Utvärdering av ordnandet av social- och hälsovården

Institutet för hälsa och välfärd utvärderar årligen anordnandet av social- och hälsovården på riksnivå, enligt samarbetsområde och välfärdsområde. Till de områden som utvärderas hör de 21 välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen.

THL:s bedömning grundar sig på lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021, 30 §).
Lag om ordnande av social- och hälsovård (Finlex)

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet utnyttjar THL:s expertbedömningar i förhandlingar enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård som de för årligen med välfärdsområdena. Expertbedömningarna kan också utnyttjas i den allmänna styrningen av social- och hälsovården samt i planeringen och utvecklingen av välfärdsområdenas egen verksamhet.

Läs de senaste expertbedömningarna

Den riksomfattande expertutvärderingen och de välfärdsområdesspecifika expertutvärderingarna publicerades i oktober 2023. Expertutvärderingarna fokuserar på inledningsskedet för välfärdsområdenas organiseringsansvar och hur reformerna framskrider. De uppgifter som ligger till grund för utvärderingen är i huvudsak från 2022 och 2023.

Den riksomfattande expertutvärderingen är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Expertutvärderingarna för de tvåspråkiga välfärdsområdena är  tillgängliga på finska och svenska.  

Dessutom publicerade THL för första gången en expertutvärdering enligt samarbetsområde i november 2023.

Riksomfattande expertbedömning

Expertbedömningar enligt välfärdsområde

Södra Finlands samarbetsområde

Östra Finlands samarbetsområde

Inre Finlands samarbetsområde

Västra Finlands samarbetsområde

Norra Finlands samarbetsområde

Den riksomfattande expertutvärderingen och de välfärdsområdesspecifika expertutvärderingarna behandlar följande ämnen:

  • befolkningen och befolkningens servicebehov
  • välfärdsområdenas funktionella uppbyggnad
  • tillgången till personal och personalens tillräcklighet
  • social- och hälsovårdens kostnader, finansiering och investeringar
  • åtgärder som främjar jämlik tillgång till service, tillräcklig personal och hantering av ekonomin.

 Expertbedömning enligt samarbetsområde

Läs mer om bedömningarna

Mer information

Nina Knape
utvärderingsdirektör, teamchef
tfn 029 524 7683
[email protected]

På vår webbplats

I tjänsten Sotekuva hittar du samlad information om social- och hälsovårdstjänstens status, behov, kvalitet, effekt och kostnader enligt välfärdsområde och kommun.

Bekanta dig med tjänsten Sotekuva