Utnyttjande av information

Penna och miniräknare

Beslutsfattandet och verksamheten stöds av information

Med hjälp av informationen kan man ingripa i problem, förebygga uppkomsten av dem samt främja hälsa och välfärd.

Det är till exempel viktigt att veta följande:

  • Hur har hälsan och välfärden fördelats enligt befolkningsgrupp?
  • Vilka faktorer definierar hälsa och välfärd?
  • Hur främjar man hälsa och välfärd och vem gör det?
  • Vilka konsekvenser har åtgärderna haft?
  • Vilka erfarenheter har invånarna och personalen?

Var finns informationen?

Informationskällorna kan vara

  • riksomfattande, till exempel nationella register, jämförelseuppgifter och befolkningsenkäter, eller
  • lokala, till exempel klient-, patient- och elevdatasystem, enkäter och erfarenhetsbaserad kunskap.

Sök statistik och indikatorer som stöd för planeringen och bedömningen

I ledningen behövs både lokal och nationell information

Den dagliga ledningen kopplas ofta till uppföljningen av hur verksamheten genomförs. Då behövs detaljerad, lokal information. Behovet av information uppstår när verksamheten förändras.

I strategisk ledning och planering på längre sikt behövs riksomfattande, jämförbar information. Med hjälp av den ser man situationen i det egna området i förhållande till andra motsvarande kommuner samt situationen i hela Finland.

I den strategiska ledningen behövs också lokala informationskällor. De är till hjälp till exempel när man drar upp riktlinjer för vilka resurser och tillvägagångssätt kommunen ska ha för att främja sunda levnadsvanor.