Abortregistret

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Registeransvarig

Namn: Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Postadress: PB 30, 00271 Helsingfors
Besöksadress: Mannerheimvägen 166, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 6000

Ansvarig person för registret

Namn: Anna Heino
Befattning: Specialist
Adress: THL/Informationstjänster/Abortregistret PB 30, 00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 7177
e-post: [email protected]

Registrets namn

Abortregistret

Grund för upprätthållande av registret

Lagstadgad

 • 2 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989)
 • 6 § i förordningen om riksomfattande personregister för hälsovården (774/1989)
 • 8 och 11 § i lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970)
 • 8, 9 och 10 § i förordningen om avbrytande av havandeskap (359/1970)
 • 2 § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008)

Registrets användningsändamål

Statistikföring och forskning.

Grupp av registrerade

Registret innehåller uppgifter om alla lagliga aborter som gjorts i Finland. Den läkare som har utfört ingreppet ska inom en månad efter ingreppet skicka en anmälan till Institutet för hälsa och välfärd på en blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet.

Registrets uppgifter finns i elektronisk form från och med år 1983. Blanketterna sparas i THL:s arkiv.

Statistik över aborter har publicerats sedan 1950, då den första lagen trädde i kraft. Uppgifterna för åren före 1983 har tagits ur Medicinalstyrelsens publikationer som utkom som en del av den officiella statistiken. Uppgifter om antalet aborter finns att få från och med år 1950, och från och med år 1955 finns också uppgifter om bland annat indikationer för abort. Från och med år 1958 finns dessutom uppgifter om civilstånd, ålder, antal förlossningar och ingrepp per län. Från och med mitten av 1970-talet finns tidsserier för nästan alla de variabler som samlas in i dag.

Typ av uppgifter i registret

 • Personbeteckning
 • Civilstånd (gift, ogift, sambo, i hemskillnad, änka, frånskild, registrerat partnerskap,uppgifter saknas)
 • Hemkommun (nummer och/eller namn)
 • Yrke/arbete (fritextfält, inget yrke, pensionär, arbetslös, uppgifter saknas)
 • Bor i parförhållande
 • Antalet tidigare graviditeter
 • Uppgifter om när och hur den senaste av de tidigare graviditeterna har upphört
 • Preventivmetod/preventivmetoder som användes när denna graviditet uppstod
 • Planerad preventivmetod efter aborten
 • Uppgifter om tidigare misslyckat avbrytande av graviditet eller misslyckad fosterreduktion under samma graviditet.
 • Person som fattat beslutet om abort
 • Indikation för aborten
 • Diagnoser
 • Datum för aborten
 • Gestationslängd på abortdagen (veckor och dagar)
 • Gestationslängden har uppskattats utgående från (ultraljudsundersökning, överföring av embryo/insemination)
 • Sjukhus där aborten utförts (nummer och/eller nam
 • Abortingrepp (polikliniskt, dagkirurgiskt, har krävt vård på vårdavdelning)
 • Abort: ingrepp och annan praxis
 • Komplikationer

Uppgiftskällor som i regel används för registret

Blankett som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet och som den läkare som utfört ingreppet sänder till THL.

Regelrätt utlämnande av registerdata

THL kan ge forskare tillstånd att använda abortregistrets uppgifter för vetenskaplig forskning efter att ha hört dataombudsmannen.

Den registrerades rätt till insyn och rättelse av en felaktig uppgift

Den registrerade har varken rätt till insyn i eller rättelse av registeruppgifterna, eftersom det är fråga om ett lagstadgat statistik- och forskningsregister vars uppgifter enligt lag inte får används i beslutsfattande som gäller den registrerade.

Information om behandling av uppgifter

De registrerade informeras inte om behandling av uppgifterna i abortregistret, eftersom det är fråga om ett lagstadgat register.

Principerna för skydd av registret

Personuppgifterna i registret är sekretessbelagda med stöd av 4 § i lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989).

Principerna för skyddet av abortregistret utgör en del av institutets övriga beredskaps- och skyddsplan. Principerna för skyddet fastställs i THL:s allmänna föreskrifter och anvisningar om datasekretessen.

Abortregistrets manual- och datamaterial finns  i låsta lokaler dit endast vissa anställda som arbetar med registret har tillträde. Datamaterialet är skyddat med användarnamn och lösenord. I registret ingår en övervakning av datasystemets användning.

Statikens webbplats