Stöd för RAI-kompetens

Sidans innehåll

Organisationer som använder RAI-verktyget behöver kompetens både inom RAI-bedömning och inom att använda RAI-information.

RAI-bedömningens tillförlitlighet bygger på att bedömaren kan använda RAI-bedömningsinstrumentet korrekt och gör bedömningen enligt anvisningarna i handboken. För att göra en tillförlitlig RAI-bedömning behövs information, kompetens, tekniska kunskaper och tid. I bedömningen behövs professionell kompetens inom social-, hälso- och sjukvård, och i RAI-kompetensen ingår att använda RAI-bedömningsinformationer för att upprätta och följa upp vård- och serviceplaner. 

De som använder RAI-information är professionell personal inom vård- och rehabiliteringsarbete, chefer, utvecklingsarbetare, organisationens ledning samt instanser som deltar i beslutsfattande. För att RAI-informationen ska kunna tolkas korrekt och användas på bästa möjliga sätt måste man sätta sig in i den, till exempel genom handledning från en RAI-specialsakkunnig. I RAI-kompetensen kombineras mångsidigt användande av sin egen professionella kunskap, förmåga att organisera sitt arbete och att arbeta i grupp samt förändringsledning.

I RAI-bedömningen används RAI-handboken, som ger handledning i frågor som rör bedömning och registrering samt erbjuder exempel till stöd för bedömningen.

Handböckerna finns på THL:s RAI-extranätet för organisationer som deltar i RAI-verksamhet.
THL:s RAI-extranät

THL:s RAI-webbutbildning

THL:s RAI-webbutbildning är öppen för alla utan kostnad. Webbutbildningen erbjuder grunderna i RAI-bedömningen och hur man använder bedömningsinformationer, men utöver det måste man också öva på att göra bedömningar i praktiken, till exempel under ledning av en erfaren RAI-bedömare.

RAI-webbutbildningen ger också handledning i hur man använder RAI-jämförelseinformation för att utveckla tjänster som motsvarar kundbasens behov. I webbutbildningen finns också utbildningsvideor som visar hur man använder databaser med RAI-jämförelseinformation. Webbutbildningen innehåller övningar och uppgifter samt en sluttentamen. Efter att du har fått godkänt på den kan du skriva ut ett intyg på att du har klarat kursen.

Webbutbildningens kurser:

 • RAI-verktyget
 • RAI-bedömning
 • TIKU vid granskning av RAI-jämförelseinformation (på finska)
 • RAI-benchmarking (på finska).

För att använda THL:s webbutbildningar behöver du logga in. Genom att logga in kan du fortsätta dina studier där du senast slutade, följa hur det går med dina studier och, efter att du har gjort tentamen, ladda ner ett intyg när du behöver det. Genom en och samma inloggning får du tillgång till alla THL:s webbutbildningar, som är öppna för alla.

Registrera dig och logga in i THL:s webbutbildningarna

Vanliga frågor om webbutbildningar

Obs! Kom ihåg att byta webbskolplattformens språk till svenska i övre kanten så att alla texter syns på svenska.

THL:s RAI-utbildarutbildning

Genom THL:s RAI-utbildarutbildning stärks RAI-kompetensen inom organisationer som ordnar och producerar tjänster för äldre. Personer som har gått RAI-utbildarutbildningen utbildar personalen inom sina organisationer i hur de på ett systematiskt och högkvalitativt sätt kan göra RAI-bedömningar samt i hur de använder RAI-bedömningsinformationer i planeringen av klientens vård, rehabilitering och service.

RAI-utbildarutbildningarna, som är gratis, riktas under åren 2022–2023 särskilt till organisationer som håller på att införa RAI-verktyget. Framöver kommer utbildarutbildningen vara öppen för alla organisationer som använder RAI-verktyget. Målet är att alla organisationer ska ha utbildare, och att det så småningom bildas ett RAI-utbildarnätverk som omfattar hela landet.

I utbildningen ingår 3 utbildningsdagar (klockan 9–16 via Teams), självstudier, uppgifter samt lärande i arbetet. Utbildningen tar sammanlagt 3 månader. 

Innehåll i THL:s RAI-utbildarutbildningen:

 • THL:s RAI-webbutbildnings kurser: RAI-verktyget och RAI-bedömning
 • Principer och genomförande för RAI-bedömning
 • Utbildarnas egna RAI-bedömningar och genomgångar av dessa
 • Hur man använder RAI-information i planering av vård, rehabilitering och service
 • Att ordna egen övningsutbildning i sin organisation
 • Att stärka personens utbildnings- och handledningsförmåga

Ansökningen till RAI-utbildarutbildningarna

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att använda RAI-instrument, eftersom utbildningen börjar från grunden. För att delta i utbildarutbildningen ska du utifrån ditt yrkesområde ha grundläggande information om att bedöma en äldre persons funktionsförmåga och servicebehov. Du kan till exempel vara närvårdare, sjukskötare, geronom, terapeut, avdelningsskötare eller teamledare på din enhet. Du ska ha en vilja att utbilda och handleda andra samt ett engagerat arbetssätt när det gäller utveckling och att använda RAI-verktyget i din egen arbetsgemenskap.

Den som söker utbildningen kommer i ansökningsskedet överens med sin chef om att hen ska delta i utbildningen. De kommer också överens om tidsåtgång och chefens stöd under hela utbildningen. För att få godkänt på utbildningen krävs att man deltar under alla utbildningsdagar, att man gör uppgifterna som ingår i utbildningen samt att man genomför övningsutbildning i sin egen organisation. Efter godkänd utbildning får man ett intyg.

I varje grupp tar man in 26 deltagare. Utbildningen genomförs vid minst 14 deltagare. Flera personer från samma organisation kan söka utbildningen, men THL förbehåller sig rätten att välja deltagare i utbildningen rättvist sett till olika organisationer och områden. 

Utbildningen börjar med en förhandsuppgift, som görs innan den första utbildningsdagen. De som väljs för utbildningen får ett e-postmeddelande en månad innan utbildningen börjar. E-posten innehåller ett informationsbrev med mer ingående information om utbildningen samt anvisningar för att göra förhandsuppgiften.

THL:s RAI-utbildarutbildningar ordnas tillsvidare enbart på finska.

Utbildningsdagar och ansökningstider på finskspråkiga utbildningar (på finska) 
Aktuellt om RAI 

THL:s utbildning för RAI-specialsakkunniga

THL stöttar RAI-kompetensen genom att erbjuda utbildning för RAI-specialsakkunniga för organisationer som deltar i den samfinansierade RAI-benchmarkingen. Grupper med RAI-specialsakkunniga har startat varje år sedan år 2012.

Målet med THL:s utbildning för RAI-specialsakkunniga är att 

 • öka RAI-kompetensen hos personer som arbetar med chefs-, expert- och/eller utvecklingsuppgifter inom social-, hälso- och sjukvård
 • främja användningen av RAI-bedömningsinformation i klientarbete
 • ge färdigheter för att använda RAI-jämförelseinformation i ledning och utveckling av högkvalitativa tjänster
 • lära sig av andra och dela med sig av sin kunskap
 • nätverka med andra RAI-användare
 • främja RAI-jämförelseutveckling.

THL:s utbildning för RAI-specialsakkunniga ordnas enbart på finska.

Mer information och ansökningstider på finskspråkiga utbildningen för RAI-specialsakkunniga (på finska)

Samfinansierade RAI-verksamheten (på finska)
Dataskyddsmeddelande – THL:s utbildning för RAI-specialsakkunniga (på finska)

Mer information om THL:s RAI-utbildningar

RAI-info
tel. 029 524 7472 (på vardagar 9.00–15.00) 
e-post: rai(at)thl.fi