Cancer

En aktiv livsstil förebyggar cancer.En aktiv livsstil förebygger cancer.

Uppkomst av cancer dvs. carcinogenesis är en händelse där cellens arvsmassa skadas, vilket gör att cellen förändras och blir malign (elakartad). En process där cellen blir malign har flera faser.

Cancerns utbredning

Var tredje person insjuknar i cancer i något skede av sitt liv. När befolkningen åldras, är det också oundvikligt att antalet cancerpatienter ökar. År 2007–2011 insjuknade årligen i genomsnitt 14 405 män och 14 051 kvinnor i cancer i Finland. Totalt 243 000 personer av alla finländare som var vid liv i slutet av år 2011 hade cancerdiagnos. Av dessa var drygt 140 000 kvinnor och nästan 103 000 män.

Enligt Finlands Cancerregisters prognos diagnosticeras år 2025 sammanlagt mer än 40 000 nya cancerfall. Antalet nya cancerfall ökar nästan enbart bland personer som fyllt 65 år.

År 2025 beräknas antalet personer med cancerdiagnos uppgå till 373 000, av vilka 212 000 är kvinnor och 161 000 män. Denna utveckling ökar behovet av diagnosticering, behandling och uppföljning av cancer och innebär utmaningar för att få resurserna att räcka till.

Riskfaktorer för cancer

Utöver ålder och arvsmassa påverkas cancerrisken i betydande grad av livsstil och miljöfaktorer. De viktigaste riskfaktorer för cancer är

  • rökning
  • ohälsosam kost
  • överkonsumtion av alkohol
  • obetydligt med motion
  • stor exponering av solljus och brännskador på hud
  • samt övervikt.

Livsstilen har ytterst stor effekt för cancerrisken: exempelvis har rökare 15 gånger högre risk för lungcancer jämfört med icke-rökare. Utöver aktiv rökning ökar risken för cancer även av exponeringen för cigarettrök.

Andra faktorer som ökar cancerrisken är

  • strålning
  • arbetsrelaterad exponering, exempelvis för asbest och vissa kemikalier
  • infektioner.

Mer information om cancer finns på cancerorganisationernas hemsidor.