Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Perhetyö tukee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyötä voidaan tarjota myös ennaltaehkäisevästi ja kaikenikäisille lapsille perheineen. 

Perhetyön tavoitteet

Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perheiden tukemista. Tavoitteena on perheiden elämänhallinnan ja omien voimavarojen käyttöönoton tukeminen sekä arjessa selviytymisen vahvistaminen. Perhetyö ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Oikea-aikainen tuki voi ehkäistä perheiden ongelmien kasvamista, syrjäytymistä ja esimerkiksi lastensuojelun tarvetta.  

Perhetyö käytännössä

Perhetyö muokataan sisällöltään perheen tarvetta vastaavaksi. Perhetyössä voidaan esimerkiksi

 • ohjata kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan sekä tukea perhettä ruokailun ja nukkumisen päivärytmin muodostumisessa 
 • antaa tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • tukea vanhempien ja lasten hyvää vuorovaikutusta sekä tukea perheen sosiaalisen verkoston laajentamista

On tärkeää, että työntekijä käy perheen kotona ja osallistuu perheen arkeen. Perheen ja työntekijän välillä täytyy olla luottamuksellinen suhde. Siihen tarvitaan

 • työskentelyn läpinäkyvyyttä
 • avoimuutta
 • kykyä puhua  vaikeistakin asioista
 • asiakkaan kuulemista ja arvostamista
 • perheiden erilaisuuden hyväksymistä.

Tärkein menetelmä on keskustelu, jossa korostuu dialoginen kohtaaminen asiakkaan kanssa sekä ratkaisukeskeinen työote. Työskentelyssä käytetään myös erilaisia perhetilanteen kartoituslomakkeita, kortteja ja roolikarttoja.
Dialogisuus ammattilaisen ja perheen välillä

Jos perhetyöntekijä saa tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelun käsikirja)

Työntekijän osaaminen

Työntekijällä täytyy olla

 • tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä
 • taito kohdata lapsia ja vanhempia
 • kyky työskennellä erilaisten ihmisten ja perheiden muuttuvien tilanteiden kanssa
 • lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tuntemus
 • kyky käyttää erilaisia työskentelymenetelmiä
 • tietoa päihde-, mielenterveys ja parisuhdetyöstä.

Palvelun käyttö 

Sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä oli 3,1 prosenttia lapsiperheistä vuonna 2022 (Sotkanet, THL).

Lisätietoa ja lähteet