Palliatiivisen hoidon kehittäminen

Tämän sivun sisältö

Suositukset ohjaavat kehittämistä

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansalliset suositukset ohjaavat palvelujen järjestämistä, tuottamista ja laadun seurantaa.  

Lähtökohta on, että palveluiden on oltava yhdenvertaisia, laadukkaita ja saatavilla koko maassa. Tämä edellyttää rakenteiden ja prosessien sekä osaamisen ja koulutuksen vahvistamista. Toimintamalleja yhtenäistämällä voidaan varmistaa organisaatiorajat ylittävät palvelut ja saumattomat palveluketjut.

Järjestäminen ja tuottaminen

Alueellista kehittämistä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön suositus palliatiivisen hoidon järjestämisestä ja laadun parantamisesta. Suosituksessa kuvataan valtakunnallinen palveluketjumalli, laatukriteerit palveluiden eri tasoille sekä alueelliset kehittämissuositukset. Suositus koskee myös iäkkäiden palveluita. 
Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden järjestämisestä ja laadun parantamisesta Suomessa (STM)

Laadun osa-alueet

THL:n kansallinen laatusuositus kertoo, millaisten asioiden tulee toteutua palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eri vaiheissa, jotta hoito olisi laadukasta. Lisäksi laatusuositus kuvaa, minkälaisia voimavaroja ja rakenteita hyvään ja vaikuttavaan hoitoon tarvitaan.

Alueellinen kehittäminen

Palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa kehitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjelmalla ja alueellisilla hankkeilla vuosina 2022–2024.  Ohjelmaa voi seurata Innokylässä.
Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen -ohjelma (Innokylä)

Elämän loppuvaiheen hoidon sääntelytarpeet

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijatyöryhmä on selvittänyt elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Ryhmän mukaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulisi kehittää ja sen saatavuutta ja osaamista lisätä. Loppuraportissa esitetään muutoksia potilaslakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan oikeus hyvän elämän loppuvaiheen turvaavaan saattohoitoon asuin- tai hoitopaikasta riippumatta selkeytetään säädöksin.

Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti (STM 2021)

Laatutieto ja laadun seuranta 

Palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta ei kerätä yhtenäistä kansallista seurantatietoa. Asiantuntijaryhmä on esittänyt palliatiivisen hoidon laaturekisterin perustamista. Seurannan pohjaksi ryhmä on laatinut palliatiivisen hoidon laatukriteerit ja alustavat indikaattorit. 

Hoidon laadun kehittäminen vanhuspalveluissa

Laatukäsikirja elämän loppuvaiheen hoitoon iäkkäiden ihmisten palveluissa sisältää perustietoa hoidon laadun mittaamisesta ja laatujohtamisesta sekä ehdotuksia elämän loppuvaiheen hoidon laadun seurantaan.

Käsikirja soveltuu hoidon laadun, lähijohtamisen ja omavalvonnan kehittämisen työvälineeksi.

Palliatiivisen hoidon toimenpidekoodit

Palliatiivisen hoidon toimenpidekoodeilla kirjataan ja saadaan esille erityisesti palliatiiviseen hoitoon kuuluvat toimenpiteet. Yksiköt voivat ladata toimenpidekoodit käyttöönsä koodistopalvelimelta. 

Toimenpidekoodien käyttö auttaa arvioimaan potilaan hoidon laatua, mahdollistaa yhtenäisen laadun tarkkailun yksiköissä ja auttaa laatukriteerien seurannassa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen koodistopalvelin

Saattohoitopassi-verkkokoulu

Saattohoitopassi on itsenäisesti suoritettava täydennyskoulutuskurssi, jonka tavoitteena on lisätä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon perustason osaamista.

Kurssi sopii esimerkiksi vanhuspalveluiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja kotihoidossa työskenteleville ammattilaisille.

Muualla verkossa

Palliatiivisen hoidon yhdistys kehittää parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa lähestyvien ihmisten moniammatillista hoitoa.
Suomen palliatiivisen hoidon yhdistys

Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto edistää monitieteistä tutkimusta ja tutkijoiden verkostoitumista. Yhdistyksen sivuille kootaan palliatiiviseen hoitoon liittyviä tutkimuksia ja hankkeita.
Palliatiivisen hoidon ja lääketieteen tutkimusverkosto