Aktörer

Aktörerna inom främjandet av jämställdhet omfattar i dag ett antal jämställdhetsmyndigheter, olika medborgarorganisationer och aktörsnätverk. Enligt jämställdhetslagen svarar även alla myndigheter, läroanstalter och arbetsplatser för att främja jämställdheten.

Jämställdhetsmyndigheter 

Administrativt åligger främjandet av jämställdheten i Finland social- och hälsovårdsministeriet, som svarar för samordningen av den tväradministrativa jämställdhetspolitiken och integreringen av könsperspektivet samt för jämställdhetslagstiftningen. Vid ministeriet verkar också den parlamentariska delegationen för jämställdhetsärenden (Tane). Jämställdhetsombudsmannen och diskriminerings- och jämställdhetsnämnden svarar för tillsynen över jämställdhetslagen. Diskrimineringsombudsmannen verkar som nationell rapportör om människohandel och om våld mot kvinnor. Ombudsmännens byrå och nämnden finns inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Jämställdhetsorganisationer

Olika medborgarorganisationer är betydande jämställdhetsaktörer i det finländska samhället. De centralorganisationer är för tillfället Mansorganisationernas centralförbund, Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund,  Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete (NYTKIS) samt Seta som arbetar för könsmångfald och jämlikhet oberoende av sexuell läggning eller könsidentitet. 

Det finns många andra organisationer som parallellt med sina övriga uppgifter arbetar för jämställdhet.

Myndigheter 

Alla myndigheter har en allmän skyldighet att främja jämställdhet. Främjandet av jämställdhet ska vara målinriktat och planmässigt, och man bör i synnerhet sträva efter att ändra på förhållanden som hindrar att jämställdheten förverkligas. Främjandet av jämställdhet ska även omfatta tillgången till och utbudet av tjänster. Det här arbetet kallas att integrera könsperspektiv.

Arbetsplatser

Alla arbetsgivare ska målinriktat och planmässigt främja jämställdhet i arbetslivet. På en arbetsplats med minst 30 anställda ska dessutom en jämställdhetsplan sammanställas varje år. Närmare föreskrifter om sammanställningen och innehållet finns i jämställdhetslagen. Underlåtelse att sammanställa en plan sanktioneras.

Läroanstalter 

Parter som ordnar utbildning och undervisning ska se till att kvinnor och män har lika möjligheter till utbildning och yrkesmässig utveckling. Jämställdhetslagen förpliktar att sammanställa en jämställdhetsplan för utveckling av verksamheten. Denna innehåller de viktigaste åtgärderna som vidtas av läroanstalterna för att främja jämställdhet. Underlåtelse att sammanställa en plan sanktioneras.

Pä andra webbplatser