Våld mot olika grupper

Våld som fenomen omfattar flera särdrag som anknyter på speciellt sätt till olika människogruppers upplevelser. Sådana grupper kan till exempel vara personer som är underordnade sina vårdare, exempelvis barn eller äldre, eller de som hör till en minoritet, till exempel könsminoriteter och sexuella minoriteter.

De särskilt utsatta grupperna är också till exempel personer som är beroende av alkohol och droger, personer som lider av psykisk ohälsa eller personer som kan stöta på våldsamt beteende i sitt arbete.

Läs mer om våld mot olika människogrupper i detta avsnitt: