Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014, 18 a §) mukaista sosiaalipalvelua. Kotipalvelu on  yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen tukemista ja perheen omien voimavarojen vahvistamista. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. 

Kotipalvelu on lähtökohtaisesti maksullista. Perheen tulot vaikuttavat maksuun ja sen suuruuteen. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä.

Kenelle palvelua?

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpidon turvaamiseksi kotipalvelua, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen ei ole mahdollista näiden syiden vuoksi: 

  • sairaus
  • synnytys
  • vamma tai
  • erityinen perhe- tai elämäntilanne.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on kaksoset tai omainen hoidettavana.

Kotipalvelua voidaan perheen tarpeen mukaan tarjota rinnakkain perhetyön tai muun sosiaalipalvelun kanssa. Lapsen ollessa erityispalveluiden, kuten lastensuojelun tai vammaispalvelun asiakkaana, lapsella ja perheellä on oikeus saada  myös sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, kuten kotipalvelua.

Tavoitteet

Kotipalvelun tarkoituksena on vahvistaa tuen saantia lasten ja lapsiperheiden pulmiin ja ongelmiin varhaisessa vaiheessa. Kotipalvelun painopisteenä on vanhemman oman toimintakyvyn ylläpitäminen ja perheen tukeminen jokapäiväisen elämän toiminnoista selviytymisessä. Tärkeää on rakentaa palvelusta sellainen, mikä vastaa henkilön tai perheen tuen ja avun tarvetta. Kotipalvelua voidaan järjestää tarpeesta riippuen tilapäisenä tai jatkuvasti ja säännöllisesti annettuna palveluna.

Palvelun sisältö

Kotipalvelu on perheen avustamista jokapäiväiseen elämään liittyvissä tehtävissä ja toiminnoissa, mitkä voivat liittyä asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen tai asiointiin. 

Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä, kuten siivousta tai tiskausta.

Vaikutukset

Lapsiperheiden kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ehkäisevän lastensuojelun muotona. Lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän varhain. 
Lastensuojelulaki 417/2007, 2 § (Finlex)

Mikäli kotipalvelun työntekijä saa tehtävää hoitaessaan tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta tai nuoresta, hänen on tehtävä asiasta lastensuojeluilmoitus.
Lastensuojeluilmoitus (Lastensuojelun käsikirja)

Palveluiden käyttö

Koti- tai lastenhoitopalveluja saaneiden perheiden määrä nousi vuosina 2015−2019 sekä lukumääräisesti että prosentuaalisesti, mutta on sen jälkeen laskenut jonkun verran (perheiden lukumäärä 9645/2015, 14 063/2019, 12 749/2022; prosentuaalinen osuus lapsiperheistä 1,7%/2015, 2,5/2019, 2,3/2022) (Sotkanet/THL).  

Lisätietoa ja lähteet