Lääkehoidot tupakoinnin lopettamiseen

Nikotiinikorvaushoito ja tupakkavieroitukseen tarkoitetut reseptilääkkeet auttavat tutkitusti tupakoinnin lopettamisessa. Ne sopivat erityisesti sellaisille tupakoijille, jotka ovat nikotiinista vahvasti riippuvaisia.
Lue lisää nikotiiniriippuvuudesta

Tupakoinnilla on vaikutus monen lääkkeen pitoisuuteen kehossa. Jos sinulle on määrätty lääkkeitä jonkun pitkäaikaissairauden hoitoon, kerro siksi lääkärillesi että olet lopettamassa tupakoinnin. Lääkeannosta voidaan lääkärin arvion perusteella usein pienentää tupakoinnin lopettamisen jälkeen.

Tällä sivulla:

Irti tupakasta korvaus- tai lääkehoidolla

Arvioi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa, tarvitsetko nikotiinikorvaushoitoa tai tupakasta vieroitukseen määrättäviä reseptilääkkeitä. 

Lääkehoito on tehokkainta kun siihen on yhdistetty yksilöllistä neuvontaa, tukea ja hoidon seurantaa. 

Nikotiinikorvaushoito

Nikotiinikorvaushoidolla tarkoitetaan tupakka- tai nikotiinituotteen käytön lopettamiseen tähtäävää hoitoa, joka toteutetaan nikotiinia sisältävillä myyntiluvallisilla lääkevalmisteilla. 

Nikotiinikorvaushoitona Suomessa myydään lyhytvaikutteisia lääkevalmisteita, kuten

  • purukumeja
  • inhalaattoreita
  • suusumutetta,
  • annospusseja ja 
  • kielenalus- tai imeskelytabletteja.

Lisäksi myynnissä on pitkävaikutteisia nikotiinilaastareita.

Nikotiinikorvaushoidon tarkoituksena on vähentää nikotiinin määrää elimistössä asteittain niin, että vieroitusoireet ovat hallittavissa. Hoidossa veren nikotiinipitoisuus jää aina pienemmäksi kuin tupakoidessa. Se riittää lievittämään vieroitusoireita, mutta ei saa aikaan nikotiinipitoisuuden huippuja, jotka ylläpitävät riippuvuutta.

Nikotiinikorvaushoitoa käytetään annoksia asteittain vähentäen. Valmisteen oikea ja riittävä vahvuus kannattaa varmistaa hoidon alussa terveydenhuollon ammattilaiselta. Tavanomainen hoitoaika on 2-3 kuukautta, mutta osa hyötyy pidemmästä hoitoajasta.

Yli puoli vuotta kestävä hoito ei kuitenkaan ole tutkimusten mukaan hyödyllistä. Pitkään jatkuneen käytön lopettamisessa auttaa annoksen pienentäminen tai siirtyminen lyhytvaikutteisista valmisteista nikotiinilaastariin. Pitkittyneen käytön lopettamiseen kannattaa kysyä tukea terveydenhuollon ammattilaiselta.

Yhdistelmähoito auttaa runsaasti tupakoivia ja voimakkaasti nikotiinista riippuvaisia. Yhdistelmähoidossa pitkävaikutteinen valmiste hillitsee vieroitusoireita tasaisesti ja siihen yhdistetty lyhytvaikutteinen valmiste helpottaa äkillisiä mielitekoja ja ehkäisee repsahduksia.

Reseptilääkkeet tupakasta vieroitukseen

Reseptilääkkeitä tupakkariippuvuuden hoitoon ovat 

  • varenikliini 
  • bupropioni ja 
  • nortriptyliini.

Lääkärin määräämän lääkehoidon tavanomainen kesto on 2–3 kuukautta. Varenikliini on sairasvakuutuksesta rajoitetusti peruskorvattava lääke. 
Lisätietoa varenikliinistä (Kela)

Toimeentulotukiasiakkaat voivat kattaa nikotiinikorvaushoidot tai tupakasta vieroitukseen määrätyt reseptilääkkeet terveydenhuoltomenoina tai muina perusmenoina.
Toimeentulotuki (pdf 1257 kt, Kela) 

Sähkösavuke tupakasta vieroituksessa

Sähkösavuketta (sähkötupakka) ja sähkösavukenesteitä säännellään tupakkalain alaisuudessa. Lisäksi lääkelain ja lääkevalmisteiden vaatimukset täyttäville tuotteille on mahdollista hakea myyntilupaa nikotiinikorvaushoitona. Suomessa ei ole myynnissä sähkösavukkeita, joilla olisi myyntilupa nikotiinikorvaushoitona.

Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet ja niiden kuumentamisesta syntyvä aerosoli sisältävät haitallisia aineita. Erilaiset nesteet, niiden sekoittaminen ja erot laitteiden tehossa aiheuttavat vaikeasti arvioitavaa vaihtelua haitallisten aineiden määrässä ja niiden imeytymisessä. Sähkösavukkeen pitkäaikaiskäytön vaikutuksia terveyteen ei tunneta.

Tutkimusnäyttö sähkösavukkeen tehosta tupakasta vieroituksessa on puutteellista ja osin ristiriitaista. Jos sähkösavuketta käytetään tupakoinnin lopettamiseen, olennaista on korvata tupakointi kokonaan sähkösavukkeella ja käyttää myös muita keinoja tupakkariippuvuuden hoitamiseksi. Jos tupakoinnin lopettaminen onnistuu, myös sähkösavukkeen käyttö tulisi pyrkiä lopettamaan.

Pitkittynyt sähkösavukkeen käyttö ylläpitää nikotiiniriippuvuutta ja altistaa edelleen haitallisille aineille. Sähkösavukkeen käytön lopettamisessa toimivista keinoista ei ole toistaiseksi juurikaan tutkimusta. Siihen voi hyödyntää nikotiinimäärän ja käytön asteittaista vähentämistä kuten nikotiinikorvaushoidoissa, tai nikotiinikorvaushoitoon siirtymistä. 

Lähde:

Käypä hoito -suositus (2018): Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.