Alkohol- och drogtestning

Vid alkohol- och drogtestning görs laboratorieundersökningar för att utreda vilka droger en person har i kroppen vid provtagningen eller vilka droger personen tidigare haft i kroppen. Alkohol- och drogtestning kan begäras antingen av hälsovårdsskäl eller i kontrollsyfte.

Kuva laboratorioputkista

Alkohol- och drogtestningen görs i ackrediterade laboratorier.

För att säkerställa den höga kvalitet som behövs rekommenderas det att man vid all alkohol- och drogtestning anlitar endast ackrediterade laboratorier vars analysmetoder ingår i det aktuella kompetensområdet.  

För att trygga provgivarens rättsskydd ska personen ges möjlighet att förneka ett positivt testresultat. En person som förnekat resultatet har rätt att få ett nytt test. I konfliktsituationer är det viktigt att analysen görs om innan den medför konsekvenser för provgivaren.

Designade droger är en utmaning för drogtestningen

Till alkohol och droger räknas utöver alkohol och egentlig narkotika också de viktigaste läkemedlen som missbrukas och som i allmänhet också klassificeras som narkotika.  I samband med dessa används också ofta begreppet narkotikatestning, trots att testet i vanliga fall också inbegriper en varierande mängd narkotikaklassade läkemedel, vanligen sömnmedel och smärtstillande opioidläkemedel. 

Vid sidan av traditionella droger har det under de senaste åren uppkommit en allt större och ständigt föränderlig grupp, nämligen psykoaktiva ämnen eller så kallade designade droger, som till sin verkan påminner om traditionell narkotika. Dessa ämnen utvecklas och används vanligen för att kringgå narkotikalagstiftningen och drogtestningen. 

Enligt nuvarande lagstiftning kan de mest betydande av dessa ämnen klassificeras som narkotika genom ett nationellt beslut, vilket innebär att de omfattas av samma begränsningar som övrig narkotika. Detta eliminerar dock inte de problem som ämnena medför för drogtestningen, dvs. att föreningarna inte syns i traditionell narkotikascreening. Inte heller omfattande moderna metoder innebär automatiskt att alla ämnen kan identifieras; för att man ska kunna hitta dem måste man också kunna leta efter dem.  

Alkohol- och drogtestning görs av hälsovårdsskäl eller i kontrollsyfte

Alkohol- och drogtestning görs i allmänhet i samband med diagnostiseringen av en sjukdom eller vid uppföljningen av en behandling. Den testning som görs i kontrollsyfte syftar till att undersöka en persons droganvändning utgående från andra skäl än hälsovårdsskäl. Exempel på testning i kontrollsyfte är undersökningar som gäller trafikfylleri, narkotikatest i arbetslivet och narkotikatest under studietiden. 

THL:s tjänster inom alkohol- och drogtestning  (på finska)
Att göra alkohol- och drogtest
Narkotikatest i arbetslivet
Narkotikatest under studietiden

Alkohol- och droganalyser

Finas-logo

THL gör alkohol-, narkotika- och läkemedelsanalyser för missbrukarvården, hälso- och sjukvårdssektorn, företagshälsovården, polismyndigheterna och de judiciella myndigheterna.

THL:s ackrediterade kompetensområde (på finska)