Utvärdering och uppföljning

För att kunna leda effektiva social- och hälsovårdstjänster förutsätts kunskapsbaserat beslutsfattande. Välfärdsområdena har i uppgift att följa upp befolkningens hälsa och välfärd samt social- och hälsovårdstjänsternas och servicesystemets verksamhet på olika sätt och jämföra den med andra välfärdsområden. Detta förutsätter högklassig och aktuell information om befolkningens hälsa och välfärd, servicebehovet och servicesystemets funktion.

THL:s expertbedömningar

THL utvärderar årligen anordnandet av social- och hälsovården på riksnivå, enligt samarbetsområde och välfärdsområde. Social- och hälsovårdsministeriet utnyttjar THL:s expertbedömningar i den nationella styrningen av social- och hälsovårdssystemet. 

THL:s expertbedömningar erbjuder också information för planering och utveckling av välfärdsområdenas egen verksamhet. 

Utvärdering av ordnandet av social- och hälsovården

Information och verktyg som stöd för välfärdsområdena

THL producerar mångsidig information om social- och hälsovårdstjänsternas och servicesystemets funktion samt om befolkningens välfärd och hälsa.
Informationsunderlaget för social- och hälsovården utvecklas aktivt i samarbete med välfärdsområdena och de nationella aktörerna. Målet är att erbjuda högklassig information och lättanvända verktyg som stöd för ledningen och utvecklingen av servicesystemet.
Informationsunderlag och verktyg
 

På andra webbplatser

I tjänsten Sotekuva hittar du samlad information om social- och hälsovårdstjänstens status, behov, kvalitet, effekt och kostnader enligt välfärdsområde och kommun.

Bekanta dig med tjänsten Sotekuva