Sjukhusvård av akuta luftvägsinfektioner i Finland

Här beskrivs THL:s öppna data som beskriver antalet vårdperioder på sjukhus för akuta luftvägsinfektioner och medianen för antalet patienter. Materialet publiceras via THL:s API för öppna data.

Uppgifterna kan även granskas direkt i statistiktabeller.  Tabellerna publiceras som statistikkuber som låter användaren själv välja data.

Statistikkub: Sjukhusvård av akuta luftvägsinfektioner i Finland

Anvisningar för statistikkuben

API adress: https://sampo.thl.fi/pivot/prod/api/epirapo/respinfcare.json
Datas ämnesområde: epirapo
Datas namn: respinfcare

Beskrivning av THL:s API för öppna data (på finska)

Licens för THL:s öppna data (på finska)

Beskrivning av data

Data innehåller uppgifter om vårdperioder på sjukhus vid akuta luftvägsinfektioner i Finland från och med den 6 januari 2020. Uppgifterna grundar sig på kombinerad data om vårdperioder från hälso- och sjukvårdens vårdanmälningsregister Hilmo och registret över smittsamma sjukdomar, där enskilda observationer i första hand har fastställts på sjukdomsfallnivå.  I data är vårdperioderna uppdelade enligt den patogeninformation som identifierats för dem och den roll som bedömts för behovet av vård. Uppgifterna presenteras på vecko- och månadsnivå enligt ålders- och regionindelning. Av materialets dimensionskombinationer kan ålders- och områdesuppgifterna inte granskas samtidigt. Uppgifterna uppdateras varje vecka på tisdagar.

Materialet har definierats för vårdhändelser som registrerats som vårdavdelningsvård i vårdanmälningsregistret, där åtminstone en av använda ICD-10 huvud- eller bidiagnoskoder hänvisar till

  • akut sjukdom i andningsorganen: J00-J22, J46
  • coronavirus: U07
  • vissa allvarliga komplikationer av sjukdomar i andningsorganen: J80-J84, J85.1, J86.

Datan är indelad i primärvård och specialiserad sjukvård beroende på om specialiseringen avser allmänmedicin.

Datan grundar sig på anmälningar om avslutande i vårdanmälningsregistret. När det gäller de senaste veckornas uppgifter är det möjligt att uppgifterna ännu inte omfattar all genomförd sjukhusvård, i synnerhet inte för långa vårdperioder. Siffrorna i datan uppdateras retroaktivt när anmälningarna om avslutande har registrerats i registret.

Datas dimensioner och indikatorer beskrivs närmare i tabellerna nedan.

Indikatorer

Indikator Teknisk identifikator SID Beskrivning Källa
Antalet inledda vårdavdelningsperioder inom den specialiserade sjukvården n_episodes_esh     769452 Antalet vårdavdelningsperioder som inletts inom den specialiserade sjukvården under granskningsperioden. Hilmo, registret över smittsamma sjukdomar
Antalet inledda vårdavdelningsperioder inom primärvården n_episodes_pth 769502 Antalet vårdavdelningsperioder som inletts inom primärvården under granskningsperioden. Hilmo, registret över smittsamma sjukdomar
Patienter som vårdas på vårdavdelning inom den specialiserade sjukvården (median) median_patients_esh 769317 Medianen för det dagliga patientantalet på vårdavdelningarna inom den specialiserade sjukvården under granskningsperioden. Både vårdperiodens start- och slutdatum räknas som hela dagar för den tid patienten har tillbringat på vårdavdelningen. Hilmo, registret över smittsamma sjukdomar
Patienter som vårdas på vårdavdelning inom primärvården (median) median_patients_pth 769428 Medianen för det dagliga patientantalet på vårdavdelningarna inom primärvården under granskningsperioden. Både vårdperiodens start- och slutdatum räknas som hela dagar för den tid patienten har tillbringat på vårdavdelningen. Hilmo, registret över smittsamma sjukdomar
Befolkningsmängd pop 796335 Befolkningsuppgifter enligt ålders-, tids- och regionindelning. Befolkningsdatasystemet

 

Dimensioner

Dimension Identifikator av dimension (SID) Nivå Identifikator av nivå Nodens identifikation (SID) Beskrivning
Tid yearmonthweek Vecka weeks   Vecka måndag-söndag enligt veckonummer och år. T.ex. vecka 01/2022 sträcker sig över datumen 3.1-9.1.2022.
    Månad month   En månad består av hela veckor enligt måndagens datum. T.ex. januari 2022 utgörs av veckorna 01-05 2022 och omfattar datumen 3.1-6.2.2022.
    Hela uppföljningstiden root 769527  
Sjukdomsalstrare och dess betydelse för behandlingsbehovet respinfcauserole Sjukdomsalstrare     Patientens sjukdom i Registret över smittsamma sjukdomar har kopplats ihop med vårdperioder på basis av statistikföringsdagen, så att statistikföringsdagen är tidigast 14 dagar innan vårdperioden har börjat och senast 7 dagar efter vårdperiodens början.
    Sjukdomens roll role   Sjukdomens uppskattade roll i vårdbehovet. Uppgiften har definierats enligt ordningen för diagnoskoderna för de vårdhändelser som vårdperioden utgör. Om en eller flera av ICD-10-diagnoskoderna som använts i urvalsvillkoren för materialet har använts som huvuddiagnos i minst en av journalerna rörande vårdhändelsen, anses vårdperioden bero på en luftvägsinfektion. Om diagnoskoderna i fråga endast förekommer som bidiagnoser under hela vårdperioden anses patienten ha behandlats av en annan orsak tillsammans med luftvägsinfektion.
    Alla luftvägsinfektioner root 817302  
Ålder respinfagegroup Åldersgrupp agegroup   Patientens ålder i år vid vårdperiodens slut. Indelad i grupperna 0-4, 5-14, 15-24,..., 75-84, 85 +.
    Alla åldersgrupper root 769504  
Område ervahyvinvointialue Välfärdsområde hyvinvointialue   Välfärdsområdet definierat utifrån uppgifterna om verksamhetsstället för serviceproducenten för vården.
    Specialupptagningsområde erva   Specialupptagningsområdet definierat utifrån uppgifterna om verksamhetsstället för serviceproducenten för vården. Åland räknas som en del av ÅUCS specialupptagningsområde.
    Hela landet root 817309  

 

Exempel på typiska datasökningar

Veckovis tidsserie om indikatorer för sjukhusvård på grund av coronaviruset i hela landet
Inledda bäddavdelningsperioder inom specialiserad sjukvård enligt patogen under uppföljningstiden i hela landet

Obs! Adresserna till kubanvändargränssnittet och API är identiska, med undantag av slutdelen .json före ?-tecknet i adressen till kubgränssnittet. Användargränssnittet är därmed ett bra verktyg för att skapa sökningar.

Du kan läsa mera om användningen av kubanvändargränssnittet i den allmänna anvisningen.
Anvisningar för statistikkuben

APIs logik

Via API kan du hämta uppgifterna antingen i CSV- eller JSON-format.

API bygger på dimensioner som fördelar sig på paren<DIMENSION ID>-<NODE ID> (ID-SID). Av dessa två är ID text och SID en sifferserie. Som avskiljare används bindestreck (-). Genom att välja ett eller flera ID-SID-par, väljer man det perspektiv man vill granska datan från.

I JSON-format finns en förteckning över alla tillgängliga ID-SID-par på adressen APIADRESS.dimensions.json

Den egentliga datan finns på adressen som ges i formatet
<APIADRESS>?row=<DIMENSION1 ID>-<SID>&column=<DIMENSIONS2 ID>-<SID>&filter=measure-<INDIKATOR ID>.

I adressen kan man lägga till det antal ID-SID-par man behöver för rad- och kolumnvariablerna samt filter för den valda indikatorn. I tabellen dimensioner och indikatorer finns dimensionernas tekniska identifikatorer samt rotnodernas identifikatiorer.

Som standard returnerar API nivån för värdet som motsvarar det valda ID-SID-paret och alla de direkta ’barnens’ värden. Om till exempel ID-SID identifierar dimensionens root-nivå (radsumma, alla) så returneras som standard radens summa och den näst finfördelade uppgiften. Sökningen kan begränsas endast till värdena på den valda noden genom att lägga till en punkt (.) efter SID-numret.

Förutom i JSON-stat-format är det också möjligt att hämta data i CSV-format via API. Detta sker helt enkelt genom att ersätta "json" med "csv” i adressen.

Mera information om formatet JSON-stat finns på adressen https://json-stat.org/ (på engelska)

Kontaktuppgifter

Kontakta oss och skicka frågor om datan via:
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Respons om THL:s kubanvändargränssnitt och API för öppna data kan skickas till:
tietojarjestelmat(at)thl.fi