Att ingripa i våld

Våld i nära relationer är ett mångfacetterat fenomen som ofta kräver att många myndigheter och aktörer ingriper och hjälper parterna. I samhället är våld i nära relationer ett besvärligt problem för de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna, men också ett jämställdhets- och folkhälsoproblem.

Våld i nära relationer är också generationsöverskridande. Barn som växer upp i en familj där det förekommer våld blir inte bara utsatta för det våld som förekommer mellan de vuxna. Våld är mycket skadligt för barns välfärd, hälsa och utveckling. Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan våld som barn bevittnar och till exempel problem med barnets känsloliv och beteende, svårigheter i sociala relationer, svårigheter att klara sig i skolan och traumasymtom.

Läs mer om att ingripa i våld:

På vår webbplats