Tuen tarpeet ja tukimuodot

Lapsella ja hänen perheellään on oikeus saada viipymättä lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalipalvelut tarvittavassa laajuudessa vuorokauden ajasta riippumatta. Palveluiden avulla tuetaan vanhempia ja muista lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 13 § (Finlex) 

Tuen tarpeet

Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen mukaan. Sosiaalihuoltolaissa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä ja nuorella 18–24-vuotiasta. Sosiaalihuollon asiakkaita ovat myös he, jotka ovat omasta tahdostaan riippumatta sosiaalihuollon palvelujen kohteena. 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 3 § (Finlex)

Sosiaalipalveluja on pyrittävä järjestämään peruspalvelujen yhteydessä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi neuvolan kautta saatavaa perhetyötä tai palveluihin ohjaamista koulun kautta.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 33 § (Finlex)  

Tuen tarpeita voivat olla 

 • jokapäiväisen elämän tuki
 • asumisen tuki
 • taloudellisen tuen tarve
 • äkillinen kriisitilanne
 • lähi- ja perheväkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen tarve
 • sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden lisääminen
 • lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen
 • päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta tai muusta vammasta, sairaudesta aiheutuva tuen tarve
 • muuhun toimintakykyyn liittyvä tarve 
 • tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukeminen.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 11 § (Finlex)  

Tukimuodot

 • Tilapäinen tuki: oikea-aikaisilla ja riittävillä tilapäisillä palveluilla on pyrittävä ehkäisemään pidempiaikaisen tuen tarvetta.
 • Jatkuva ja toistuva tuki: palveluja on järjestettävä siten, että tavoitteina on asiakkaan itsenäinen selviytyminen ja tuen tarpeen päättyminen yhdessä sovitussa määräajassa.
 • Pysyvä ja pitkäaikainen tuki: palvelujen jatkuvuus on turvattava asiakkaan edun mukaisesti. 

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 38 § (Finlex)  

Lapsen etu

Kaikissa lasta koskevissa sosiaalihuollon toimissa on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu. On kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, miten eri toimenpidevaihtoehdot ja ratkaisut parhaiten turvaavat lapselle tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin, iän ja kehitystason mukaisen huolenpidon sekä turvallisen kasvuympäristön. Lapsen edun arvioinnissa tulee huomioida myös, miten lapselle turvataan hänen ja hänen läheistensä hyvinvointi ja jatkuvat ihmissuhteet. On tärkeää, että lapsella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omissa asioissaan, sillä se tukee itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa omatoimisuutta. 
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 5 § (Finlex)  

Lapsen ja nuoren mielipide ja toiveet

Lapselle on turvattava hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla mahdollisuus saada tietoa häntä koskevassa asiassa sekä esittää mielipiteensä ja toiveensa. Lapsen mielipide on selvitettävä hienovaraisesti siten, että tästä ei aiheudu haittaa lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden lapselle läheisten ihmisten välisille suhteille. Lapsen mielipide ja sen selvittämisen tapa on kirjattava lapsen asiakasasiakirjoihin. Mielipiteen selvittämisen yhteydessä lapselle ei saa antaa sellaisia tietoja, jotka vaarantaisivat hänen kehitystään tai ovat vastoin lapsen etua.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi 

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien lasten edun toteutumiseen. 

Sosiaalipalveluissa erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta on kyse silloin, kun

 • lapsen kasvuolosuhteet vaarantavat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään
 • lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään ja kehitystään tai
 • lapsi on erityisen tuen tarpeessa, koska hänellä on vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja
  • kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden
  • päihteiden ongelmakäytön tai 
  • usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai syyn vuoksi.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 3 § (Finlex)

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelutarpeen arvioinnista vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Erityisen tuen tarvetta tulisi arvioida siinä vaiheessa, kun asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arviointi tulisi pyrkiä ohjaamaan suoraan oikeille henkilöille. 

Arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja sen on valmistuttava kolmessa kuukaudessa.
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 36 § (Finlex)  

Palvelutarpeen arviointi

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään oma asiakassuunnitelma. Henkilökohtaiset tapaamiset järjestetään sosiaalityöntekijän kanssa suunnitelman mukaisesti. 

Lapsen terveyttä ja kehitystä voidaan tukea esimerkiksi perhetyön avulla. Hänelle voidaan järjestää myös vertaisryhmätoimintaa tai tukihenkilö tai -perhe.

Milloin tarvitaan lastensuojelua?

Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos

 • lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja
 • sosiaalipalvelut eivät riitä ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia tai
 • sosiaalipalvelut riittäisivät, mutta välttämättömiä palveluja ei haluta ottaa vastaan ja sen takia tarvitaan lastensuojelun osaamista ja tukitoimia.

Lastensuojelulaki 417/2007, 27 § (Finlex)