Registret över födda barn

Registrens dataskyddsmeddelande

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99).

Registeransvarig

Namn: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Postadress: PB 30
Postnummer: 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 6000

Person som ansvarar för registret

Namn: Anna Heino
Adress: THL/Informationstjänster/Födelseregistret
PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 7177
E-post: [email protected]

Registrets namn

Registret över födelser

Grund fär upprätthållande av registret

Lagstadgad

 • Lag om Institutet för hälsa och välfärd (THL) (668/2008)

Registrets anväldningsändamål

Statistikföring och forskning. Samla in uppgifter för utveckling och anordnande av mödra- och förlossningsvård samt vård av nyfödda.

Grupp av registrerade

Registret över födelser inledde sin verksamhet år 1987. Blanketten har reviderats åren 1990, 1996, 2004  och 2017för att öka registrets tillförlitlighet.

Registret innehåller uppgifter om barn som fötts levande eller döda i Finland och vilkas födelsevikt var minst 500 gram eller gestationsålder minst 22 veckor, samt om dessas mödrar.

Registret över födelser innehåller även en fil med uppgifter om små prematurer. Insamlingen av dessa uppgifter påbörjades den 1 november 2004. I den berörda filen lagras tilläggsuppgifter, som samlas in genom en separat blankett, om alla barn som fötts levande i Finland och vilkas födelsevikt är under 1 501 gram eller vilkas gestationsålder vid födelsen är under 32 + 0 veckor. Uppgifterna samlas in fram till den ålder som motsvarar 42 gestationsveckor.

Datainnehållet i registret

Datainnehållet i Registret över födelser

Personuppgifter om modern   

 • moderns personbeteckning
 • moderns efternamn och samtliga förnamn
 • moderns yrke
 • moderns boendekommun
 • moderns civilstånd
 • bor i parförhållande

Tidigare graviditeter och förlossningar

 • moderns tidigare graviditeter
 • moderns tidigare förlossningar

Aktuell graviditet och uppföljning av den

 • kontrollbesök under graviditeten
 • datum för den första kontrollen
 • moderns vikt och längd före graviditeten
 • moderns rökning under graviditeten
 • riskfaktorer och åtgärder vid graviditeten
 • moderns sjukdomar under graviditeten (med ICD-10-koder)
 • vård av modern på sjukhusavdelning under graviditeten

Förlossning

 • förlossningssjukhus
 • barnets födelseplats
 • graviditetslängd
 • den sista menstruationens första dag
 • förlossningens längd
 • förlossningsmetod
 • lindring av förlossningssmärta
 • andra åtgärder vid förlossningen
 • diagnoser vid graviditet och förlossning
 • moderns diagnoser under förlossningen (med ICD-10-koder)

Barnet     

 • barnets födelsedatum, signum och födelsetid
 • barnets kön   
 • barnet fötts levande eller dödfött
 • antal foster = antal födda barn
 • ordningsbokstav vid flerbörd
 • födelsevikt
 • födelselängd
 • huvudomfång
 • 1 min och 5 min Apgar-poäng
 • pH i navelblod

Uppgifter om barnet fram till 7 dygns ålder eller fram till utskrivningen

 • vårdåtgärder på barnet fram till 7 dygns ålder
 • barnets diagnoser fram till 7 dygns ålder (med ICD-10-koder)
 • barnet vid 7 dygns ålder eller tidigare vid utskrivning
 • vårdtid för modern på sjukhus

Datainnehållet i blanketten om små prematurer

Personuppgifter om modern   

 • moderns personbeteckning
 • moderns efternamn och samtliga förnamn

Personuppgifter om barnet

 • barnets födelsedatum, signum och födelsetid
 • barnets efternamn och samtliga förnamn
 • barnets kön
 • graviditetslängd
 • födelsevikt
 • födelselängd
 • huvudomfång
 • antal foster = antal födda barn
 • ordningsbokstav vid flerbörd
 • förlossningssjukhus
 • annan grundläggande uppgift

Graviditet

 • sjukdomar och komplikationer hos modern under graviditeten
 • moderns medicinering före förlossningen

Förlossning

 • vattenavgång
 • diastoliskt flöde i navelartären
 • 1 min, 5 min och 10 min Apgar-poäng
 • pH och BE i navelartär
 • pH och BE i navelven
 • förlossningsmetod
 • bjudning vid förlossning
 • återupplivningsåtgärder / behandling i förlossningssalen

Vård av barnet före gestationsåldern 42 veckor

 • andningsstörningar
 • andningshjälp
 • surfaktantbehandling
 • bronkopulmonell dysplasi       
 • medicinering
 • infusionsvägar
 • nektoriserande enterokolit
 • åtgärder och annan vård
 • sepsis
 • ultraljudsundersökning av hjärnan
 • undersökning av ögonbotten
 • hörselundersökning
 • magnetundersökning av hjärnan

Diagnoser på barnet före gestationsåldern 42 veckor

 • diagnoser
 • dödsdiagnoser

Barnets situation vid gestationsåldern 42 veckor

 • Barnets situation vid gestationsåldern 42 veckor (hemma, på sjukhus, dödfött)
 • kost vid utskrivningen eller gestationsåldern 42 veckor
 • barnets mått vid utskrivningen eller gestationsåldern 42 veckor

Alla sjukhus där barnet vårdats fram till gestationsåldern 42 veckor

 • sjukhus och avdelningar där barnet vårdats
 • överflyttats till nästa sjukhus
 • vart har barnet överflyttats
 • datum samt blankettifyllarens namn och befattning

Information om föderskans död

 • datum för dödsfall
 • information om mödradöd
 • information om föderskans död inom ett år efter graviditeten slutade
 • dödsorsak

Uppgiftskällor som i regel används för registret

 • Förlossningssjukhus (förlossningsavdelningar och avdelningar för nyfödda)
 • Befolkningsregistret
 • Statistikcentralens register över dödsorsak

Grund

Tillstånd som beviljats av Befolkningsregistercentralen och Statistikcentralen

Ändamål för vilket registeruppgifterna i regel lämnas ut

THL kan ge forskare tillstånd att använda födelseregistrets uppgifter i vetenskaplig forskning efter att ha hört dataombudsmannen.

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av en felaktig uppgift

Den registrerade har varken rätt till insyn i eller rättelse av registeruppgifterna, eftersom det är fråga om ett lagstadgat statistik- och forskningsregister och personuppgifterna i registret inte används vid fattande av beslut om eller vid vård av de registrerade.

Information om behandling av uppgifterna

De registrerade informeras inte om behandling av uppgifterna i födelseregistret, eftersom det är fråga om ett lagstadgat register.

Principerna för skyddet av registret

Personuppgifterna i registret är konfidentiella enligt 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/89).

Registrets dataskydd och datasäkerhet har organiserats enligt THLs anvisningar om datasäkerhet, som är en del av THLs allmän plan för färdighet och skydd. 

Registrets manual- och datamaterial finns i låsta lokaler dit endast vissa anställda har tillträde. Datamaterialet är skyddat med användarbeteckningar och lösenord. Registret har ett elektroniskt övervakningssystem för användning av databasen.