Samordnad rådgivning och klienthandledning

Samordnad rådgivning och klienthandledning är en tjänst som hjälper klienten att få de tjänster han eller hon behöver och styr kundflödena.

I den samordnade modellen räcker det med en kontakt 

Mål för den samordnade rådgivningen och klienthandledningen

  • det räcker med en kontakt
  • det finns heltäckande information om tjänsterna
  • serviceprocessen är flexibel
  • tjänsterna motsvarar behoven.

Tanken med den samordnade rådgivningen och klienthandledningen är att en äldre klient har låg tröskel att ta kontakt med rådgivningen, som erbjuder information om närtjänster eller vid behov inleder processen med bedömning av servicebehovet.

Klienthandledningsprocessen inleds när en yrkesbildad rådgivare identifierar att en äldre person kan behöva till exempel regelbundna hemvårdsbesök eller heldygnsomsorg.

Klienthandledningen

  • utreder den äldres helhetssituation tillsammans med hen
  • bedömer servicebehovet på ett heltäckande sätt och identifierar individuella behov
  • gör upp en klientplan
  • fattar beslut om planerade tjänster
  • koordinerar och följer upp genomförandet av tjänsterna.