Sote-yhteinen tiedonhallinta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa edistetään ratkaisuja, joiden avulla pystytään palvelemaan sekä sosiaali- että terveyspalvelujen toimintaa ja asiakkaita.

Tiedonhallinnan avulla tuetaan asiakkaiden asiointimahdollisuuksia, tietojen välittämistä sote-palveluista eri viranomaisille sekä arkaluonteisten asiakastietojen turvallista käsittelyä.

Osa valtakunnallisesti määriteltävistä tietosisällöistä kuten asiakkaiden toimintakykyyn liittyvät määrittelyt tukevat sekä sosiaali- että terveyspalvelujen tuottamista asiakkaille.

Sähköiset asiointipalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hyödynnetään entistä laajemmin sähköisiä asiointipalveluita. Alaikäisten lasten huoltajat, valtakirjalla valtuutetut henkilöt sekä edunvalvojat voivat asioida toisen henkilön puolesta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Myös useisiin sähköisiin asiointipalveluihin kuten reseptien uusimispyyntöihin, omien tietojen katseluun, sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin ajanvarauksiin sekä asiakaspalautteen kokoamiseen liittyy Kanta-palvelujen käyttöä ja valtakunnallisia määrittelyjä.

Asiakirjojen välittäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollossa laadittuja asiakirjoja voidaan välittää muille viranomaisille asiakkaiden palvelujen tuottamiseksi kysely- ja välityspalvelun kautta.

Kanta-palveluihin tallennettuja asiakirjoja voidaan välittää niille sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille, joita varten asiakirja on laadittu. Tietojen välityksellä nopeutetaan asiakkaan asioiden käsittelyä ja parannetaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta.

Asiakastiedot ovat salassapidettäviä

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Asiakastietojen käsittely edellyttää käyttövaltuuksien määrittelyä tietoja käsitteleville ammattilaisille sekä käyttäjien luotettavaa yksilöintiä ja tunnistamista.

Tietoja käsitteleville ammattilaisille on määriteltävä käyttöoikeudet niihin tietoihin ja järjestelmiin, joita he tarvitsevat tehtäviensä hoitamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja saavat käsitellä vain henkilöt, jotka osallistuvat asiakkaan palveluihin. Lisäksi tietoja saa luovuttaa toisille rekisterinpitäjille vain säädösten mukaisilla perusteilla.

Tietojen käyttöä ja luovutusta on myös seurattava ja valvottava. Näihin seikkoihin liittyy joukko kansallisia määrittelyjä ja vaatimuksia sekä sote-palvelujen tuottajille että käytettäville tietojärjestelmille.