Ehkäisevän päihdetyön johtaminen ja koordinointi kouluissa ja oppilaitoksissa

Hyvin toimivaa koulujen ja oppilaitosten ehkäisevää päihdetyötä voi koordinoida ja johtaa opiskeluhuoltoryhmä, yhteistyössä koulun tai oppilaitoksen johdon kanssa. Apuna työssä ovat koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma sekä kunnan tai hyvinvointialueen tarjoama tuki. Kunnalla ja sen nimeämällä toimielimellä on päävastuu alueella tapahtuvan ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudesta ja sen puitteissa tehtävästä yhteistyöstä. Tuesta koulujen ja oppilaitosten kanssa sovitaan paikallisesti.

Koulutuksen järjestäjän laatima opiskeluhuoltosuunnitelma kuvaa opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamisen kouluissa ja oppilaitoksissa 1.8.2023 alkaen. Opiskeluhuoltosuunnitelmaan kerätään oppilaitoskohtaisesti opiskeluhuollon toteuttamiseen, arviointiin ja kehittämiseen liittyvät tiedot. Se liitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Hyvällä johtamisella varmistetaan, että ehkäisevä päihdetyö on osa oppilaitoksen arkea ja nojaa tutkimuksessa vaikuttaviksi arvioituihin käytäntöihin ja suosituksiin. Johtamisella varmistetaan myös työn jatkuvuus ja se, ettei ehkäisevä päihdetyö jää koulutyöstä erillisiksi ja kertaluonteisiksi tempauksiksi, tapahtumiksi tai oppitunneiksi.

Koulun ja oppilaitoksen johto huolehtii henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä koulun ehkäisevään päihdetyöhön liittyviin sääntöihin, menettelytapoihin sekä toimintakulttuuriin liittyviin käytäntöihin, ja opetussisältöihin. Perehdytyksessä voidaan esimerkiksi kiinnittää huomiota siihen, että kaikki henkilöstön jäsenet osaavat ottaa oppilaiden tai opiskelijoiden päihteiden käytön, tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön tai rahapelaamisen puheeksi johdonmukaisesti aina, kun huoli herää tai käyttöä havaitaan.

Tarkistuslista oppilaitoksen johtajalle ehkäisevän päihdetyön johtamiseen

 • Oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnitelmassa on huomioitu ehkäisevä päihdetyö.
 • Oppilaitoksella on ajantasainen päihdesuunnitelma, jossa on kuvattu
  • yhteiset ehkäisevän päihdetyön käytännöt
  • päihdekasvatuksen toteutus
  • yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä kotien kanssa
  • oppilaiden ja opiskelijoiden osallistaminen ehkäisevään päihdetyöhön
  • ulkopuolisten tahojen kanssa yhteistyö ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa.
 • Oppilaitoksella on toimintamalli tilanteisiin, joissa oppilas / opiskelija esiintyy päihtyneenä tai käyttää tupakka- ja nikotiinituotteita koulun tai oppilaitoksen alueella tai siitä herää epäily.
 • Oppilaat ja opiskelijat sekä vanhemmat ja huoltajat osallistetaan yhteisölliseen opiskeluhuoltotyöhön.
 • Henkilökunta on perehdytetty päihdesuunnitelmaan ja yhteisiin kirjattuihin toimintaohjeisiin.
 • Oppilaitoksen päihdetilannetta seurataan säännöllisesti.
 • Oppilaitoksen päihdetilanteesta tehdään ajoittain yhteenveto, josta tiedotetaan.