Välbefinnande för äldre

Gamla människor på marknaden.

Foto: Benjamin Suomela / norden.org

Vad består välbefinnande av?

Många saker stöder äldre personers välbefinnande. Dessa är till exempel:

 • aktivitet samt god hälsa och funktionsförmåga
 • familj, andra närstående och vänner
 • delaktighet och gemensamma aktiviteter
 • sexuellt välbefinnande
 • frivilligarbete och föreningsverksamhet.

Ojämlikhet syns i marginalisering och i skillnader i välbefinnande

Kommunens uppgift är att stöda äldres delaktighet och funktionsförmåga i alla livssituationer. Vid sidan av social- och hälsovårdstjänsterna som välfärdsområdena ska organisera påverkar bland annat lösningar i boendemiljöerna äldre kommuninvånares välbefinnande och funktionsförmåga. Även föreningar och frivilligverksamhet har en viktig roll i att stöda äldre personers välbefinnande.

Målet är att alla äldre personer ska ha likvärdiga möjligheter till ett gott liv. I synnerhet bör äldre personer som riskerar att marginaliseras få stöd. Riskfaktorer för marginalisering är bland annat:

 • fattigdom
 • låg utbildningsnivå
 • funktionshinder
 • psykiska problem
 • nedsatt funktionsförmåga
 • svagt skyddsnät.

Information om äldre invandrare (Invandring och kulturell mångfald webbplats)

Internationell forskning och information om äldres välbefinnande:

Nationellt åldersprogram 2030

De centrala effektmålen för åldersprogrammet 2030 är att

 • rikta in förebyggande åtgärder och åtgärder som förbättrar funktionsförmågan på den äldre befolkningen och riskgrupperna
 • förlänga funktionsförmågan och arbetskarriärerna bland äldre i arbetsför ålder i synnerhet inom social- och hälsovården
 • öka och möjliggöra frivilligarbete
 • säkerställa likabehandling, effektivare samordning och ekonomisk hållbarhet inom äldreservicen
 • öka äldreanpassningen i boendet och boendemiljöerna
 • lyfta fram utvecklingen och utnyttjandet av finländsk teknik för äldre.

Nationellt åldersprogram fram till 2030 – För ett ålderskunnigt Finland: Prinsipbeslut (Publikationsarkivet Valto)

Slutrapport för det nationella åldersprogrammet 2020–2023 (Publikationsarkivet Valto)

Information om befolkningens välfärd och hälsa

Undersökningen Hälsosamma Finland producerar information om hälsa, välfärd och service för den vuxna befolkningen i Finland samt om förändringar i ovan nämnda frågor, och den framtida utvecklingen av dessa.
Undersökningen Hälsosamma Finland, Resultat