Service för äldre förändras

En äldre man kokar kaffe.

 

THL samlas in information om äldreomsorgen genom uppföljningen. Läs mer om uppföljningen (Uppföljning av äldreomsorgslagen webbplats) 

Det behövs tjänster för att stödja äldre

När befolkningen åldras kommer allt fler äldre med nedsatt funktionsförmåga att behöva tjänster.

Även om största delen av de äldre klarar sig självständigt ökar behovet av hjälp särskilt under de sista levnadsåren. Klienterna inom hemvården är allt äldre, de har många sjukdomar och de behöver allt mer hjälp. Även antalet äldre personer med minnesjukdomar ökar.

Social- och hälsovårdstjänster har överfört till välfärdsområdenas ansvar, men kommunernas uppgift är fortfarande att främja invånarnas välbefinnande och hälsa. Detta förverkligas i samarbete med välfärdsområdet.

Kommunerna kan påverka ökningen av äldre kommuninvånares servicebehov genom att satsa på åtgärder som främjar och förebygger välbefinnandet, rådgivning och handledning samt på för utveckling av lägenheter och boendemiljö.

Hemvård är den primära serviceformen

Det nationella målet är att äldre personer ska kunna bo hemma och få den service de behöver där även dygnet runt. Hemvården och gemenskapsboendet utvecklas kraftigt så att de bättre motsvarar de äldres behov. Detta innebär till exempel fjärrtjänster, rehabilitering, hemsjukhusverksamhet och läkartjänster. När en äldre person bor hemma är det bra om personen har ett nätverk med yrkesutbildade, närstående och frivilliga som stöd.

Serviceboende med heldygnsomsorg ges först när det finns grundad anledning till det och det inte går att bo hemma ens med intensiv hemvård. Även då vården ska ske i en så hemlik miljö som möjligt.

Man håller på att helt slopa institutionsvård. Bara 0–1 procent av befolkningen som har fyllt 75 år behöver nu långvarig institutionsvård på medicinska grunder.
Grund för långvarig institutionsvård för äldre (på finska, SHM) 

När servicestrukturen utvecklas behövs en ny attityd och innovativitet, ledning genom information och samarbete över sektors- och yrkesgränserna samt många slags tjänster och teknologiska lösningar som stöder och kompletterar varandra.
Se även Programmet Teknologi för hemmaboende seniorer (KATI) webbplats

En äldre person är den bästa experten på sitt eget liv

De äldres tankar och önskemål är utgångspunkten för vården och omsorgen och man måste lyssna på dem. På så sätt identifieras personens livssituation, mål, resurser och utmaningar. Det är också nödvändigt att ta reda på hurdan vård en äldre person önskar få i livets slutskede.
Livstestamente

För den äldre är det viktigt att

 • hen får vara med och bedöma servicebehovet
 • växelverkan och mötet är bra och respektfullt
 • servicehelheterna anpassas till personens behov och önskemål. 

När servicehelheterna skräddarsys enligt klientens behov och samordnas väl, blir de lämpliga och trevliga för kunden men också högklassiga och kostnadseffektiva.

Det är viktigt att klienten blir hörd. Man ska i första hand beakta klientens önskemål och åsikt och även i övrigt respektera klientens självbestämmanderätt.  Klienten ska ges möjlighet att delta i och påverka planeringen och genomförandet av de tjänster som tillhandahålls klienten. Hen måste också ges möjlighet att ändra sig.

En äldre person ska ges rådgivning och stöd vid behov så att hen kan fatta beslut om sitt eget liv.

En sömlös helhet säkerställer att tjänsterna fungerar

Det är viktigt att många olika aktörers tjänster bildar en smidig helhet. Därför måste en instans ha ansvaret för att samordna de olika tjänsterna och se till att de fungerar. På det här viset undviker man dubbelarbete och problem med informationsgången.

När tjänsterna centraliseras och integreras blir äldreomsorgen mångsidigare. Hjälpen går dit den behövs mest. Äldre personer kan också få lättare hjälp av experter inom olika specialiteter, till exempel geriatri och rehabilitering.

Som stöd behöver personalen ett stödnätverk som är specialiserat på palliativ vård, så att en högklassig vård i livets slutskede och en värdig död kan förverkligas där personen bor.
Vård i livets slutskede

För att tjänsterna ska vara tillgängliga och tillräckliga förutsätts det att

 • det är lätt att få begriplig information om tjänsterna
 • handledningen till tjänsterna är sakkunnig och tillräcklig
 • kriterierna för att få tjänster är enhetliga
 • tjänsterna grundar sig på en bedömning av servicebehovet
 • tjänsterna anpassar sig till klienternas föränderliga behov
 • priserna på tjänsterna är rimliga.

Jämförelseinformationen hjälper till att utveckla tjänsternas kvalitet

Det är en utmaning för dem som ordnar och producerar tjänster att se till att äldre personer även i framtiden får ändamålsenlig och högklassig vård. Benchmarking lyfter fram god praxis och hjälper till att lära sig av andra.

Jämförelseinformation stöder kvalitetsarbetet. Med hjälp av den kan man ställa upp mål, identifiera utvecklingsobjekt och mäta den eftersträvade förändringen. Jämförelseinformation fungerar som ett gemensamt och rättvist underlag för jämförelser och en utgångspunkt för kvalitetsutveckling.
Läs mer om jämförelseinformation och benchmarking på sidan om bedömning av servicebehovet med RAI-systemet

Läs mer om äldreomsorgen

Nationellt åldersprogram 2030

De centrala effektmålen för åldersprogrammet 2030 är att

 • rikta in förebyggande åtgärder och åtgärder som förbättrar funktionsförmågan på den äldre befolkningen och riskgrupperna
 • förlänga funktionsförmågan och arbetskarriärerna bland äldre i arbetsför ålder i synnerhet inom social- och hälsovården
 • öka och möjliggöra frivilligarbete
 • säkerställa likabehandling, effektivare samordning och ekonomisk hållbarhet inom äldreservicen
 • öka äldreanpassningen i boendet och boendemiljöerna
 • lyfta fram utvecklingen och utnyttjandet av finländsk teknik för äldre.

Nationellt åldersprogram fram till 2030 – För ett ålderskunnigt Finland: Prinsipbeslut (Publikationsarkivet Valto)

Slutrapport för det nationella åldersprogrammet 2020–2023 (Publikationsarkivet Valto)

Äldres boende - hem och andra alternativ