Koronarokotusten vaikuttavuus Suomessa (COVID-19)

Koronarokotusten vaikuttavuuden tiedonkeruu on päättynyt 11.4.2023. Tätä sivua ei enää päivitetä.

 

Tässä kuvataan THL:n avoin aineisto, joka kuvaa koronarokotusten vaikuttavuutta Suomessa. Aineisto on suunnattu kansalaisille, medialle, viranomaisille ja tutkijoille tarjoamaan tietoa koronaviruksen aiheuttamista vakavan taudin riskeistä erilaisissa väestöryhmissä ja rokotussuojissa.

Aineisto julkaistaan THL:n avoimen rajapinnan kautta.

Tietoja voi tarkastella myös suoraan tilastotaulukoista ja valmiiksi koostetuista kuvaajista. Taulukot julkaistaan tilastokuutiona, joka mahdollistaa käyttäjän omat valinnan aineistosta. 

Kehityshistoria

  • 19.4.2022 Tehosteannos lisätty aineiston tuotantoversioon, rokotussuojien selitteitä tarkennettu. Verkkouutinen: Koronarokotusten vaikuttavuuden avoin aineisto uudistuu  
  • 16.3.2022 Julkaistu beta-versio jossa mukana tehosteannoksen (3. rokoteannos) vaikutus.
  • 16.3.2022 Aineistosta koottujen kuvaajien yhteyteen lisätty kuvaus sairaalahoitotiedoista

Aineiston tekniset nimikkeet

Aineiston aihealue: epirapo

Aineiston nimi: covid19inci

Aineiston tuotantoversio:

Aineiston beta-versio:

Yleiset linkit:

Aineiston kuvaus

Aineiston perusjoukkona on Suomen väestötietojärjestelmän henkilöt. Aineisto sisältää tietoa koronavirustartuntojen ja vakavien tautimuotojen ilmaantuvuudesta eri ikäryhmissä, sukupuolten välillä ja rokotussuojan mukaan. Aineiston pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa kvantitatiiviset tarkastelut koronaviruksen aiheuttaman vakavan taudin riskin eroista rokotettujen ja rokottamattomien välillä. Aineiston tarkempi kuvaus ja huomioita eri väestöryhmien ilmaantuvuuksien vertailukelpoisuudesta löytyy aineistosta koostetuista kuvaajista (linkki yllä).

Aineiston dimensiot ja mittarit on kuvattu alla. Lisää teknistä tietoa aineiston sisällöstä löytyy tilastokuutiosta.

Tietoa tartuntatautirekisteristä

Tietoa rokotusrekisteristä

Aineiston käsitteitä

Käsitteistä laajemmin: 
Koronarokotusten vaikuttavuuden avoimen aineiston käsitteet ja rokotusten vaikuttavuuden mittarit  

Seuranta-aika

Väestöryhmän seuranta-aika kuvaa sitä, miltä aikaväliltä ja minkä kokoiselta väestöryhmältä koronatartuntoja ja niihin liittyvien komplikaatioiden lukumääriä on kertynyt.

Jos esimerkiksi väestöryhmässä on ollut 100 henkilöä ja seuranta on kestänyt neljä kuukautta, kertyy seuranta-aikaa kyseisessä väestöryhmässä 400 kuukautta. Yksittäiset henkilöt voivat milloin tahansa vaihtaa väestöryhmää esimerkiksi rokotussuojasta tai ikäryhmästä toiseen.

Altis väestö

Aineistossa käytetty ilmaisu “altis väestö” tarkoittaa, että henkilötasolla tapahtumien ja seuranta-ajan laskenta päättyy ensimmäiseen koronatartuntaan. Toisin sanoen, henkilö katsotaan alttiiksi kunnes hän on saanut koronatartunnan.

Tartuntaan liittyvät hoitotapahtumat ja kuolemat asetetaan ajallisesti tartuntapäivälle. Tämä on yksi mahdollinen tapa tarkastella asiaa. Toinen tapa olisi jatkaa seurantaa heti tartunnan jälkeen tai esimerkiksi muutaman viikon tai kuukauden jälkeen, jolloin voitaisiin huomioida myös uusiutuvat tartunnat

Ilmaantuvuus

Ilmaantuvuus tarkoittaa tapausten lukumäärää suhteessa seuranta-aikaan. Ilmaantuvuus mahdollistaa lukumäärien vertailun eri kokoisten väestöryhmien välillä.

Mittarit

Huomaa! Ilmaantuvuuden vakiointi iän ja kalenterikuukauden mukaan kuvataan aineistosta koostettujen kuvaajien yhteydessä (linkki yllä).

Mittari Tekninen tunniste SID Kuvaus Lähde
Seuranta-aika (kuukausia / 100 000 henkilöä)
 
personmonths 650911

Seurantakuukausien lukumäärä. Yksi seurantakuukausi on 30 seurantapäivää.

Aineistossa henkilöiden seuranta alkaa 2020-03-01 ja päättyy koronatartuntaan, kuolemaan tai viimeisen mukana olevan kuukauden loppuun.

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri

Sairaalahoitoa vaatineiden tartuntojen lukumäärä
 
inpatient_n 639169 COVID-19-taudin takia erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa olevien lukumäärä. Tieto pohjautuu Hoitoilmoitusrekisterin vuodeosastohoitojaksoihin, joissa potilaalle löytyy varmennettu koronatartunta Tartuntatautirekisteristä -7/+14 päivän sisällä hoitojakson tulopäivästä ja hoitojakson diagnoosikoodeista ainakin yksi viittaa koronavirukseen, hengitystieinfektioon tai näiden vakaviin komplikaatioihin.

Tartuntatautirekisteri,

Hoitoilmoitusrekisteri

Sairaalahoitoa vaatineiden tartuntojen ilmaantuvuus (kuukaudessa / 100 000 henkilöä)
 
inpatient_rate_adj 642065 Ikä- ja kalenterikuukausivakioitu ilmaantuvuus COVID-19-taudin takia erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidossa olevista.

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri,

Hoitoilmoitusrekisteri

Tehohoitoa vaatineiden tartuntojen lukumäärä
 
icu_n 639171 COVID-19 varmennettujen tehohoidossa olevien lukumäärä. Tieto pohjautuu Tehohoidon laaturekisterin (COVID-19 erilliskirjaus) COVID-19 varmennetuksi koodattuihin tehohoitojaksoihin, joissa potilaalle löytyy lisäksi varmennettu koronatartunta Tartuntatautirekisteristä -7/+28 päivän sisällä hoitojakson tulopäivästä. 

Tartuntatautirekisteri,

Tehohoidon laaturekisteri

Tehohoitoa vaatineiden tartuntojen ilmaantuvuus (kuukaudessa / 100 000 henkilöä)
 
icu_rate_adj    
 
642062
 
Ikä- ja kalenterikuukausivakioitu ilmaantuvuus koronatehohoidossa olevista.    
 

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri,

Tehohoidon laaturekisteri

Kuolemat koronatartunnan yhteydessä, lukumäärä
 
death_n 639168
 
Koronatartunnasta 30 päivän sisällä kuolleiden lukumäärä. Huomaa, että kuolinsyyarviota ei ole tehty. 

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri

Kuolemat koronatartunnan yhteydessä, ilmaantuvuus (kuukaudessa / 100 000 henkilöä)
 
death_rate_adj 642064 Ikä- ja kalenterikuukausivakioitu korontartunnan yhteydessä esiintyvä kuolleisuus.

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri

Koronatartuntojen lukumäärä
 
case_n 639170
 
Koronatartuntojen lukumäärä. Tartuntatautirekisteri
Koronatartuntojen ilmaantuvuus (kuukaudessa / 100 000 henkilöä)
 
case_rate_adj    642063 Ikä- ja kalenterikuukausivakioitu COVID-19-tartuntojen ilmaantuvuus.    
 

Väestötietojärjestelmä,

Tartuntatautirekisteri

 

Dimensiot

Dimensiot kuvaavat ulottuvuuksia (luokittelevia muuttujia), joiden mukaan aineistoa voidaan esittää. Kukin dimensio jakaantuu yhteen tai useampaan tasoon, joiden avulla tarkasteltavista tiedoista voidaan taulukoida haluttuja näkymiä. 

Kuutiokäyttöliittymästä ja rajapinnasta löytyvät dimensiot ja tasot on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Dimensio Dimension tunniste (ID) Taso Tason tunniste Juurisolmun tunniste (SID) Kuvaus
Ikä  inciagegroup Ikäryhmä agegroup   Ikäryhmä seurantakuukautena: 12-29, 30-49, 50-69, 70+
- - Ikäryhmät yhdessä root 639348 -
- - - - - -
Rokotussuoja incivacstatus Rokotussuoja status - Katso Tietoa-osio (aineistosta koostettujen kuvaajien yhteydessä)
- - Koko väestö root 639350 -
- - - - - -
Sukupuoli  incisex Sukupuoli incisex - Miehet, Naiset
- - Kaikki sukupuolet root 639342 -
- - - - - -
Aika  quadrimestermonth Kuukausi month - Kuukauden pituinen jakso, esimerkiksi tammikuu 2021
 
- - Kolmannesvuosi quadrimester - Neljän kuukauden pituinen jakso, esimerkiksi 01.01.2021 – 30.04.2021
- - Kaikki kuukaudet root 642723     -

 

Tarkasteltavat yhdistelmät

Aineistosta ei ole saatavilla kaikkia mahdollisia yhdistelmiä tietosuoja- ja sisältösyistä. Seuraavat yhdistelmät ovat haettavissa avoimen datan rajapinnasta ja tarkasteltavissa tilastokuutiokäyttöliittymästä:

Ikä Rokotussuoja Sukupuoli Aika
root/agegroup root/status root quadrimester/month
root root/status root/agegroup quadrimester

 

Aineisto ei tarjoa valmiiksi mitään tietoa laskettuna yli koko aikajakson sisällöllisistä syistä johtuen. Sukupuolikohtaiset tiedot ovat saatavilla vain kolmannesvuosittain eri rokotussuojissa. Ikä- ja sukupuolikohtaisia tietoa ei esitetä lainkaan tietosuojasyistä.

Rajapinnan logiikka

Rajapinnan kautta voi hakea tiedot joko CSV- tai JSON-stat -muodossa

Rajapinta pohjautuu dimensioihin, jotka jakaantuvat <dimensiotunniste> - <solmutunniste> (id-sid) -pareihin. Näistä id on tekstiä ja sid numerosarja. Erottimena käytetään väliviivaa (-). Valitsemalla yksi tai useampi id-sid pari, valitaan se näkökulma, josta dataa halutaan tarkastella.

JSON-muodossa listaus kaikista käytettävissä olevista id-sid -pareista löytyy osoitteesta RAJAPINNANOSOITE.dimensions.json

Varsinainen data löytyy osoitteesta, joka annetaan muodossa

<RAJAPINNANOSOITE>?row=<DIMENSION1 ID>-<SID>&column=<DIMENSIONS2 ID>-<SID>&filter=measure-<MITTARIN ID>. 

Osoitteeseen voi lisätä tarvittavan määrän id-sid-pareja rivi- ja sarake-muuttujille sekä valitun mittarin kohtaan filter. Dimensio- ja mittari taulukosta löydät dimensioiden tekniset tunnisteet sekä juurisolmujen tunnisteet.

Oletusarvoisesti rajapinta palauttaa valittuja ID-SID pareja vastaavan tason arvot ja kaikkien välittömien 'lapsien' arvot. Esimerkiksi, jos ID-SID identifioi dimension root-tason (rivisumma, kaikki), oletusarvoisesti palautetaan rivisumma ja seuraavaksi hienojakoisin tieto. Haku voidaan rajoittaa vain valitun solmun arvoihin lisäämällä SID-tunnisteen perään piste (.).

JSON-stat-muodon lisäksi rajapinnan kautta on mahdollista hakea data myös CSV-muodossa. Tämä tapahtuu yksinkertaisesti korvaamalla osoitteesta "json" "csv":llä.

Lisätietoa JSON-stat -muodosta löytyy osoitteesta

Yhteystiedot

Yhteydenotot ja kyselyt koskien aineistoa voi lähettää osoitteeseen: 
epidemia.avoindata(at)thl.fi

Palautetta THL:n kuutiokäyttöliittymästä ja avoimen datan rajapinnasta voi antaa osoitteeseen:
tietojarjestelmat(at)thl.fi