Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi on toimenpiteen tai uudistuksen vaikutusten arviointia etukäteen sukupuolten tasa-arvon kannalta. Toisinaan arvioinnista käytetään termiä suvaus. Alla esitelty arviointiprosessi soveltuu kaikkeen päätösten ja toimenpiteiden valmisteluun. 

1. Selvitä arvioinnin tarve

Selvitä heti työn alussa tarve sukupuolivaikutusten arvioinnille.

Tarkastele olemassa olevia taustatietoja sukupuolinäkökulmasta ja vastaa seuraaviin testikysymyksiin: 

 • Kohdistuvatko toimenpiteet ihmisiin tai tiettyihin ihmisryhmiin?
 • Onko eri sukupuolta olevien ihmisten tilanteissa eroja kyseisessä asiassa tai kohderyhmässä?

Jos vastasit kumpaan tahansa kysymyksistä kyllä, arvioi sukupuolivaikutukset. Arviointi kannattaa tehdä silloin, kun aiheesta ei ole riittävästi tietoa. Ajoita arviointi mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen työtä. 

2. Analysoi vaikutukset

Käytä arvioinnin tukena tilastoja ja taustatietoja.
Tasa-arvotilastoja

Tilastoista puuttuu usein tieto sukupuolen moninaisuudesta ja eri sukupuolta olevien ihmisten tilanteista eri väestöryhmissä. Voit saada täydentävää tietoa tutkimuksista ja selvityksistä. Jos tietoa ei löydy olemassa olevista lähteistä, tee tai teetä lisäselvityksiä.
Tasa-arvoselvityksiä ja oppaita

Kuule asiantuntijoita, sidosryhmiä ja erityisesti heitä, joihin vaikutukset kohdistuvat. Ota arviointiin mukaan sukupuolten tasa-arvon asiantuntijoita etenkin silloin, jos käsiteltävällä asialla on suuri merkitys tasa-arvolle. Hyviä osallistamisen tapoja ovat työpajat, haastattelut ja havainnointi. Havainnoinnissa tietoa kerätään jalkautumalla esimerkiksi päätöksen kohteena olevaan palveluun ja seuraamalla tietyn kohderyhmän toimintaa.

Arvioi ainakin vaikutukset sukupuolten tasapuoliseen edustukseen, eri sukupuolta olevien ihmisten mahdollisuuksiin ja resurssien jakautumiseen. Arvioi myös mahdollisten riskien kohdentumista.
Sukupuolivaikutusten tarkistuslista

Pohdi muun muassa näitä kysymyksiä:

 • Keihin vaikutukset kohdistuvat?
 • Millaisia vaikutuksia syntyy?
 • Ovatko vaikutukset laajoja?
 • Ovatko vaikutukset merkittäviä?
 • Ovatko vaikutukset todennäköisiä?

Lisäksi on hyvä tarkastella haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia, vaikutusten mahdollista kasautumista tiettyihin väestöryhmiin ja eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusten eroja. 

Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää huomioida, että ihmisillä on sukupuolen lisäksi monia muita ominaisuuksia, kuten alkuperä ja toimintakyky ja ikä, jotka yhdessä vaikuttavat siihen, miten päätös, toimenpide tai lakiesitys vaikuttaa hänen elämäänsä. Arvioinnissa on mahdollisuuksien mukaan huomioitava näitä risteäviä tekijöitä.

3. Tarjoa tieto päätöksenteon tueksi

Arvioinnin tarkoituksena on löytää tavoitteen ja vaikutusten kannalta paras ratkaisu ja  ennaltaehkäistä ei-toivottuja vaikutuksia. Hyvin tehty sukupuolivaikutusten arviointi parantaa valmistelutyön lopputulosta. 

Tarjoa päätöksentekijälle riittävät tiedot

 • arvioinnin toteutuksesta
 • ehdotuksen kannalta keskeisistä ihmisryhmistä
 • merkittävistä sukupuolivaikutuksista
 • mahdollisista vaihtoehtoisista toteutustavoista vaikutuksineen.

Vaikutusten osalta on tärkeää tuoda esiin sekä myönteiset että kielteiset vaikutukset eri sukupuolta oleviin ihmisiin. Vaihtoehtoisista toteutustavoista on hyvä huomioida ainakin niin kutsuttu nollavaihtoehto, eli mitä tapahtuu, jos toimenpidettä ei toteuteta vaan asiat pysyvät ennallaan.

Kun valmistelet lainsäädäntöä, noudata myös oikeusministeriön antamia hallituksen esitysten laatimisohjeita sekä säädösehdotusten vaikutusten arvioinnin ohjeita. Jos sukupuolivaikutuksia ei nosteta esiin varsinaisessa hallituksen esityksessä, tiedot arvioinnin toteutuksesta ja tuloksista kannattaa kuvata erillisessä muistiossa.