Allmän information om folksjukdomar

Med folksjukdomar avses generellt sjukdomar som har en stor betydelse för hela befolkningens hälsotillstånd, folkhälsan. En exakt definition av vad "stor betydelse för folkhälsan" innebär, finns inte. Folksjukdomarna är ändå vanliga bland befolkningen och dessutom ofta vanliga mortalitetsorsaker.

Folksjukdomarna påverkar arbetsförmågan och skötseln av dem kräver hälsovårdstjänster. Därför har folksjukdomarna en stor inverkan även på samhällsekonomin. 

Från smittsamma sjukdomar till kroniska sjukdomar

Folksjukdomarna kan förändras över tid. Medan dödsfallen i smittsamma sjukdomar har minskat snabbt i Finland har de kroniska dvs. de bestående eller långvariga sjukdomarna och olycksfallen ökat och blivit de främsta orsakerna till förtida dödlighet. Dödligheten på grund av dessa orsaker har dock minskat under de senaste decennierna, och därför har människornas genomsnittliga livslängd ökat betydligt.

I och med den ökade livslängden har också antalet dementa ökat och demens har blivit en ny folksjukdom.

I Finland räknas hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, astma och allergi, kroniska lungsjukdomar, cancersjukdomar, demens, sjukdomar i rörelseorganen och psykiska problem till folksjukdomarna.

Samma riskfaktorer disponerar för olika folksjukdomar

Risk- och skyddsfaktorerna för folksjukdomar kan ofta påverkas och därigenom kan folksjukdomarna förebyggas. 

Olika folksjukdomar har ofta samma risk- och skyddsfaktorer. Till exempel ökar rökning risken för hjärt- och blodkärlssjukdomar, kroniska lungsjukdomar, demens och olika typer av cancer, medan däremot motion skyddar mot så gott som allt som utgör risker för folksjukdomar. 

En betydande del av de kroniska sjukdomarna för personer i förvärvsaktiv ålder kan förebyggas genom hälsosam kost, motion, undvikande av rökning och riklig alkoholanvändning samt förebyggande av fetma. För personer med hög risk krävs en effektivt genomförd läkarvård.

Världshälsoorganisationen WHO har publicerat ett åtgärdsprogram för förebyggande av kroniska folksjukdomar för 2013–2020. Syftet med programmet är att minska den förtida dödligheten i anslutning till kroniska folksjukdomar med 25 procent.

  • Målet ska uppnås genom att
  • minska den rikliga alkoholanvändningen med 10 procent
  • öka hälsomotionen med 10 procent
  • minska saltanvändningen bland befolkningen med 30 procent
  • minska rökarnas relativa andel med 30 procent
  • förebygga en kontinuerlig viktökning bland befolkningen
  • effektivisera läkemedelsbehandlingen.

Dessutom borde läkemedelsbehandlingen nå åtminstone hälften av dem som behöver behandling. 

Ytterligare information

På engelska: Global Action Plan for the Prevention and Control of NCDs 2013–2020