukset ja lausunnot (kanta.fi)
Kysely- ja välityspalvelu (kanta.fi)