Avaintoimijat

Pakka-toimintamalli perustuu avaintoimijoiden yhteistyöhön

Paikalliset yritykset, viranomaiset, järjestöt, kunnan ammattilaiset, paikalliset asukkaat ja media toteuttavat Pakka-mallia yhteistyössä. Yhteistyötä koordinoi paikkakunnan tai alueen Pakka-koordinaattori.

Kaikilla yhteisön toimijoilla on roolinsa päihdehaittojen ehkäisyssä:

  • Viranomaiset tehostavat valvontaa ja yhteistyötä
  • Elinkeino toimii vastuullisesti ja kehittää omavalvontaansa
  • Nuoret, vanhemmat ja muut kuntalaiset osallistuvat toimintaan ja vaikuttavat päihdekulttuuriin
  • Kuntatyöntekijät ja järjestöt toimivat yhdessä päihdehaittojen ehkäisyssä
  • Paikalliset päättäjät luovat edellytykset ja resurssit toimintamallin toteuttamiselle 
  • Media antaa toiminnalle paikallista näkyvyyttä ja pitää yllä kansalaiskeskustelua 

Koordinaattori ylläpitää verkostoja

Pakka-malli tarvitsee henkilön, joka koordinoi toimintaa. Koordinaattorilla on oltava mandaatti sekä riittävät resurssit toimia. Pakka-koordinaattori kokoaa yhteen eri toimijat ja ylläpitää paikallisia yhteistyöverkostoja ja työryhmiä. 
Koordinaattorin tehtävät 

Elinkeino kehittää omavalvontaa ja toiminnan vastuullisuutta 

Elinkeinon mukanaolo on Pakka-toiminnan ydin. Elinkeinon edustajat ovat kehittäjinä tarjontatyöryhmässä sekä kumppaneina erilaisten interventioiden, koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä.

Ravintoloiden ja kauppojen yrittäjät ja henkilökunta huolehtivat vastuullisesta myynnistä työssään. Tavoitteena on tehostaa ikärajavalvontaa sekä ehkäistä myymistä selvästi päihtyneille ja alaikäisille.
Elinkeino

Alkoholi- ja terveystarkastajat valvovat lain noudattamista  

Viranomaiset valvovat, että paikkakunnalla noudatetaan lakia. Alkoholitarkastajat ovat tärkeitä työpareja Pakka-koordinaattoreille. He osallistuvat Pakka-työryhmiin ja käytännön toimintaan yhdessä elinkeinon ja poliisin kanssa.

Alkoholitarkastajat tekevät yhteistyötä kuntapäättäjien ja muiden ehkäisevän työn ammattilaisten kanssa. Viranomaismandaatista on hyötyä, kun halutaan käynnistää ja kehittää toimintaa tehokkaasti. 

Kunnan työntekijät jalkauttavat menetelmiä

Kunnissa työskentelee eri alojen ammattilaisia, joiden työhön kuuluu päihdeasenteisiin vaikuttaminen. Keskeisiä toimijoita ovat paikkakunnan sosiaali-, terveys-, opetus- ja nuorisotoimen ammattilaiset, opettajat ja koulukuraattorit. He toteuttavat Pakka-mallin periaatteita käytännössä ruohonjuuritasolla ja kohtaavat työssään kuntalaisia, vanhempia ja nuoria.

Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajilla on tärkeä rooli erityisesti varhaisessa puuttumisessa ja humalahakuisen juomisen ehkäisemisessä. Esimerkiksi nuorisotyöntekijät voivat myös ehkäistä alkoholin, tupakan ja nuuskan välittämistä yhdessä nuorten kanssa.

Järjestöt tukevat alueellista työtä

Järjestöt toimivat ehkäisevän päihdetyön kentällä yhdessä kuntatoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Kolmannen sektorin toimijat voivat toteuttaa esimerkiksi koulutuksia, oppitunteja, kampanjoita ja viestintää. Järjestöt ovat usein nopeita ja joustavia kumppaneita.
Järjestöt

Poliittiset päättäjät juurruttavat toimintamallin 

Pakka-toiminnassa paikalliset päättäjät saavat tietoa saatavuuden sääntelyn hyödyistä. Kunnan johdon vastuulla on huolehtia, että Pakka-työllä on riittävät resurssit, ja että työ toteutuu suunnitelman mukaisesti. Päättäjien tehtävä on varmistaa, että malli juurtuu osaksi paikallista toimintaa. Toimiviksi todetut menetelmät otetaan osaksi alueen strategiaa.

Poliisi osallistuu koulutuksiin ja tukee valvontaa

Kaupat ja ravintolat pitävät yhteistyötä poliisin kanssa tärkeänä. Poliisi voi osallistua Pakan työryhmiin, ravintolahenkilökunnalle suunnattuihin koulutuksiin ja alueella järjestettäviin kampanjoihin. Poliisi ja alkoholitarkastaja  tehostavat yhteistyötä lupa-asioissa ja valvonnassa. 

Media ylläpitää julkista keskustelua

Julkinen keskustelu on tehokas keino vaikuttaa paikalliseen yhteisöön. Pakka-toiminnalle erityisen tärkeitä ovat maakunta- ja paikallislehdet sekä paikallisradio ja -televisio. Viestinnällä ja yhteistyöllä median kanssa voidaan saavuttaa muutoksia päihdeasenteissa ja -haitoissa.

Kansalaiset osallisena toiminnassa

Pakka-mallin keskeinen kohderyhmä on nuoret ja heidän vanhempansa. Kuntalaiset vastaavat paikkakunnan epävirallisesta valvonnasta eli sosiaalisesta kontrollista. Asukkailla on lisäksi tärkeää tietoa alueen päihdekulttuurista. Nuorten ymmärrys ja sitoutuminen ehkäisevään työhön ja ikärajavalvontaan lisääntyy, kun he ovat mukana toiminnassa. 

Oppilaitosyhteistyö tavoittaa nuoria

Monia Pakka-toimintoja toteutetaan yhteistyössä paikallisten oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat voivat osallistua esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen ja ostokokeiden toteutukseen.  Pakka-toiminta voi olla myös erilaisten opinnäytetöiden ja oppituntien aiheena. Lisäksi toisen ja korkea-asteen oppilaitosten edustajia kutsutaan mukaan Pakka-työryhmiin.