Esimerkkejä ehkäisevän päihdetyön valmiista toimintamalleista

Kansainväliset tutkimukseen perustuvat toimintamallit

Parhaiten päihdekasvatuksessa toimivat opetussuunnitelmaan perustuvat ohjelmat (curriculum-based program). Muualta tuotujen toimintamallien etuja ovat valmiit materiaalit ja valmiiksi suunniteltu opetusohjelma.

Erityisesti kansainvälisten toimintamallien vaikuttavuudesta on tehty paljon tutkimusta ja ohjelmien tekijöiltä on mahdollista saada tukea. Käyttöönoton haasteina ovat kuitenkin opetukseen käytettävissä oleva tuntimäärä ja taloudelliset resurssit. Monet valmiit ohjelmat ovat kouluille ja oppilaitoksille maksullisia.

Usein resursseja tarvitaan myös opettajien kouluttamiseen ennen toimintamallin käyttöönottoa. Jos päihdekasvatuksessa hyödynnetään ulkopuolisten tuottamia materiaaleja, on hyvä suunnitella, miten ne toimivat suomalaisen yhteiskunnan ja oman koulun tai oppilaitoksen kontekstissa. Vieraskielisissä materiaaleissa on panostettava myös käännöstyöhön sekä testattava niiden soveltuvuus Suomeen.

Kansainvälisistä ehkäisevää päihdetyötä tukevista malleista on tässä nostettu esiin Unplugged. Siitä on saatu vaikuttavuustutkimuksissa hyviä tuloksia Euroopassa.

Unplugged

Unplugged on eurooppalainen 12–14-vuotiaille suunnattu toimintamalli, jossa kehitetään kriittistä ja luovaa ajattelua, päätöksentekokykyä, empatiaa, kommunikaatiota ja vuorovaikutustaitoja, harjoitellaan ongelmanratkaisua ja itsetietoisuutta sekä keskitytään päihdetietouteen ja normatiivisiin uskomuksiin. Unplugged-ohjelma sisältää kaikkiaan 12 oppituntia.

Unplugged-materiaali maksutta englanniksi ja ruotsiksi ohjelman sivustolla

Tutkimuksissa Unplugged-ohjelmalla on havaittu olevan tilastollisesti merkitsevä yhteys vähäisempään tupakointiin, humalajuomiseen ja kannabiksen käyttöön kontrolliryhmään verrattuna.

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Abuse) on arvioinut ohjelman olevan hyödyllinen. Muita EMCDDA:n hyväksi arvioimia ohjelmia löytyy seurantakeskuksen ylläpitämästä portaalista. 
Best practice portal (EMCDDA)

Kotimaisia malleja ja työkaluja

Suomessa on kehitetty malleja ja työkaluja, joita ei ole erikseen tutkittu, mutta joissa saatetaan nojata tutkimukseen tai jotka pohjautuvat järjestelmällisen kehittämistyön myötä muotoutuneisiin hyviin käytäntöihin. Alle on koottu muutamia esimerkkejä tällaisista eri kouluasteet huomioivista malleista tai työkaluista. 

PEPP eli Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli

PEPP-hankkeessa kehitettiin tutkimuskirjallisuuteen perustuva ehkäisevän päihdetyön malli Pohjanmaalle. Mallia ei ole vielä arvioitu. Hankkeen aikana koostetut ilmaiset sisällöt ovat saatavilla materiaalipankissa. Materiaalipankissa on muun muassa käsikirja koulun henkilökunnalle sekä valmiita toiminnallisia harjoituksia alakouluille, yläkouluille ja toiselle asteelle.

PEPP-materiaalipankki

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

EHYT ry tarjoaa kouluille ja oppilaitoksille tukea päihde- ja pelikasvatukseen alakouluista toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Maksullisia sisältöjä on niin oppitunneille, vanhempainiltoihin kuin henkilöstöinfoihinkin. Lisäksi verkkosivuilta voi ladata maksullista ja maksutonta materiaalia, joita koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää omin voimin.

Päihde- ja pelikasvatusta oppilaitoksille (EHYT ry)

FressisEdu

FressisEdu on Syöpäjärjestöjen ylläpitämä sivusto, joka kokoaa materiaaleja ja työkaluja nuorten nikotiinittomuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen oppilaitoksille, urheiluseuroille, nuorisotyöhön ja vanhemmille. Sisältöjä on ollut tuottamassa ja tarkistamassa terveystiedon opettajia eri kouluasteilta.

FressisEdu.fi

Lisäksi sivustolta löytyy erillinen Nikotiiniton amis -toimintamalli, joka on kehitetty ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa. Nuorille suunnatut sisällöt, joita voi myös hyödyntää opetuksessa, löytyvät Fressis.fi-palvelusta.

MIELI Suomen Mielenterveys ry

Mieli ry on julkaissut erilaisia maksullisia ja maksuttomia materiaaleja julisteista toiminnallisiin tehtäviin ala- ja yläkouluun sekä toiselle asteelle. Lisäksi Mieli ry järjestää alakoulujen henkilökunnalle Hyvää mieltä yhdessä -koulutusta ja yläkoulujen henkilökunnalle Hyvän mielen koulu -koulutusta.

Mielenterveystaitojen kehittäminen ja mielenterveyden edistäminen ovat tärkeä osa päihdekasvatusta, sillä ne vahvistavat lapsen ja nuoren päihteiden käytöltä ja rahapelaamiselta suojaavia tekijöitä.

Materiaalit (Mieli ry)