Akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoito Suomessa

Tässä kuvataan THL:n avoin aineisto, joka kuvaa akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoitojaksojen määrää ja potilasmäärän mediaania. Aineisto julkaistaan THL:n avoimen datan rajapinnan kautta.

Tietoja voi tarkastella myös suoraan tilastotaulukoista.  Taulukot julkaistaan tilastokuutiona, joka mahdollistaa käyttäjän omat valinnan aineistosta. 

Tilastokuutio: Akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoito Suomessa

Tilastokuution ohjeet

Rajapinnan osoite: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/respinfcare.json

Aineiston aihealue: epirapo

Aineiston nimi: respinfcare

THL:n avoimen datan rajapinnan kuvaus

THL:n avoimen datan lisenssi

Aineiston kuvaus

Aineisto sisältää tietoja akuuttien hengitystieinfektioiden sairaalahoitojaksoista Suomessa 6.1.2020 alkaen. Tiedot perustuvat terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisteri Hilmosta ja Tartuntatautirekisteristä yhdistettyyn hoitojaksoaineistoon, jossa yksittäiset havainnot on määritetty ensisijaisesti tautitapaustasolla.  Hoitojaksot eritellään aineistossa niille tunnistetun taudinaiheuttajatiedon ja tämän hoidon tarpeelle arvioidun roolin mukaan. Tiedot esitetään viikko- ja kuukausitasolla ikä- ja aluejaoteltuna. Aineiston dimensioyhdistelmistä ikä- ja aluetiedot eivät ole tarkasteltavissa yhdenaikaisesti. Tiedot päivitetään viikoittain tiistaisin.

Aineisto on määritetty hoitoilmoitusrekisterin vuodeosastohoidoksi kirjatuista hoitotapahtumista, joissa ainakin yksi käytetyistä ICD-10 pää- tai sivudiagnoosikoodeista viittaa

  • akuuttiin hengityselinten sairauteen: J00-J22, J46
  • koronavirukseen: U07
  • hengityselinten sairauksien valittuihin vakaviin komplikaatioihin: J80-J84, J85.1, J86.

Aineisto on jaoteltu perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon sen perusteella, viittaako hoidon erikoisala yleislääketieteeseen. 

Aineisto pohjautuu hoitoilmoitusrekisterin päättymisilmoituksiin. Aineiston viimeisimpien viikkojen osalta on mahdollista, että tiedot eivät vielä kata kaikkea toteutunutta sairaalahoitoa etenkin pitkien hoitojaksojen osalta. Aineiston luvut päivittyvät takautuvasti päättymisilmoitusten tultua kirjatuksi rekisteriin. 

Aineiston dimensiot ja mittarit kuvataan tarkemmin alla olevissa taulukoissa.

Mittarit

Mittari Tekninen tunniste SID Kuvaus Lähde
Alkaneet erikoissairaanhoidon vuodeosastojaksot n_episodes_esh     769452 Tarkasteluaikana alkaneiden hoitojaksojen lukumäärä erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla. Hilmo, tartuntatautirekisteri
Alkaneet perusterveydenhuollon vuodeosastojaksot n_episodes_pth 769502 Tarkasteluaikana alkaneiden hoitojaksojen lukumäärä perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. Hilmo, tartuntatautirekisteri
Potilaat erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa (mediaani) median_patients_esh 769317 Päivittäisten potilasmäärien mediaani erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla tarkasteluaikana. Sekä hoitojakson alku- että loppupäivämäärät lasketaan mukaan kokonaisina päivinä potilaan
vuodeosastolla viettämäksi ajaksi.
Hilmo, tartuntatautirekisteri
Potilaat perusterveydenhuollon vuodeosastohoidossa (mediaani) median_patients_pth 769428 Päivittäisten potilasmäärien mediaani perusterveydenhuollon vuodeosastoilla tarkasteluaikana. Sekä hoitojakson alku- että loppupäivämäärät lasketaan mukaan kokonaisina päivinä potilaan
vuodeosastolla viettämäksi ajaksi.
Hilmo, tartuntatautirekisteri
Väkiluku pop 796335 Väestötiedot ikä-, aika- ja aluejaolla. Väestötietojärjestelmä

 

Dimensiot

Dimensio Dimension tunniste (SID) Taso Tason tunniste Juurisolmun tunniste (SID) Kuvaus
Aika yearmonthweek Viikko weeks   Viikko maanantaista sunnuntaihin esitettynä viikkonumeron ja vuoden mukaan. Esim. Viikko 01/2022 kattaa päivämäärät 3.1.-9.1.2022.
    Kuukausi month   Kuukausi muodostettuna kokonaisista viikoista maanantain päivämäärän mukaan. Esim. tammikuu 2022 muodostuu 2022 viikoista 01-05, kattaen päivämäärät 3.1.-6.2.2022.
    Koko seuranta-aika root 769527  
Taudinaiheuttaja ja 
rooli hoidon tarpeessa
respinfcauserole Taudinaiheuttaja     Hoitojaksot jaoteltuna niihin yhdistettyjen Tartuntatautirekisterin varmennetietojen ja taudin roolin mukaan. Potilaan Tartuntatautirekisterihavainnot on yhdistetty hoitojaksoihin
niiden tilastointipäivän perusteella siten, että tilastointipäivän on oltava aikaisintaan 14 päivää ennen hoitojakson alkua ja viimeistään 7 päivää hoitojakson alun jälkeen.
    Taudin rooli role   Taudin arvioitu rooli hoidon tarpeessa. Tieto on määritetty hoitojakson muodostamien hoitotapahtumien diagnoosikoodien järjestyksen perusteella. Mikäli yhtä tai useampaa aineiston poimintaehdoissa käytetyistä ICD-10 -diagnoosikoodeista on käytetty päädiagnoosina ainakin yhdessä hoitotapahtuman kirjauksista, katsotaan hoitojakson johtuvan hengitystieinfektiosta. Mikäli kyseiset diagnoosikoodit esiintyvät koko hoitojakson ajan vain sivudiagnooseina, katsotaan potilaan olleen hoidossa muusta syystä hengitystieinfektion kanssa.
    Kaikki hengitystieinfektiot root 817302  
Ikä respinfagegroup Ikäryhmä agegroup   Potilaan ikä vuosina hoitojakson päättyessä. Jaettu ryhmiin 0-4, 5-14, 15-24, ..., 75-84, 85+.
    Ikäryhmät yhdessä root 769504  
Alue ervahyvinvointialue Hyvinvointialue hyvinvointialue   Hyvinvointialue määritettynä hoidon palveluntuottajan toimipaikkatiedoista.
    Erityisvastuualue erva   Ahvenanmaa on laskettu osaksi TYKS-erityisvastuualuetta.
    Koko maa root 817309  

 

Esimerkkejä tyypillisistä aineistohauista

Viikoittainen aikasarja koronaviruksen takia toteutuneen sairaalahoidon mittareista koko maassa

Alkaneiden ESH-vuodeosastojaksojen ikäjakauma taudinaiheuttajittain seuranta-aikana koko maassa

Huom. Kuutiokäyttöliittymän ja -rajapinnan osoitteet ovat identtisiä, pois lukien kuutiorajapinnan osoitteen .json pääte ennen ?-merkkiä. Käyttöliittymä on siten hyvä apuväline hakujen muodostamiseen.

Kuutiokäyttöliittymän käytöstä voit lukea lisää yleisestä ohjeesta.
Tilastokuution ohjeet

Rajapinnan logiikka

Rajapinnan kautta voi hakea tiedot joko CSV- tai JSON-stat -muodossa

Rajapinta pohjautuu dimensioihin, jotka jakaantuvat <dimensiotunniste> - <solmutunniste> (ID-SID) -pareihin. Näistä ID on tekstiä ja SID numerosarja. Erottimena käytetään väliviivaa (-). Valitsemalla yksi tai useampi ID-SID-pari, valitaan se näkökulma, josta dataa halutaan tarkastella.

JSON-muodossa listaus kaikista käytettävissä olevista ID-SID-pareista löytyy osoitteesta RAJAPINNANOSOITE.dimensions.json

Varsinainen data löytyy osoitteesta, joka annetaan muodossa

<RAJAPINNANOSOITE>?row=<DIMENSION1 ID>-<SID>&column=<DIMENSIONS2 ID>-<SID>&filter=measure-<MITTARIN ID>. 
Osoitteeseen voi lisätä tarvittavan määrän ID-SID-pareja rivi- ja sarakemuuttujille sekä valitun mittarin kohtaan filter. Dimensio- ja mittaritaulukosta löydät dimensioiden tekniset tunnisteet sekä juurisolmujen tunnisteet.

Oletusarvoisesti rajapinta palauttaa valittuja ID-SID-pareja vastaavan tason arvot ja kaikkien välittömien 'lapsien' arvot. Esimerkiksi, jos ID-SID identifioi dimension root-tason (rivisumma, kaikki), oletusarvoisesti palautetaan rivisumma ja seuraavaksi hienojakoisin tieto. Haku voidaan rajoittaa vain valitun solmun arvoihin lisäämällä SID-tunnisteen perään piste (.).

JSON-stat-muodon lisäksi rajapinnan kautta on mahdollista hakea data myös CSV-muodossa. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti korvaamalla osoitteesta "json" "csv":llä.

Lisätietoa JSON-stat-muodosta löytyy osoitteesta https://json-stat.org/

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien aineistoa voi lähettää osoitteeseen:

epidemia.avoindata(at)thl.fi

Palautetta THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta voi antaa osoitteeseen:

tietojarjestelmat(at)thl.fi