Tasa-arvon tarkistuslista viranomaiselle

Tällä sivulla

Muistilista viranomaiselle

Kuinka moni seuraavista toteutuu organisaatiossasi?

 • Johto on sitoutunut tasa-arvotyöhön
 • Strategiaan ja toimintasuunnitelmiin sisältyy tasa-arvotavoitteita
 • Tasa-arvon edistämiselle on osoitettu korvamerkityt resurssit
 • Sukupuoli ymmärretään moninaisena
 • Henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma
 • Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma
 • Tasa-arvotyöryhmä
 • Tasa-arvokoordinaattori
 • Henkilöstön palkkatasa-arvo
 • Sukupuolikiintiöt
 • Syrjintäkieltoja noudatetaan
 • Tasa-arvoiset rekrytointi- ja muut henkilöstökäytännöt
 • Sukupuolivaikutusten arviointi
 • Sukupuolitietoinen budjetointi
 • Sukupuolitietoinen viestintä
 • Ohjeet häirintätilanteisiin ja ennaltaehkäisyyn
 • Henkilöstön tasa-arvokoulutukset
 • Tasa-arvon tietopohjaa kehitetään
 • Tasa-arvon tilaa mitataan henkilöstökyselyillä
 • Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan hankkeissa
 • Sukupuolten tasa-arvo huomioidaan palveluissa
 • Tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon hankinnoissa.

Onko valtionhallinnossa huomioitu sukupuolinäkökulma myös

 • hallitusohjelman toimeenpanossa
 • lainvalmistelussa 
 • alaisen hallinnon tulosohjauksessa?

Lisätietoa tasa-arvotyöstä valtionhallinnossa:

Onko kunnissa ja alueilla huomioitu sukupuolinäkökulma myös

 • hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen suunnitelmissa
 • palveluiden järjestämissuunnitelmissa ja -sopimuksissa
 • koulutuksen järjestämisessä
 • arvioinnissa ja laadunhallinnassa
 • konserniohjauksessa?

Lisätietoa tasa-arvotyöstä kunnissa ja alueilla:

Mitä viranomaisen tasa-arvotyö sisältää

Tasa-arvolain velvoitteet koskevat kaikkia viranomaisia kaikilla toimialoilla. 
Tasa-arvolaki

Käytännössä jokainen viranomainen:

 • Varmistaa syrjimättömyyden. Syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty. Kiellettyä on sekä välitön syrjintä, eli asettaminen eri asemaan, että välillinen, syrjivästi vaikuttava toiminta. Syrjintää on myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen perustella. Syrjintää on myös käsky tai ohje syrjiä.
 • Laatii tasa-arvosuunnitelman. Viranomaisen tulee kaikessa toiminnassaan edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Toiminnan tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kehittäminen voi tarkoittaa käytännössä toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laatimista. Viranomaisen tulee myös seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia.
 • Noudattaa kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä. Toimielinten kokoonpanoissa on noudatettava tasa-arvolain kiintiö- ja tasapuolisuussäännöksiä. Esimerkiksi valtionhallinnon työryhmissä ja kuntien ja maakuntien hallituksissa ja lautakunnissa tulee olla vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä.
 • Toteuttaa työnantajavelvoitteita. Viranomaisen on edistettävä henkilöstön tasa-arvoa ja laadittava henkilöstöä koskeva tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus samojen säännösten mukaan kuin muidenkin työnantajien. Työnantajalle kuuluvat myös toimet sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäisemiseksi sekä seksuaalisen tai sukupuoleen perustuvan häirinnän poistamiseksi.

Julkisia palveluja järjestävän viranomaisen tulee huomioida tasa-arvo palvelujen saatavuudessa, tarjonnassa ja saavutettavuudessa. Tasa-arvon edistäminen palveluiden tarjonnassa voi perustua esimerkiksi selvityksiin käyttäjämääristä sekä käyttäjien erilaisista tarpeista, arvostuksista, mahdollisuuksista ja kiinnostusten kohteista. Saavutettavuuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi ajankohta, sijainti, asiakasmaksut ja hyödynnettävyys.

Lisätietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta palvelujen järjestämisessä:

Koulutusta järjestävän viranomaisen tulee 

 • huolehtia siitä, että eri sukupuolilla on samat mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen
 • varmistaa, että opetus, tutkimus ja oppiaineisto tukevat tasa-arvolain tarkoituksen toteutumista
 • ehkäistä sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää
 • huolehtia siitä, että sen hallinnoimissa oppilaitoksissa tehdään järjestelmällistä ja suunnitelmallista työtä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja palveluntuottajan tulee kiinnittää erityistä huomiota vuorovaikutukseen, ohjaukseen, lasten osallisuuteen, käytettäviin materiaaleihin ja huoltajien kohtaamiseen sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Tietoa tasa-arvon edistämisestä varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa:

Viranomaista koskevat myös yhdenvertaisuuslaissa määritellyt velvoitteet. Myös muussa lainsäädännössä on asetettu tasa-arvon edistämisen tehtäviä, jotka viranomaisen tulee toimialastaan riippuen ottaa huomioon toiminnassaan. 
Tasa-arvoon liittyvä sääntely 

Miten tasa-arvotyö organisoidaan

Viranomaisen tasa-arvotyö edellyttää

 • johdon aktiivista tukea työlle
 • henkilöstön tietojen ja osaamisen kehittämistä
 • vastuiden asettamista ja resursseja
 • työn suunnittelua ja seurantaa.

Johto varmistaa tasa-arvotyön edellytykset

Organisaation ylin johto vastaa toimintatapojen muuttamisesta ja kehittämisestä. Ylimmän johdon sitoutuminen ja aktiivisuus tukevat keskijohdon, vastuuhenkilöiden ja koko organisaation roolia tasa-arvotyössä.

Johto varmistaa, että tasa-arvon edistäminen on mukana ydintoiminnoissa:

 • strateginen ohjaus
 • toiminnan suunnittelu ja seuranta
 • budjetin valmistelu
 • tutkimus- ja kehittämishankkeet
 • sopimukset ja hankinnat.

Tasa-arvotyöryhmä suunnittelee ja seuraa tasa-arvotoimenpiteitä

Organisaatio voi asettaa työn tueksi tasa-arvotyöryhmän, joka:

 • seuraa ja arvioi sukupuolten tasa-arvoa toimialalla
 • laatii tasa-arvosuunnitelman
 • toimii organisaation tasa-arvoasiantuntijana 
 • viestii ja järjestää koulutuksia 
 • laatii ohjeet häirintätilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi
 • kehittää tasa-arvon tietopohjaa
 • tekee kehittämisehdotuksia.

Sama työryhmä voi tukea myös yhdenvertaisuuden edistämistä. 

Tasa-arvokoordinaattori toimii valmistelijana ja toimeenpanijana

Tasa-arvotyö edellyttää suunnittelua, kehittämistä ja koordinaatiota. Työlle pitää varata työaikaa ja resursseja. Organisaatio voi nimittää tasa-arvokoordinaattorin, jonka tehtävänä on esimerkiksi valmistella ja toimeenpanna tasa-arvotyöryhmässä tehtyjä päätöksiä.

Työ edellyttää myös osaamista. Tasa-arvokoordinaattorin ohella organisaation keskeiset toimijat tulee perehdyttää sukupuolten tasa-arvon ja sukupuolen moninaisuuden peruskysymyksiin sekä tasa-arvon edistämisen velvoitteisiin, tavoitteisiin ja hyötyyn. 
Miksi edistää tasa-arvoa