Kasvatus- ja perheneuvonta

Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus- ja perheneuvonnan tavoitteina on 

 • luoda edellytykset lasten turvallisille kasvuoloille
 • tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja
 • lisätä perheiden ja perheenjäsenten toimintakykyä ja psykososiaalista hyvinvointia. 

Työskentely kasvatus- ja perheneuvonnassa perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arviointiin ja sen pohjalta laadittavaan asiakassuunnitelmaan. 

Aiemmin monet perheneuvolat rajasivat kasvatus- ja perheneuvontapalvelut alle 13-vuotiaille lapsille perheineen. Asiakkuusikärajoja on kuitenkin tarkistettu kattamaan kaikki alle 18-vuotiaat lapset perheineen, sillä sosiaalihuoltolaki ei rajoita asiakkuutta alle 13-vuotiaisiin.

Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä ja joissakin perheneuvoloissa myös perheterapeutteja. Kasvatus- ja perheneuvonnan lääkäripalvelut toteutuvat usein myös konsultatiivisesti terveydenhuollon puolelta tai ostopalveluina.

Palvelun järjestäminen 

Perheneuvola saattaa vastata kasvatus- ja perheneuvontapalvelun ohella myös muiden palveluiden tuottamisesta, kuten esimerkiksi perheasioiden sovittelusta tai opiskeluhuollon psykologipalveluista. Tällöin on kuitenkin huomioitava kyseistä palvelua ohjaava lainsäädäntö ja sen vaikutukset esimerkiksi asiakasdokumentaatioon. 

Kasvatus- ja perheneuvonnan ydintehtävät

Kasvatus- ja perheneuvonnan sisältö jaetaan neljään ydintehtävään: vanhemmuuden tukeen, lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeen, pari- ja perhesuhteiden tukemiseen sekä asiantuntija-apuun.

Vanhemmuuden tuki

Vanhemmuuden tuki kasvatus- ja perheneuvonnassa on aikuisen ja lapsen ja välisen vuorovaikutus- ja tunnesuhteen, vanhemman kasvatustaitojen sekä vanhempien välisen yhteistyötyövanhemmuuden vahvistamista niin, että se tukee lapsen kehitystä ja hyvinvointia. 

Vauvaperheiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen
Vauvaperhetyössä ehkäistään mahdollisia vuorovaikutussuhteen häiriöitä, tuetaan vanhemmuutta ja vanhemmuuden yhteistyösuhdetta sekä vauvan suotuisaa psyykkistä ja kognitiivista kehitystä. Työskentely kohdistuu vanhemman ja vauvan väliseen vuorovaikutukseen, vanhemman mielikuviin, vanhempien yhteistyöhön sekä koko perheen vuorovaikutussuhteisiin. 

Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tuki

Lapsen kehitystä autetaan ensisijaisesti tukemalla vanhempia ohjauksen, neuvonnan tai tarvittaessa hoidollisin keinoin. Työllä pyritään tekemään lapsi ja hänen ominaisuutensa näkyväksi. Kasvatus- ja perheneuvonnassa voidaan tarjota myös lapselle yksilöllistä psykososiaalista tukea osana muuta työskentelyä etenkin kriisitilanteissa, mutta lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden tutkimus, hoito ja kuntoutus eivät sisälly kasvatus- ja perheneuvontaan. Kasvatus- ja perheneuvonnan hoidollinen työ kohdentuu vanhemmuuden sekä perheenjäsenten välisten suhteiden ja perhesysteemin hoitoon.

Pari- ja perhesuhteiden tukeminen

Parisuhteiden tuki
Parisuhteiden tuella vahvistetaan lapsiperheen vanhempien välistä parisuhdetta niin, että se tukisi toimivaa vanhemmuutta sekä edistäisi lapsen ja koko perheen hyvinvointia.

Perhesuhteiden tuki
Perhesuhteiden tuella lisätään perheenjäsenten välistä toimivaa vuorovaikutusta ja keskinäistä ymmärrystä, parannetaan kommunikointia ja vahvistetaan perheen myönteistä ilmapiiriä ja voimavaroja. 

Eroauttaminen
Kasvatus- ja perheneuvontaan kuuluu lapsen tai nuoren, vanhempien ja koko perheen psykososiaalinen tuki eron eri vaiheissa. Lapsen asioista sopiminen ja sopimusten vahvistaminen kuuluu perheoikeudellisten palveluiden vastuulle.

Mikäli avioliittolain mukaisesta perheasioiden sovittelusta vastaavat kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät, on huomattava, ettei perheasiainsovittelu ole sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa. Myöskään käräjäoikeuksissa tarjottava asiantuntija-avusteinen sovittelu ei ole kasvatus- ja perheneuvontaa, vaikka sen toteutukseen osallistuisivat perheneuvoloiden työntekijät.  

Vanhemmuussuunnitelma

Asiantuntija-apu 

Kasvatus- ja perheneuvonnan tehtävänä on asiantuntija-avun antaminen muille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville työntekijöille. Asiantuntijatyön muotoja ovat:

 • työnohjaus
 • konsultaatio
 • koulutukset 
 • asiantuntijatyöryhmiin osallistuminen.

Kasvatus- ja perheneuvonnan toimintaperiaatteet

Kasvatus- ja perheneuvonta on matalan kynnyksen kohdennettu palvelu, jonka asiakkaaksi tullaan oma-aloitteisesti tai yhteistyötahon ohjaamana. Kasvatus- ja perheneuvontaa ohjaavat seuraavat toimintaperiaatteet:

 • luottamuksellisuus
 • maksuttomuus
 • asiakaslähtöisyys
 • työskentelytavoista sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa
 • tarvittaessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi opetus-, terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.

Kasvatus- ja perheneuvontapalvelun käyttö

Sosiaalihuoltolain mukaisessa kasvatus- ja perheneuvonnassa oli 59 153 asiakasta vuonna 2022 (Sotkanet, THL).

Lisätietoja ja lähteet

Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma on saatavilla suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi.
Vanhemmuussuunnitelma

Kasvun tuki

Kasvun tuki. Varhaisen tuen tietolähde (Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla)
Ammattilaisille suunnattu tietolähde vaikuttavista työmenetelmistä lasten ja perheiden tukemiseksi.