Våldsformer

Våldsgärningar kan till exempel vara fysiska, psykiska eller sexuella till sin natur. Våld kan också innebära att man förhindrar eller försummar en annan människas grundläggande behov. Det förekommer i allmänhet flera former av våld i våldsamma relationer. 

Hur ser de olika formerna av våld ut?

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer kännetecknas av att våldsutövaren och offret har eller har haft en nära relation till varandra. Våld i nära relationer kan riktas mot personens nuvarande eller tidigare partner, barn, nära släkting eller någon annan närstående.
Våld i nära relationer

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan till exempel vara våldtäkt, våldtäktsförsök, att tvinga någon till sexuella handlingar eller att inskränka på en annan persons sexuella självbestämmanderätt.
Sexuellt våld

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel vara att knuffa, slå, sparka, lugga, slå huvudet mot något, strypa, klösa, riva, skaka, använda skjut- eller eggvapen eller hota någon med fysiskt våld.

Psykiskt våld

Psykiskt våld innebär till exempel att man förtrycker, kritiserar, skäller, föraktar, kontrollerar, begränsar socialt umgänge, är kraftigt svartsjuk, isolerar, förstör saker, skadar husdjur eller hotar om något av dessa. Att hota med självmord är också ett exempel på psykiskt våld.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld är till exempel att hindra självständig penninganvändning, hindra deltagande i ekonomiska beslut, att tvinga någon att ge sina egna pengar till någon annan, hot om ekonomiskt våld eller utpressning.

Illabehandling eller försummelse

Illabehandling eller försummelse kan till exempel innebära att ett barn, en äldre person eller en person med funktionsnedsättning lämnas utan vård, hjälp eller omsorg i situationer där personen är beroende av det. Det är också fråga om illabehandling om man skadar en annan människa med läkemedel, rusmedel, kemikalier eller lösningsmedel.

Kulturellt eller religiöst våld och hedersrelaterat våld

Kulturellt eller religiöst våld är tvång till religiös övertygelse, hot om våld eller användning av våld med hänvisning till religion eller kultur (s.k. hedersvåld till exempel), könsstympning eller hot med koppling till religionen.
Hedersrelaterat våld

Förföljelse

Förföljelse innebär till exempel att upprepade gånger närma sig, följa efter eller iaktta en annan människa på ett sätt som orsakar ständig rädsla hos personen som utsätts. Förföljelse kan till exempel vara att iaktta en annan person i närheten av hemmet eller arbetsplatsen, upprepade hot efter att ett parförhållande upphört och att övervaka en annan person med hjälp av internet eller teknisk utrustning. Förföljelsen kan också riktas mot offrets närmaste.

Mobbning i skolan och inom småbarnspedagogiken

Mobbning i skolan är en speciell form av våld som barn och unga upplever. I praktiken är det fråga om psykiskt eller fysiskt våld. Det är ganska vanligt med diskriminerande mobbning bland unga. 

Mobbning förekommer också på daghem. Mobbning på daghem tar i huvudsak samma form som mobbning i skolan, det är alltså fysisk, verbal och psykisk mobbning. En vanlig form av mobbning är att frysa ut någon från gruppen eller hot om det. 

Könsrelaterat våld

Våld är ett könsrelaterat fenomen. Våldet är inte likadant för alla kön: Det finns skillnader mellan könen i fråga om upplevelserna, användningen, dragen i och följderna av våld. Könet kan till och med påverka den hjälp man får och rättspraxis. 
Våld och trakasserier (sidan om Jämställdhet)

Radikalisering

Våldsbejakande extremism innebär att man tar till våld, hotar att använda våld, uppviglar och uppmuntrar till våld eller berättigar våld med stöd av en idévärld.
Radikalisering och extremism

Digitalt våld

Våld där en annan människa kränks, kontrolleras, övervakas eller skadas med hjälp av informations- och kommunikationsteknik.

Våldsutövarna utnyttjar digital teknologi, till exempel terminaler, smarta enheter, positioneringsutrustning och motsvarande, programlösningar, applikationer och snabbmeddelandetjänster.  Digitalt våld kan också vara indirekt. Då kan våldsutövaren utnyttja andra personer, till exempel gemensamma barn, för sina gärningar.

Mer information