Sukupuolitietoinen budjetointi

Sukupuolitietoinen budjetointi on sukupuolten tasa-arvon edistämistä budjettiprosessissa. 

Arvioi budjetti sukupuolinäkökulmasta

Kun arvioit budjettia sukupuolinäkökulmasta, tarkastele erityisesti

 • toiminnan yleisten tavoitteiden ja toimenpiteiden sukupuolivaikutuksia
 • resurssien kohdentumista sukupuolen mukaan
 • erityisiä tasa-arvotoimenpiteitä ja niille varattua rahoitusta.

Erittele kaikki ihmisiä koskevat tunnusluvut sukupuolen mukaan. Voit käyttää arvioinnissa erilaisia taloustieteellisiä tutkimusmenetelmiä, kuten sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa mikrosimulointia. 

Sisällytä sukupuolinäkökulma budjetin kaikkiin vaiheisiin

Jotta sukupuolitietoinen budjetointi edistäisi tasa-arvoa, sukupuolinäkökulma täytyy ottaa mukaan kaikkiin budjetin vaiheisiin. Sukupuolinäkökulma tulee ulottaa

 • poliittisiin ja hallinnollisiin ohjausasiakirjoihin
 • monivuotisiin taloussuunnitelmiin
 • vuosibudjetteihin 
 • budjetin toimeenpanoon
 • seurantaan. 

Sukupuolinäkökulma valtion talousarvioehdotuksessa

Ministeriöt esittävät budjettiehdotuksessaan yhteenvedon niistä oman hallinnonalansa toimista, joilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia. Talousarviossa voi myös nimetä konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi. 

Talousarvion yhteenvetotarkastelu voi koostua esimerkiksi seuraavista elementeistä: 

 • sukupuolten välisen tasa-arvon tavoitteet hallinnonalalla 
 • konkreettiset toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään 
 • talousarvioon liittyvät muutokset, joilla on merkittäviä sukupuolivaikutuksia 
 • ihmisiä koskevat tilastot ja tunnusluvut eroteltuina sukupuolen mukaan.

Sukupuolinäkökulman tulee ulottua myös talousarvion raamien määrittelyyn sekä sen toimeenpanoon ja seurantaan. Se vaikuttaa

 • hallitusohjelmaan 
 • julkisen talouden suunnitelmaan 
 • monivuotisiin valtiontalouden kehyksiin
 • budjettilakien valmisteluun
 • virastojen ja laitosten tulosohjaukseen
 • hallituksen vuosikertomukseen.

Julkisen talouden suunnitelma on erityisen tärkeä, sillä se ohjaa myös kuntien ja hyvinvointialueiden taloutta. 

Miksi tehdä sukupuolitietoista budjetointia?

Talousarvio ja muut julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin. Ne voivat joko edistää tai heikentää tasa-arvoa.  Siksi sukupuolitietoinen budjetointi on tärkeää.

Jos tasa-arvo ymmärretään vain samanlaisena kohteluna, voi budjetti jopa lisätä sukupuolten eriarvoisuutta. Sukupuolitietoinen budjetointi edellyttää ymmärrystä tasa-arvosta sekä sukupuolten yhtäläisinä oikeuksina ja mahdollisuuksina että vallan ja resurssien tasapuolisena jakautumisena.

Sukupuolitietoisen budjetoinnin tavoitteet

Sukupuolitietoisen budjetoinnin tavoitteena on

 • parantaa budjettiprosessin avoimuutta
 • lisätä päätöksentekijän ja kansalaisten saamaa tietoa budjetin kohdentumisesta ja vaikutuksista
 • auttaa seuraamaan tasa-arvoon liittyvien tavoitteiden resursointia 
 • lisätä talousarvion ja sen toimeenpanon vaikuttavuutta
 • edesauttaa julkisten varojen tehokasta käyttöä.

Millaisia vaikutuksia sukupuolitietoisella budjetoinnilla on?

Sukupuolitietoisen budjetoinnin tuloksena määrärahapäätöksissä voi tapahtua muutoksia. Tasa-arvoa heikentävää toimintaa voidaan resursoida vähemmän ja edistävää vastaavasti enemmän. Sukupuolten tasa-arvon erityistoimiin voidaan ohjata lisää rahaa.

Muualla verkossa

Gender budgeting toolkit (EIGE)
Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE

Tasa-arvoa talousarvioon -hankkeen suositukset

 1. Lanseerataan sukupuolitietoisen budjetoinnin käsite.
 2. Kytketään sukupuolitietoinen budjetointi kansallisiin ja hallinnonalakohtaisiin tasa-arvotavoitteisiin.
 3. Laajennetaan sukupuolivaikutusten arviointi lakiesityksistä talousarvioon.
 4. Raportoidaan talousarvion sukupuoli- ja tasa-arvovaikutuksista systemaattisesti.
 5. Tuetaan sukupuolitietoista budjetointia poliittisesti ja valtionhallinnon sisällä.

Tasa-arvoa talousarvioon – talousarvion sukupuolivaikutusten arviointi ja sukupuolitietoinen budjetointi (Valtioneuvoston kanslia)