Toiminnan arviointi

Kunnassa tehtävää Pakka-toimintaa ja työssä onnistumista arvioidaan säännöllisesti. Arvioinnilla saadaan tietoa resurssien käytöstä ja toiminnan tuloksista. Näiden tietojen pohjalta toimintaa voidaan jatkuvasti kehittää. Toiminnan tavoitteista ja arvioinnin tavoista sovitaan yhdessä, kun Pakka-toiminta käynnistetään. 

Kuinka toiminnan tuloksia voidaan mitata?

Erilaisten mittareiden avulla voidaan seurata, kuinka asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Tulosmittareilla saadaan määrällistä tietoa Pakka-toiminnan tuloksista. Tietoa voidaan saada esimerkiksi:

 • Vähittäismyynnin ostokokeilla
 • Ravintoloiden asiakasarvioinneilla
 • Kouluterveyskyselyn alkoholi-, tupakka- ja rahapelikysymyksistä
 • Poliisin tilastoista (esim. öiset väkivallanteot julkisilla paikoilla)
 • Alkoholihallinnon valvontatilastoista (esim. järjestyshäiriöiden vuoksi menetetyt anniskeluluvat)

Mittarit kertovat tietyllä aikavälillä tapahtuvista vaikutuksista: 

 • Pitkä aikaväli: alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen esiintyvyys
 • Keskipitkä aikaväli: alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuus alaikäisille ja humalaisille
 • Lyhyt aikaväli: myönteiset palautteet koulutuksista ja seminaareista, yksittäisen intervention onnistuminen, lehtijuttujen lukumäärä

On hyvä huomata, että kevyillä tai yksittäisillä Pakka-toimilla ei yksin saada aikaan riittävän vahvoja vaikutuksia, jotta ne näkyisivät indikaattoreissa. Tuloksiin voi vaikuttaa myös muu kunnassa tehtävä päihdetyö, kuten koulujen päihdekasvatus ja sen määrä ja laatu.

Päihdeavainindikaattorit kunnille ja alueille

Päihdeavainindikaattoreissa on Pakka-toiminnan arvioimiseen sopivia mittareita. Yhtenäiset indikaattorit mahdollistavat entistä paremmin alueellisen vertailun.
Kuntien ja alueiden päihdeavainindikaattorit SotkaNetissä

Päihdeavainindikaattorien avulla selvitetään esimerkiksi alaikäisten alkoholin, nikotiinituotteiden ja rahapelien ostoja vähittäismyynnistä, humalajuomisen yleisyyttä sekä tupakan ja nuuskan päivittäistä käyttöä.

Tällä hetkellä Pakka-toiminnan arviointiin käytettävät mittarit perustuvat pitkälti Kouluterveyskyselyn indikaattoreihin. Ne painottuvat nuorten alkoholin, tupakkatuotteiden ja rahapelien saatavuuteen.

Kouluterveyskysely 

Kunkin kunnan Kouluterveyskyselyn tuloksia voi tarkastella THL:n tulospalvelussa. Tupakkaan, päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyviä tuloksia voi hakea alueen, aiheen, indikaattorin ja koulutusasteen perusteella. Palvelusta löytyvät esimerkiksi seuraavat tulokset: 
Raittiiden nuorten osuus vuosina 2017 ja 2019
Alueellinen vertailu nuorten viikoittaisesta alkoholinkäytöstä vuosina 2017 ja 2019

Tulokset ovat saatavissa myös kunnan yhdyshenkilöltä. Kuntien yhdyshenkilöiden yhteystietoja voi pyytää THL:n Kouluterveyskysely-tiimistä:
Pauliina Luopa ([email protected]

Arvioi toimintaa ja suunnittele tulevaisuutta

Tehtyä työtä kannattaa arvioida säännöllisesti yhdessä yhteistyökumppanien kanssa kysyntä- ja tarjontatyöryhmissä. Samalla suunnitellaan tulevaa toimintaa. 

Toiminnan arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Toteutuuko Pakka-toiminta riittävän laajana?
 • Onko koordinaatiossa kehitettävää?
 • Ovatko keskeiset toimijat aktiivisesti mukana toiminnassa?
 • Onko toiminta saatu osaksi paikallisia rakenteita?
 • Ovatko eri toimijoiden toiminnalle antamat odotukset toteutuneet?
 • Onko työssä huomioitu Pakka-mallin eri osa-alueet?