Miksi edistää tasa-arvoa

Tällä sivulla:

Miksi tasa-arvoa pitää edistää?

Sukupuolten tasa-arvo on sukupuolten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä vallan ja resurssien tasapuolista jakautumista. Tasa-arvon edistämiseen velvoittaa Suomessa tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). 

Lain mukaan erityisen tärkeitä tasa-arvotoimijoita ovat viranomaiset, työpaikat, oppilaitokset ja päiväkodit sekä koulutusta ja julkisia palveluita järjestävät tahot. 

Euroopan unionin jäsenmaana Suomea sitovat EU:n perussopimusten ja EU:n perusoikeuskirjan sukupuolten tasa-arvoa koskevat periaatteet sekä tasa-arvodirektiivit. 

Perussopimusten mukaan EU pyrkii kaikissa toimissaan edistämään tasa-arvoa sekä poistamaan eriarvoisuutta miesten ja naisten välillä. Perusoikeuskirjassa korostetaan, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo on varmistettava kaikilla aloilla. Lisäksi mainitaan, että tasa-arvon periaate ei estä pitämästä voimassa tai toteuttamasta toimenpiteitä, jotka tarjoavat erityisetuja aliedustettuna olevalle sukupuolelle.

Suomi on sitoutunut sukupuolten tasa-arvon edistämiseen myös useissa kansainvälisissä sopimuksissa, kuten:

Tällä sivulla kerrotaan sukupuolten tasa-arvon lisäksi ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisestä. Työkaluja edistämistyön tueksi on koottu sivun loppuun. Sivuston muilla sivuilla käsitellään sukupuolten tasa-arvoa. 

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Ihmisen asemaan yhteiskunnassa vaikuttavat erilaiset ihmisten väliset erot yhtä aikaa ja suhteessa toisiinsa. Tasa-arvotyössä on siksi huomioitava sukupuolen lisäksi esimerkiksi ikä, alkuperä tai vammaisuus. Samoin sukupuoli on tärkeä näkökulma yhdenvertaisuustyössä. 

Yhdenvertaisuus määritellään lainsäädännössä muun muassa perustuslaissa. Perustuslain määritelmä yhdenvertaisuudesta kattaa sekä sukupuolen että muut henkilöön liittyvät tekijät.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän:

 • sukupuolestaan
 • iästään
 • etnisestä tai kansallisesta alkuperästään
 • kansalaisuudestaan
 • kielestään
 • uskonnostaan ja vakaumuksestaan
 • mielipiteestään
 • vammastaan
 • terveydentilastaan
 • seksuaalisesta suuntautumisestaan
 • tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Ero tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteissä liittyy erityislainsäädännössä tehtyyn jakoon yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.
Yhdenvertaisuuslaissa yhdenvertaisuudella tarkoitetaan syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista muun henkilöön liittyvän syyn kuin sukupuolen suhteen.

Sekä tasa-arvolaki että yhdenvertaisuuslaki asettaa edistämisvelvoitteita viranomaisille, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille ja oppilaitoksille sekä työnantajille. Tämän vuoksi käytännön edistämistyötä on usein hyödyllistä tehdä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat yhdistäen. Esimerkiksi kunnissa palveluita koskeva tasa-arvosuunnitelma voidaan yhdistää yhdenvertaisuussuunnitelman kanssa. 

Mitä hyötyä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä?

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen lisää hyvinvointia ja parantaa palveluita.

Työpaikalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

 • lisää oikeudenmukaisuuden kokemuksia, työmotivaatiota ja työhyvinvointia
 • parantaa organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta
 • voi vaikuttaa työn tehokkuuteen ja tuottavuuteen
 • parantaa työnantajamielikuvaa.

Koulutuksessa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

 • parantaa oppimistuloksia
 • lieventää alojen ja ammattien sukupuolen mukaista jakautumista
 • tukee kaikkien ihmisten osaamisen saamista hyötykäyttöön.

Palveluissa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

 • vahvistaa asiakasosallisuutta ja tarvelähtöisyyttä 
 • parantaa palveluiden kohdentumista, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta
 • turvaa yhdenvertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita.

Hallinnossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

 • lisää toiminnan läpinäkyvyyttä, laatua ja vaikuttavuutta
 • auttaa ennakoimaan ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, esimerkiksi sukupuolivaikutuksia
 • auttaa kohdentamaan resurssit paremmin.

Päätöksenteossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

 • vahvistaa päätösten tietopohjaa
 • tukee demokratiaa ja kaikkien mahdollisuuksia osallistua vaikuttamiseen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen vaikuttaa myös hyvinvointiin. Se 

 • kaventaa terveyseroja
 • vähentää eriarvoisuutta
 • lisää osallisuutta
 • torjuu väkivaltaa ja häirintää.

Miten edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä on tärkeää tarkastella eri tekijöiden vaikutusta risteävästi suhteessa toisiinsa. Keskeistä on tunnistaa ne ihmisryhmät, joita palvelu, toimenpide tai päätös koskee. Millaisia vaikutuksia päätöksellä on eri ryhmiin, kuten maahanmuuttajataustaisiin naisiin tai miehiin? Entä sateenkaarinuoriin?

Laajoissa kokonaisuuksissa on usein tehtävä valintoja siitä, mitä ryhmiä tarkastellaan ja miten toimenpide kohdennetaan. Tavoitteena on jokaisen ihmisen yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä syrjimättömyys. 

Vaikuttavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään kahdella tasolla: kohdennetuilla toimilla, esimerkiksi hankkeilla ja positiivisilla erityistoimilla, sekä ottamalla sukupuoli- ja yhdenvertaisuusnäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassa. 

Monet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen työkalut ovat toistaiseksi erillisiä. Niiden tarjoamaa tietoa voi kuitenkin hyödyntää yhdessä soveltaen sukupuoli- ja tasa-arvonäkökulmaa yhdenvertaisuustyöhön ja toisinpäin.

Tasa-arvon edistämisen työkaluja esitellään tarkemmin sivuston muilla sivuilla: