Puolesta-asiointi

Puolesta-asiointi on toimintaa, jossa henkilö hoitaa asioita toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Henkilön puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa perustuu huoltajuuteen, tiedonsaantioikeuteen, valtakirjaan tai edunvalvontaan.

Toisen henkilön puolesta voivat asioida esimerkiksi: 

  • alaikäisen huoltajat, jotka hoitavat asioita lapsen puolesta
  • täysi-ikäiset lapset tai muut lähiomaiset, jotka ovat valtuutettuja asioimaan valtakirjalla esimerkiksi ikääntyneen vanhemman puolesta
  • edunvalvojat

Sosiaali- ja terveydenhuollossa puolesta-asiointia kehitetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Digi- ja väestötietoviraston (DVV) sekä Kelan kanssa.

Sähköinen puolesta-asiointi

Sähköinen puolesta-asiointi edellyttää, että palvelussa voidaan varmistaa henkilön oikeus asioida toisen puolesta. 

  • Huollettavan puolesta asioinnissa varmistetaan huoltajuussuhde huoltajan ja huollettavan välillä. Huoltajuussuhteet ja oikeus puolesta-asiointiin tarkistetaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuuksista.
  • Huollonjakosopimukseen tai -päätökseen merkitty tiedonsaantioikeus voi mahdollistaa lapsen tietojen katselun myös muille kuin huoltajille.
  • Valtakirja-asioinnissa valtuuttaja antaa toiselle henkilölle valtakirjalla oikeuden toimia hänen puolestaan valitussa asiassa sekä nimeää valtuutuksen keston. Sähköinen valtakirja tallennetaan Suomi.fi-valtuuksiin, jossa varmistetaan henkilön oikeus puolesta-asiointiin.

Valtuuden voi antaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuspalvelussa tai asioida Digi -ja väestötietoviraston toimipisteessä hyödyntämällä Suomi.fi-virkailijavaltuuttamispalvelua

Edunvalvoja ei voi tällä hetkellä asioida edunvalvottavansa puolesta Suomi.fi-valtuuksien avulla.

Toisen henkilön puolesta asiointi (Suomi.fi)

Puolesta-asiointi terveydenhuollossa ja apteekeissa

Toisen puolesta on mahdollista asioida sähköisesti eri tavoin terveydenhuollossa, apteekeissa ja OmaKanta-palvelussa, mikäli oikeus puolesta-asiointiin voidaan varmistaa.

OmaKanta-palvelussa puolesta-asiointi on mahdollista toisen aikuisen puolesta. Asiointioikeus on täysi-ikäisellä ja täysivaltaisella henkilöllä, jos hänellä on siihen sähköinen valtuutus Suomi.fi-valtuuksissa. Puolesta asioiva voi esimerkiksi katsella Kanta-palveluun tallennettuja terveystietoja ja reseptejä sekä pyytää reseptin uusimista. Lisäksi hän voi antaa Kanta-palveluja koskevan luovutusluvan.

Huoltajat voivat asioida alaikäisen huolettavansa puolesta OmaKannassa. Aiemmin huoltajien on ollut mahdollista nähdä vain alle 10-vuotiaan lapsen terveystietoja. Jatkossa huoltajat ja muut puolesta asioivat voivat nähdä tietoja OmaKannassa ilman ikärajaa, jos tietojen näyttämiseen ei liity viivästyksiä tai luovutuskieltoja huoltajille. Tietojen näkyminen OmaKannassa kaikenikäisten lasten huoltajille on mahdollista sitten, kun terveydenhuollon organisaatiossa on tehty tarvittavat muutostyöt potilastietojärjestelmään ja lapsen tiedot kirjataan uudella kirjaamismallilla.

Huoltajat voivat antaa OmaKannassa alaikäisen puolesta terveystietojen Kanta-luovutusluvan. Luovutuskieltojen asettaminen tai purkaminen edellyttää aina huoltajan käyntiä terveydenhuollon palvelunantajalla.

Terveydenhuollon organisaatiot voivat hyödyntää Kanta-luovutuskieltolomaketta 31.12.2023 saakka. 

Reseptikeskuksen tietoihin alaikäisen huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei ole oikeutta tehdä eikä perua luovutuskieltoa. 

Lisätietoja voi kysyä myös terveydenhuollosta ja apteekeista sekä lukea OmaKannan verkkosivuilta.

Puolesta-asiointi sosiaalihuollossa

Lähivuosina asiakkaat pääsevät omiin sosiaalihuollon asiakastietoihin kattavasti OmaKanta-palvelussa, koska palvelunantajille tulee velvollisuus tallentaa kaikki asiakastiedot Kanta-palveluun. Edellytyksenä on, että sosiaalihuollon palvelunjärjestäjä on tallentanut asiakastiedot Kanta-palvelun Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.

Sosiaalihuollon asiakkaille avautuu vuodesta 2023 alkaen mahdollisuus asioida OmaKanta-palvelussa. Palvelussa hän voi katsella omien asiakastietojensa lisäksi sellaisen henkilön tietoja, joiden laillinen edustaja hän on.

OmaKannassa henkilö voi myös vastaanottaa tiedon omista oikeuksistaan ja tietojensa käytöstä Kanta-palvelussa. Hän voi antaa luovutusluvan tietojen luovuttamiseen sosiaalihuollon rekisterinpitäjien välillä. OmaKannassa hän voi myös rajata tietojen luovuttamista tallentamalla luovutuskieltoja. Luovutusluvan tai kiellon voi tallentaa omasta puolestaan tai laillisena edustajana toisen henkilön puolesta.

Joissakin tapauksissa alaikäisen puolesta asiointi edellyttää kuitenkin aina käyntiä sosiaalihuollon palvelunantajan luona.

Puolesta-asiointi ei koske edunvalvojia, koska Suomi.fi-valtuus ei mahdollista tarvittavia edunvalvontatietoja.

Aiheesta lisää: 

Alaikäinen ja Kanta-palvelut - toimintamalli terveydenhuoltoon ja apteekeille (sähköinen julkaisu)

Potilastiedon arkiston toimintamallit (sähköinen julkaisu) 

Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit (sähköinen julkaisu) 

Sähköinen puolesta-asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa v. 1.3 (Sähköinen julkaisu)

Sosiaalihuollon Omakanta - Kanta-palvelujen käsikirja sosiaalihuollon toimijoille (sähköinen julkaisu)  

Ohje 1/2019: Toisen puolesta asioivan henkilön henkilöllisyyden varmistaminen apteekeissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf, 310 kt)

Ohje 1/2016, päivitetty ohje: Alaikäisen tietojen näyttäminen ja puolesta-asiointi Omakannassa: ohje terveydenhuollon ammattilaisille (pdf, 473 kt)