Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte ung kvinna har upplevt diskriminering i arbetslivet

Utgivningsdatum 23.11.2023 2.00 | Publicerad på svenska 19.12.2023 kl. 11.06
Pressmeddelande

Diskriminering i arbetslivet är vanligt och i synnerhet unga kvinnor upplever det.

Ungefär 20 procent av kvinnorna i åldern 20–39 år hade upplevt diskriminering i arbetet eller vid jobbsökning under det senaste året. Erfarenheterna av diskriminering i arbetslivet var vanligast bland högutbildade kvinnor. Uppgifterna framgår av den omfattande undersökningen Hälsosamma Finland.

20–74-åringar tillfrågades om diskriminering i arbetslivet. 16 procent av alla kvinnor och 11 procent av männen hade upplevt diskriminering i arbetet eller vid jobbsökning under det senaste året. 

Andelen kvinnor i åldern 55–64 år som upplevt diskriminering var också hög: 16 procent av kvinnorna i åldern 55–64 år uppgav att de utsatts för diskriminering i arbetet eller vid jobbsökning.

I undersökningen avsåg diskriminering sämre behandling på grund av en egenskap som förknippas med personen själv. En sådan egenskap kan vara till exempel ålder, kön, etnisk bakgrund, hudfärg, funktionsnedsättning, utseende, sexuell läggning eller religion.

"Det faktum att det är vanligt att unga kvinnor upplever diskriminering i arbetslivet kan bero på många saker. I de unga åldersgrupperna är mångfalden större, och det kan öka risken för diskriminering. Arbetsgivare kan fortfarande anta att unga kvinnor kommer att vara familjelediga, vilket också kan leda till diskriminering. Även andra könsrelaterade antaganden och värderingar kan förekomma. Dessutom kan de unga generationerna i större utsträckning än de äldre identifiera diskriminering och vara mer medvetna om det", beskriver forskningsprofessor Anu Castaneda.

"Upplevelserna av diskriminering har många kopplingar till exempelvis människors upplevelser av trygghet, psykisk hälsa, ensamhet, välmående, tillit och livskvalitet. Därför bör man aktivt ingripa i diskrimineringsupplevelser i olika kontexter, till exempel i arbetslivet, i servicesituationer och vardagliga möten", konstaterar Castaneda. 

Ensamhet har blivit vanligare

I undersökningen utreddes också upplevelser av delaktighet och ensamhet. 

De färska resultaten visar att drygt en tiondel upplevde ensamhet. Detta motsvarar över en halv miljon människor i hela den vuxna befolkningen. 

De yngsta vuxna upplevde mest ensamhet. Cirka 17 procent av 20–39-åringarna upplevde ensamhet. Å andra sidan upplevde också många över 75 år ensamhet: 13 procent av kvinnorna och 10 procent av männen. 

Upplevelser av ensamhet har blivit vanligare mellan 2018 och 2022. År 2018 var nio procent i åldern 20–64 år ensamma och år 2022 var hela 13 procent det. 

"Pandemin är sannolikt en förklaring till den ökade ensamheten, men den förklarar knappast allt. I bakgrunden finns troligtvis en större omvälvning som innebär att vi har glidit längre från gemenskap mot ett mer individcentrerat sätt att leva och tänka. Dessutom är vår omgivning i dag väldigt prestationsinriktad och betonar externa prestationer", resonerar Castaneda.

"Vi kan sträva efter att ta steg tillbaka och öka vår ömsesidiga öppenhet och vänlighet gentemot varandra. Det är viktigt att alla upplever att de blir hörda och sedda. Pålitliga, stabila relationer är en av grundpelarna i vårt välmående – det är bra att satsa på dem", fortsätter Castaneda.

I synnerhet unga män upplever svag delaktighet

Med upplevelse av delaktighet avses att man känner tillhörighet och meningsfullhet, att livet är hanterbart och att man har tilltro till framtiden. Dessutom handlar det om människans egen uppfattning om sina möjligheter att delta i beslut som gäller hennes eget liv och delta i gemensamma aktiviteter.

Var tionde upplevde mycket svag delaktighet. Bland hela den vuxna befolkningen motsvarar det över 400 000 personer. Upplevelsen av mycket svag delaktighet var vanligast bland unga vuxna. Särskilt män i åldern 20–39 år upplevde svag delaktighet: Bland dem upplevde hela 13 procent mycket svag delaktighet. Även bland lågutbildade var upplevelsen av svag delaktighet vanligare än bland de andra.

"De resultat vi nu fått bekräftar resultaten från tidigare undersökningar som visat att kön, ålder och utbildning hänger ihop med upplevelsen av delaktighet. Särskilt när olika sårbarhetsfaktorer hopar sig ökar risken för en mycket svag upplevelse av delaktighet och den kan återspeglas i välmåendet i större utsträckning", berättar forskaren Lars Leemann.

Undersökningen genomfördes hösten 2022 och våren 2023. Enkäten besvarades av 28 000 slumpmässigt utvalda personer över 20 år från olika delar av Finland. Endast 20–74-åringar fick frågor om diskriminering i arbetslivet. 

Källa:

Ensamhet, delaktighet och upplevelser av diskriminering, webbrapport, resultat från undersökningen Hälsosamma Finland (på finska).

Resultaten för varje välfärdsområde (på finska)

Mer information:

Anu Castaneda (diskriminering i arbetslivet och ensamhet)
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 7848
[email protected]

Lars Leemann (delaktighet)
forskare
THL
tfn 029 524 7509
[email protected]

Undersökningen Hälsosamma Finland 

Resultaten av undersökningen Hälsosamma Finland 

Tidigare undersökningar:

Undersökningen Hälsosamma Finland: Oron för klimatförändringen är allmän och många gör hållbara val i sin vardag. Pressmeddelande från THL 21.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Över hälften av 65–74-åringarna upplever sig vara fullt arbetsföra – ändå förvärvsarbetar endast en liten del. Pressmeddelande från THL 7.11.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Mindre än hälften av alla vuxna motionerar tillräckligt, kvällspigghet och otillräcklig sömn har blivit vanligare. Pressmeddelande från THL 26.10.2023.

Undersökningen Hälsosamma Finland: Var femte vuxen har varit tvungen att göra avkall på mat, läkemedel eller läkarbesök på grund av brist på pengar. Pressmeddelande från THL 5.10.2023.

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Mielenterveys Sukupuolten tasa-arvo tutkimusohjelma1eriarvoisuus tutkimusohjelma3hyte