Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa – Undersökningen Hälsosamma Finland 2022

Livskvaliteten för personer i arbetsför ålder har minskat och den psykiska belastningen har ökat – samtidigt upplevdes det som allt svårare att få läkartid.

År 2022 upplevde nästan var fjärde person som behövde läkarmottagningstjänster att de inte fick tillräckligt med läkartjänster i förhållande till sitt behov. Detta innebär att över 800 000 personer i Finland upplevde att läkartjänsterna var otillräckliga. Andelen ökade tydligt under de senaste fyra åren: från 14 procent till 23 procent för män och från 17 procent till 27 procent för kvinnor.

Det fanns skillnader mellan välfärdsområdena i tillgången till läkar- och sjukskötar-tjänster. Situationen var besvärligast i Norra Karelen, Mellersta Nyland och Kajanal-and, där över 30 procent av dem som behövde tjänster upplevde att de fick för lite läkartjänster i förhållande till sitt behov. Det icke tillgodosedda behovet av läkar- och sjukskötartjänster ökade i nästan alla välfärdsområden jämfört med 2020. Situation-en försämrades mest i Mellersta Nyland och Norra Karelen.

Ladda ner hela statistikrapporten

Stapeldiagrammet visar resultaten av välfärdsområdena.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken om vuxenbefolkningens välfärd och hälsa beskriver välfärden, hälsan och erfarenheterna av social- och hälsovårdstjänster samt förändringarna i dessa bland vuxna bosatta i Finland. Statistiken produceras utifrån materialet i undersök-ningen Hälsosamma Finland som grundar sig på ett urval. Undersökningen genom-fördes för första gången 2022 och i den kombineras den tidigare enkätundersökningen FinSote och hälsoundersökningen FinHälsa.

Uppgifterna i undersökningen Hälsosamma Finland samlas in med hjälp av enkäter som kan besvaras per post eller på nätet. Personerna som svarar på enkäten är 20 år fyllda och fast bosatta i Finland. Det finns ingen övre åldersgräns. År 2022 skickades enkäten till 61 600 slumpmässigt utvalda personer (sammanlagt 2 800/välfärdsområde) med hjälp av uppgifter från befolkningsdatasystemet

Resultaten från Hälsosamma Finland 2022 är till stor del jämförbara med resultaten från de tidigare undersökningarna FinSote 2018 och 2020, eftersom datainsamlings-metoden och flera av frågorna är nästan desamma i undersökningarna.

Källa

Aikuisväestön hyvinvointi ja terveys – Terve Suomi 2022
Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa – Undersökningen Hälsosamma Finland 2022
The adult population’s well-being and health – Healthy Finland Survey 2022

Statistikrapport 44/2023, 30.6.2023.
Vuxenbefolkningens välfärd och hälsa. THL.

Ytterligare information

Suvi Parikka
tel. 029 524 7959

Timo Koskela
tel. 029 524 6845

e-post: [email protected]