Hjärt- och kärlsjukdomar

Hoitaja ja stetoskooppiFörhöjt blodtryck ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

De vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna är koronarsjukdom, hjärtsvikt och cirkulationsstörningar i hjärnan. 

Koronarsjukdom

Den vanligaste orsaken till en försvagad kranskärlscirkulation är ateroskleros, dvs. förkalkning av artärväggarna som bland annat beror på levnadsvanorna, såsom rökning, mängden fetter i näringen och deras kvalitet samt blodtrycket. Koronarsjukdom kan leda till nekros i hjärtmuskeln, hjärtinfarkt och angina pectoris. Det första symptomet på sjukdomen kan också vara plötslig död för människor som tidigare varit kliniskt friska.

Hjärtsvikt

Med hjärtsvikt avses att hjärtats pumpmekanism har försvagats.  De vanligaste orsakerna bakom detta är koronarsjukdom och blodtryckssjukdom. Mer sällsynta orsaker är medfödda hjärtfel, självorsakade klaffel och hjärtmuskelsjukdomar.

Cirkulationsstörningar i hjärnan

Med cirkulationsstörningar i hjärnan avses en bestående eller tillfällig försämring av blodcirkulationen i hjärnans artärer eller hjärnblödning. Dessa leder till störningar i hjärnans funktion, såsom försvagad medvetenhet och förlamningssymptom.

Förekomsten av hjärt- och kärlsjukdomar

Även om dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat betydligt sedan 1970-talet, orsakar de fortfarande knappt hälften av dödsfallen bland människor i arbetsför ålder i Finland. Tillsammans utgör de den största enskilda gruppen av dödsorsaker. 

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar samt förebyggande av dem

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är bland annat genetiska faktorer, näringens fetthalt och -kvalitet, hög kolesterolhalt i blodet – i synnerhet andelen LDL-kolesterol – samt rökning och förhöjt blodtryck. Risken för insjuknande ökar med åldern. Dessutom är risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar högre bland män än bland kvinnor.

Diabetes

De skadliga konsekvenserna av diabetes kan minskas genom sänkt övervikt och ökad motion samt medicinering. Vuxendiabetes (typ 2) kan i hög grad förebyggas genom viktkontroll och regelbunden motion.

Ytterligare information