Tasa-arvon tarkistuslista työpaikalle

Tälle sivulle on koottu tietoa sukupuolten tasa-arvon edistämisestä työnantajan ja työpaikan johdon näkökulmasta:

Muistilista työpaikalle

Kuinka moni seuraavista toteutuu työpaikallasi?

 • Työpaikalla on tasa-arvosuunnitelma, jonka toteuttamista seurataan ja jota päivitetään säännöllisesti
 • Työpaikan tasa-arvosuunnitelma on tehty yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa
 • Työpaikalla on tehty selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana palkkakartoitus
 • Samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta
 • Palkkaukset perusteet ovat läpinäkyvät
 • Lain velvoittamia syrjintäkieltoja noudatetaan
 • Työolot soveltuvat kaikille sukupuolille
 • Sukupuoli ymmärretään moninaisena
 • Työpaikalla on toimintaohjeet häirintätilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn
 • Tasa-arvoinen urakehitys on varmistettu
 • Käytössä on tasa-arvoiset rekrytointi- ja muut henkilöstökäytännöt
 • Käytössä on joustoja ja muita keinoja työn, perheen ja yksityiselämän yhteensovittamiseksi
 • Työpaikalla tunnistetaan ja puretaan sukupuolittuneita käytäntöjä
 • Tasa-arvoa edistävät käytännöt ja ohjeistukset ovat koko henkilöstön tiedossa ja helposti saatavilla
 • Johto on sitoutunut tasa-arvotyöhön
 • Tasa-arvon edistäminen on kirjattu työpaikan arvoksi
 • Johtoa ja esihenkilöitä on koulutettu sukupuolten tasa-arvosta
 • Henkilöstöä on koulutettu sukupuolten tasa-arvosta
 • Tasa-arvokoulutus sisältyy uusien työntekijöiden ja harjoittelijoiden perehdytykseen 
 • Työpaikan tasa-arvon tilaa mitataan henkilöstökyselyillä
 • Käytössä on sukupuolineutraalit ammattinimikkeet 
 • Kuvaviestintä on sukupuolitietoista ja moninaisuuden huomioivaa

Työpaikat tasa-arvon edistäjinä 

Tasa-arvoinen työelämä on jokaisen työntekijän oikeus. Sukupuolten tasa-arvon edistämisestä ja syrjimättömien työolojen ja -käytäntöjen kehittämisestä hyötyvät sekä työnantajat että henkilöstö. 

Työpaikalla tasa-arvon edistäminen

 • parantaa kaikkien sukupuolten asemaa ja ehkäisee syrjintää
 • lisää oikeudenmukaisuuden kokemuksia, työmotivaatiota ja työhyvinvointia
 • parantaa organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta
 • lisää työn tehokkuutta ja tuottavuutta
 • parantaa työnantajakuvaa sekä asiakkaiden ja sijoittajien luottamusta
 • lisää työpaikan houkuttelevuutta helpottaen moninaisten osaajien rekrytointia.

Tasa-arvon edistäminen edellyttää työpaikan sukupuolistuneiden käytäntöjen tunnistamista ja toimintakulttuurin muutosta. Sekä johdon että henkilöstön osaamista aiheesta on tärkeää vahvistaa. 
Sukupuolistuneet käytännöt työpaikoilla

Tasa-arvon edistäminen työpaikalla ei ole mielipidekysymys. Tasa-arvolaki velvoittaa jokaisen työnantajan edistämään sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä ehkäisemään syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Tasa-arvosuunnitelma ja palkkakartoitus tulee laatia sellaisilla työpaikoilla, joilla on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lisäksi työnantajien tulee yhdenvertaisuuslain mukaisesti edistää työntekijöiden yhdenvertaisuutta.

Tälle sivulle kootut työkalut tukevat työpaikkoja sukupuolten tasa-arvon edistämisessä ja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen eriytymisen eli segregaation purkamisessa.

Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla purkaa sukupuolen mukaista segregaatiota

Työmarkkinat ovat Suomessa eriytyneet voimakkaasti naisten ja miesten aloihin, ammatteihin ja tehtäviin. Sukupuolen mukainen segregaatio vaikuttaa haitallisesti työmarkkinoiden toimintaan ja estää osaamisen täysimääräisen hyödyntämisen. Työpaikat menettävät paljon resursseja, jos kaikkia kykyjä ja osaamista ei saada käyttöön.

Sukupuolen mukainen segregaatio on voimakasta monilla työvoimapulasta kärsivillä aloilla. Segregaation purkaminen on yksi ratkaisu työvoimapulaan, kun työ ja tekijät saadaan kohtaamaan paremmin. Se voi myös lisätä eri alojen ja ammattien arvostusta ja parantaa palkkausta.

Työpaikat voivat vaikuttaa sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen ottamalla käyttöön keinoja ja työkaluja tasa-arvon edistämiseksi.

Lisätietoa sukupuolen mukaisesta segregaatiosta työmarkkinoilla:

Työkaluja tasa-arvon edistämiseen

Tästä osiosta löydät työkaluja työpaikalle sukupuolten tasa-arvon edistämisen tueksi:

Työpaikan tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma on työkalu sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla. Tasa-arvosuunnitelmassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi työpaikalla henkilöstöä koskevissa asioissa. 

Tasa-arvosuunnitelma tulee tasa-arvolain mukaan tehdä sellaisilla työpaikoilla, joilla on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelman pakolliset osat ovat selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta, palkkakartoitus, toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta.

Tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee perustua tietoon työpaikan tasa-arvotilanteesta. Tilanteen selvittämiseksi voidaan hyödyntää muun muassa sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja henkilöstöstä, henkilöstökyselyitä ja keskustelutilaisuuksia.

Tietolähteitä työpaikan tasa-arvosuunnittelusta:

Palkkakartoitus

Palkkakartoitus on työpaikan tasa-arvosuunnitelman pakollinen osa. Palkkakartoitus on tarkastelu naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin, tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. 

Palkkakartoituksella selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos palkkakartoituksessa havaitaan palkkaeroja, tulee selvittää, mistä erot johtuvat. Työnantajan on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin, jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä.

Palkkakartoitus tulee tehdä vähintään joka toinen vuosi. Jos tasa-arvosuunnitelma tehdään joka vuosi, palkkakartoitus voidaan tällöin tehdä joka kolmas vuosi.

Tasa-arvovaltuutetun sivuilla on kattavasti tietoa palkkakartoituksesta ja sen laatimisesta:
Palkkakartoitus (Tasa-arvovaltuutettu)

Tasa-arvoiset rekrytointikäytännöt ja työuralla etenemisen tukeminen

Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa toimimaan siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä. Lisäksi työnantajan tulee edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin.

Rekrytointiprosessi on hyvä kohta pohtia sekä tiedostettuja että tiedostamattomia oletuksia, jotka liittyvät pätevyyteen sekä moninaisten ihmisten sopivuuteen eri aloille ja tehtäviin. Tietoisuus työelämässä tapahtuvasta syrjinnästä ja omien ennakko-oletusten tunnistaminen vähentävät vinoutuneita rekrytointipäätöksiä. Siksi rekrytoijan on tärkeää osata erottaa omat ennakko-oletuksensa valintoja tehdessään. 

Rekrytointiprosessin tulee olla tasa-arvoinen ja syrjimätön. Tasa-arvoista rekrytointiprosessia tukevat seuraavat käytännöt:

 • Työpaikan tasa-arvon ja monimuotoisuuden tilan arviointi
 • Selkeä ja syrjimätön tehtävänkuvaus ja arviointikriteerit
 • Monimuotoisuuslauseke työpaikkailmoituksessa
 • Monipuoliset rekrytointikanavat ja verkostot potentiaalisten hakijoiden tavoittamiseksi
 • Osittain tai kokonaan anonyymi rekrytointi
 • Monimuotoinen rekrytointitiimi 
 • Tasa-arvoinen ja syrjimätön haastattelutilanne
 • Valinnan tekeminen syrjimättömästi ja selkeillä valintakriteereillä
 • Työpaikalla käytössä oleva ohjeistus tasa-arvoa edistävästä rekrytointiprosessista

Lisätietoa rekrytointikäytännöistä ja -prosessista: 

Naisten ja miesten urakehityksessä on eroja. Miehet aloittavat työuransa vaativammista tehtävistä. Naisten uralla etenemisessä on esteitä ja naisten uralla eteneminen on miehiä epävarmempaa. Naiset toimivat miehiä harvemmin johtotehtävissä.

Työnantaja voi tukea työntekijän työuralla etenemistä sekä vaakasuorasti että pystysuorasti. Vaakasuora työuralla eteneminen tarkoittaa asiantuntemuksen ja osaamisen laajentamista vastaavan tasoisissa tehtävissä. Pystysuorasti työntekijä etenee kohti vaativampia ja johtotason tehtäviä.

Työnantaja voi edistää tasa-arvoista uralla etenemistä esimerkiksi:

 • tukemalla työntekijöiden urasuunnittelua
 • varmistamalla kaikille tasa-arvoinen pääsy koulutukseen
 • järjestämällä mentorointia
 • kannustamalla verkostoitumiseen.

Lisätietoa tasa-arvoisesta urakehityksestä ja sen tukemisesta:

Ohjeet häirintätilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn

Seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ennaltaehkäiseminen ja häirintään puuttuminen on tasa-arvolain mukaan työnantajan velvollisuus. Työnantaja on vastuussa häirinnän poistamisesta saatuaan tiedon työntekijän kokemasta häirinnästä.

Työnantajan on tärkeää varmistaa, että organisaatiossa on laadittu menettelyohjeet häirinnän ennaltaehkäisyyn ja häirintätapauksiin puuttumiseen ja että henkilöstö tuntee ohjeistuksen ja toimii sen mukaisesti. Menettelyohjeissa tulee kuvata, miten työntekijän on toimittava häirintätilanteessa sekä miten häirinnästä ilmoitetaan työnantajalle. 

Häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun estäminen on koko työyhteisön eli työnantajan ja kaikkien työntekijöiden yhteinen asia.

Muistilista häirintään puuttumisen menettelyohjeisiin:

 • Häirintä ja epäasiallinen käytös määritelty
 • Käytännöt häirinnän ennaltaehkäisemiseksi
 • Tehtävään koulutettu työpaikan häirintäyhdyshenkilö
 • Esihenkilön vastuu 
 • Työntekijän vastuu 
 • Toimintaohjeet häirintää kokeneelle
 • Ohjeet ilmoituksen tekemiseen häirinnästä
 • Lähimmän esihenkilön toimintaohjeet
 • Toimenpiteet häirinnän lopettamiseksi
 • Kurinpitotoimet
 • Ohjeet työyhteisön ulkopuolisten, kuten asiakkaiden harjoittaman häirinnän estämiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Tietoa seksuaalisesta häirinnästä:

Työn, perheen ja muun yksityiselämän yhteensovittaminen

Työn ja muun elämän tasapaino on tärkeää työntekijöiden hyvinvoinnin kannalta. Perheystävälliset käytännöt parantavat työnantajakuvaa ja työpaikan toimintakulttuuria sekä lisäävät työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen keinoilla sekä syrjimättömällä työkulttuurilla voidaan tukea kaikkia työntekijöitä, mutta erityisesti pienten lasten vanhempia ja niitä työntekijöitä, jotka pitävät huolta iäkkäistä tai vammaisista läheisistään. Perheystävällinen työpaikka huomioi erilaiset perhemuodot ja -tilanteet, kuten ydinperheet, yksinhuoltajien perheet, uusperheet, sateenkaariperheet ja lapsettomat perheet. 

Työnantajan tulee helpottaa työn ja perhe- sekä muun yksityiselämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin. Työpaikoilla voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön erilaisia helpotuksia, joustoja ja työaikajärjestelyjä.

Hoivaan liittyvät vastuut jakautuvat epätasaisesti naisten ja miesten välillä. Työpaikoilla tämä näkyy esimerkiksi siten, että naiset käyttävät suurimman osan perhevapaista. Työpaikat voivat vaikuttaa perhevapaiden tasa-arvoiseen jakautumiseen tasa-arvosuunnitelman toimenpiteillä ja luomalla perheystävällisiä käytäntöjä. 

Työpaikan asenneilmapiiri sekä esihenkilöiden, johdon ja työkavereiden kannustus ja esimerkki ovat avainasemassa. Ratkaisevaa voi olla esimerkiksi sijaisen palkkaaminen perhevapaan ajaksi. Perheystävällisiin käytäntöihin on tärkeää kiinnittää yhä enemmän huomiota etenkin miesvaltaisilla aloilla ja työpaikoilla, joilla pidemmät perhevapaat ovat harvinaisia.

Tietoa työn, perheen ja muun yksityiselämän yhteensovittamisesta:

Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla – Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen (Valto)
Perheystävällisiä käytäntöjä työpaikoille.

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen (Työterveyslaitos)
Kymmenen työpaikan käytäntöä työn ja muun elämän yhteensovittamiseen.

Työn ja perheen yhteensovittaminen 
Tilasto- ja tutkimustietoa työelämän ja perheen yhteensovittamisesta sekä keinoja, joilla työn ja perheen yhteensovittamista voi edistää.

Opas perheystävällisyyteen (Monimuotoiset perheet)
Ohjeita erilaisten perheiden tukemiseen juuri heille tyypillisissä arjen haasteissa.

Perhevapaiden käyttö ja kustannukset
Tietoa perhevapaiden jakautumisesta naisten ja miesten välillä sekä perhevapaiden kustannuksista.

Sukupuolitietoinen viestintä

Työpaikat voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa viestimällä sukupuolitietoisesti. Sukupuolitietoinen viestintä parantaa toiminnan ja palvelujen laatua sekä asiakkaiden ja työntekijöiden luottamusta. Se myös luo turvallisuutta ja vahvistaa uskottavuutta. 

Alla olevat sukupuolitietoisen kielenkäytön ja kuvaviestinnän vinkit kannattaa ottaa käyttöön kaikessa työpaikan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Viestintä vaatii aina tilannekohtaista harkintaa ja perusteltuja valintoja. Siksi vinkkejä kannattaa harkiten soveltaa omalle työpaikalle sopiviksi.

Vinkkejä työpaikan sukupuolitietoiseen kielenkäyttöön:

 • Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä. Käytä syrjimätöntä kieltä sekä työpaikan virallisessa viestinnässä että työkavereiden kesken. Älä esimerkiksi kerro seksistisiä tai rasistisia vitsejä.
 • Luovu mies-loppuisista ja muista sukupuolittuneista ammattinimikkeistä. Ota käyttöön sukupuolineutraalit nimikkeet.
 • Vältä nais-etuliitteen käyttöä silloin, jos myöskään mies-etuliitettä ei käytetä ja toisinpäin. Kiinnitä asiaan erityistä huomiota nais- ja miesenemmistöisillä aloilla ja työpaikoilla.  
 • Vältä toistamasta sukupuoliin liitettyjä stereotypioita. Pura viestinnässä oletuksia tiettyjen alojen ja ammattien sopivuudesta vain naisille tai miehille.
 • Kunnioita ihmisten omia määritelmiä itsestään ja sukupuolestaan. 
 • Muista sukupuolen moninaisuus. Vältä ilmaisuja molemmat, kummatkin ja vastakkaiset sukupuolet.
 • Ota huomioon perheiden ja vanhemmuuden moninaisuus. Hyviä sukupuolineutraaleja sanoja ovat esimerkiksi kumppani, puoliso, vanhempi tai kotiväki.

Vinkkejä työpaikan sukupuolitietoiseen kuvaviestintään:

 • Kuvaa aitoja työelämätilanteita malli- ja mainoskuvien sijaan.
 • Pyri valitsemaan kuva, jossa kaikki henkilöt eivät ole samaa sukupuolta. 
 • Kuvaa sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eri-ikäisiä, erikokoisia ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.
 • Esitä eri sukupuolia edustavat ihmiset tasavertaisissa rooleissa ja tehtävissä. 
 • Pura stereotypioita siitä, kuka soveltuu työntekijäksi tietylle alalle, asiantuntijaksi tai johtotehtäviin. Vältä esimerkiksi sitä, että asiantuntijaroolissa esitettävä henkilö olisi aina valkoinen, keski-ikäinen henkilö.

Lue lisää sukupuolitietoisesta viestinnästä ja vahvista omaa ja koko henkilöstön osaamista:

Työpaikan yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa tasa-arvon edistämisessä

Työpaikat voivat edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on keskeistä etenkin työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen eriytymisen eli segregaation purkamisessa. 

Työpaikkojen hyviä yhteistyön kohtia koulujen ja oppilaitosten kanssa ovat koulutuksen ja työelämän nivelvaiheet:

 • työpaikkavierailut ja tutustumiskäynnit
 • yritysvierailut
 • työelämään tutustumisjaksot (TET) ja muut harjoittelut
 • kesätyöt
 • tutustumiskurssit ja -koulutukset

Mielikuvat tiettyjen alojen, ammattien ja tehtävien sopivuudesta vain tietylle sukupuolelle vaikuttavat nuorten koulutusvalintoihin. Työpaikkojen yhteistyö koulujen ja oppilaitosten kanssa voi purkaa eri aloihin liitettyjä sukupuolistereotypioita, lisätä alojen vetovoimaa ja sen myötä vähentää työvoimapulaa tulevaisuudessa.

Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi on tärkeää, että eri sukupuolia olevia rohkaistaan tutustumaan monipuolisesti eri aloihin ja ammatteihin. Lyhytkin harjoittelu- tai kokeilujakso, esimerkiksi TET-harjoittelu, kesätyö tai yritysvierailu, voi lisätä nuoren kiinnostusta hakeutua sukupuolelleen epätyypillisemmälle alalle. 

Moninaiset roolimallit purkavat mielikuvia siitä, kuka voi toimia milläkin alalla, ammatissa ja tehtävissä tai siitä, miltä eri alojen työntekijät näyttävät ja mitä sukupuolta he voivat olla. Yritysvierailut, työnhaku- ja uramessut sekä alan tapahtumat ovat paikkoja kertoa nuorille ja alanvaihtoa harkitseville erilaisia uratarinoita.

Aloista ja ammateista kannattaa kertoa monipuolisesti eri tehtäviä ja urakehitysmahdollisuuksia kuvaten. Nuorille on tärkeää kertoa konkreettisesti, millaisia töitä työpaikan eri tehtävissä tehdään ja minkälaisesta koulutuksesta tai taidoista alan eri työtehtävissä on hyötyä. 

Lue lisää keinoista edistää tasa-arvoa ja lisätä yhteistyötä koulutuksen ja työelämän nivelkohdissa: 
Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla – Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen (Valto)