Palliatiivisen hoidon järjestäminen

Tämän sivun sisältö

Palliatiivisen hoidon kolmiportainen malli

Palliatiivisen hoidon järjestämisessä ollaan siirtymässä STM:n suosituksen mukaisesti kolmiportaiseen malliin. Siinä palliatiivisen hoidon palvelut jaotellaan hoidon vaativuuden mukaan perus- ja erityistasoihin. Potilas ohjataan hoitoon hänen tarpeensa mukaisiin palveluihin. 

Mallin tarkoitus on yhtenäistää käytäntöjä, jotta kaikki voivat saada yhdenvertaista hoitoa asuinpaikasta riippumatta. 

Suurin osa palliatiivisesta hoidosta annetaan perustasolla. Noin kolmasosa potilaista tarvitsee erityistason hoitoa.

Perustaso

Perustason palliatiivista hoitoa tarjotaan kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, joissa hoidetaan elämän loppuvaiheessa olevia potilaita, kuten

 • terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot
 • kotihoidon yksiköt
 • ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt eli tehostetun palveluasumisen yksiköt, vanhainkodit ja palvelutalot.

Perustasolla huolehditaan palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta silloin, kun hoidon ja tuen tarve voidaan ennakoida ja toteuttaa elämän loppuvaiheen ennakoivan hoitosuunnitelman avulla. Tarvittaessa erityistason hoito tuodaan potilaan luo.

A – perustason saattohoitoyksiköt

Perustason A saattohoitoyksiköitä ovat terveydenhuollon yksiköt, kuten terveyskeskusten ja sairaaloiden vuodeosastot, joissa saattohoito on huomioitu riittävällä henkilöstömäärällä ja -rakenteella, koulutuksessa ja toimintaympäristössä. Yksiköt ovat kehittäneet saattohoitoa muun toiminnan ohessa.

B – erityistaso

Erityistason B yksiköt ovat erikoistuneet palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Palliatiivinen hoito on niiden päätehtävä, ja henkilökunta on erikoiskoulutettua. 

B-tason yksiköt muodostavat hyvinvointialueen erityistason palliatiivisen hoidon verkoston. Hyvinvointialueiden palliatiiviset keskukset koordinoivat erityistason hoitoa alueellaan ja vastaavat palveluketjuista. Erityistason yksiköt huolehtivat perustason konsultaatiotuesta.

Erityistason yksiköitä voivat palliatiivisten keskusten lisäksi olla

 • alueelliset kotisairaalat ja niiden tukiosastot
 • palliatiiviset osastot, saattohoito-osastot ja saattohoitokodit
 • palliatiiviset poliklinikat
 • sairaaloiden palliatiiviset konsultaatiotiimit
 • päiväsairaalat.

C – vaativa erityistaso

Yliopistosairaaloiden palliatiiviset keskukset vastaavat alueensa vaativan erityistason palliatiivisen hoidon palveluista. 

Ne vastaavat tutkimuksesta ja opetuksesta yhdessä yliopistojen ja muiden oppilaitosten kanssa.

Yliopistosairaalan palliatiivisen keskuksen muodostavat

 • palliatiivisen hoidon poliklinikka
 • palliatiivisen hoidon konsultaatiotiimi
 • psykososiaalisen tuen yksikkö
 • palliatiivinen osasto tai palliatiiviset vuodepaikat
 • kotisairaala
 • päiväsairaala
 • saattohoitokoti tai vastaava saattohoito-osasto.

Palliatiiviset keskukset vastaavat palveluketjuista 

Valtakunnallisen palveluketjumallin toteuttamiseksi tarvitaan alueelliset palliatiivisen hoidon järjestämissuunnitelmat ja palveluketjut. 

Ne varmistavat, että 

 • potilas ohjataan hänen tarpeensa mukaisiin palveluihin
 • perustason yksiköille on sovittu erityistason yksikkö, jolta ne saavat palliatiivisen hoidon konsultaatiotukea.

Hyvinvointialueiden palveluketjuja koordinoivat keskussairaaloiden yhteydessä toimivat hyvinvointialueiden palliatiiviset keskukset. 

Yliopistosairaaloiden palliatiiviset keskukset koordinoivat vaativan erityistason hoitoa yhteistoiminta-alueilla.

Palliatiivinen kotisairaala tuo erityistason hoidon potilaan luo

Osa kotisairaaloista on erikoistunut palliatiiviseen hoitoon. Niitä kutsutaan palliatiivisiksi kotisairaaloiksi. Palliatiivisen kotisairaalan avulla potilaat voivat saada erityistason palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa 

 • kotiin
 • asumispalveluihin, kuten vanhus- ja vammaispalveluihin 
 • terveydenhuollon yksiköihin. 

Palliatiiviset kotisairaalat vastaavat kotisaattohoidosta ja tukevat perustason sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä erityistason osaamisella. 

Palliatiivinen kotisairaala on osa alueen sairaalapalveluita. Henkilökuntana toimii moniammatillinen työryhmä, jolla on myös psykososiaalisen, henkisen ja hengellisen tuen osaamista. Palliatiivinen kotisairaala toimii tiiviissä yhteistyössä palliatiivisen tukiosaston kanssa.

Tiheä kotisairaalaverkosto turvaa osaavan palliatiivisen hoidon lähellä kotia. 

Elämän loppuvaiheen laadukas hoito turvataan palliatiivisella kotisairaalaverkostolla (Tiedä ja toimi -kortti, Julkari)

Palliatiivisen hoidon laatukriteerit ohjaavat järjestämistä

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksissa määritellään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerit.