Upprätthållande av funktionsförmågan

En äldre man promenedar med gångstavar.

 

Funktionsförmågan är balansen mellan människans förmågor, mål och livs- och verksamhetsmiljö. En god funktionsförmåga möjliggör ett mer självständigt liv och skapar förutsättningar för att delta i hobbyer och andra funktioner som är viktiga för personen själv.
Vad är  funktionsförmåga? (Funktionsförmåga webbplats)

Främjandet och upprätthållandet av befolkningens funktionsförmåga förutsätter samarbete

Främjandet och upprätthållandet av befolkningens funktionsförmåga kräver en stor grupp aktörer från olika samhällssektorer, från samhällsplanering och utveckling av servicesystemet till aktörer inom frivilligorganisationer. I kommunen är det bra att säkerställa att boende- och livsmiljöerna stöder äldre med nedsatt funktionsförmåga så att de klarar sig, mår bra och kan vara delaktiga.

Social- och hälsovårdstjänsternas uppgift är att se till att äldre personers funktionsförmåga upprätthålls med olika metoder för förebyggande och rehabilitering. Bedömningen av funktionsförmågan måste utföras mångsidigt och med pålitliga mätinstrument. När funktionsförmågan försämras stöds den med behovsanpassade tjänster och omsorgsfullt utvalda hjälpmedel.

Nedsatt funktionsförmåga ökar risken för olycksfall, till exempel fallolyckor. En trygg miljö och förebyggande av fallolyckor, bra nutrition samt upprätthållande av funktionsförmågan stärker förutsättningarna för att klara av vardagliga sysslor.

Vad främjas äldre personers funktionsförmåga?

Äldre personers funktionsförmåga främjas till exempel av

  • förebyggande av sjukdomar och bra vård
  • bra nutrition
  • stöd för fysisk aktivitet och annan aktivitet
  • tidig identifiering av och ingripande i problem med funktionsförmågan
  • anpassning av livsmiljön så att den stöder funktionsförmågan.

Genom att stöda funktionsförmågan och förmågan att klara sig hemma är det också möjligt att dämpa utgiftsökningen.

Välbefinnandet kan förbättras genom att ingripa i minnesproblem i tid

När minnesproblemen identifieras i tid kan man med hjälp av livsstilsinterventioner förebygga att minnet försämras och samtidigt på ett övergripande sätt förbättra äldre personers hälsa och välbefinnande.
FINGER-modellen förebygger minnesstörningar (på finska, Finger-forskningsprojekt webbplats)
FINGER-modellen – ett åtgärdsprogram för livsstilsförändring hos äldre personer i riskzonen att utveckla minnesproblem

Psykiskt välbefinnande påverkar äldre personers funktionsförmåga

Upplevelser under livet, såsom upplevd ensamhet, olika slags förluster, sjukdomar som följer med åldern samt brister i funktionsförmågan kan försämra det psykiska välbefinnandet och hur man klarar sig. När den äldres egna resurser inte räcker till behövs hjälp inte bara från närstående och frivilliga, utan också från professionella.

Depression hos en äldre person kan vara svår att identifiera. Symtomen kan förväxlas med symtom på sjukdomar som blir vanligare med åldern, till exempel minnessjukdomar. Depression hör dock inte till normalt åldrande.

Genom att stöda en äldre persons psykiska hälsa kan man minska behovet av andra tjänster.

Enligt Hälsosamma Finland -undersökningen 2022

  • upplevde 10 % av männen och 13 % av kvinnorna över 75 år sig själva som ensamma 
  • 9 % av männen och 11 % av kvinnorna över 75 år upplevde betydande psykisk belastning.

Indikatorer för Undersökningen Hälsosamma Finland i indikatorbanken Sotkanet

Rekommendationer

Livskraft på äldre dar: kostrekommendation för äldre personer