Kasvatus- ja opetusalan ammattilainen turvallisen kasvuympäristön rakentajana

Lapsi askartelee sähköautoa.

Lapset ja nuoret viettävät suuren osan ajastaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen ympäristöissä. Kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset ovat merkittävässä asemassa vaikuttamassa sateenkaarilasten ja -nuorten turvallisuudentunteeseen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat koulutuksen järjestäjää ja 2023 alkaen myös varhaiskasvatuksen järjestäjää edistämään yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Edistämisvelvoite sisältää seksuaalisen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun ja kehon sukupuolipiirteisiin liittyvän syrjinnän ehkäisyn. Lapset ja nuoret tulee ottaa mukaan suunnittelutyöhön.  

Tällä sivulla kerrotaan, miten kasvatus- ja opetusalan ammattilainen voi kannustaa kaikkia lapsia ja nuoria tietoisuuteen yhdenvertaisuudesta, sukupuolten tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. Ammattilainen voi rakentaa kasvatus- tai opetusyhteisöstään ympäristön, jossa kunnioitetaan moninaisuutta. Sivulla keskitytään erityisesti sukupuolitietoiseen eli sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen, joka antaa jokaiselle lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään yksilöllisesti. 

"Päätin opiskella opettajaksi, jotta voisin tukea itsensä kanssa kamppailevia nuoria. Haluan myös tehdä koulusta homomyönteisemmän." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Tällä sivulla

Lue myös: 

Kaikki hyötyvät moninaisuuden arvostamisesta ja sukupuolitietoisuudesta

Jokainen lapsi ja nuori tarvitsee turvallisen tilan, jossa voi olla oma itsensä. Silloin myös toisen kunnioittaminen on helpompaa ja ryhmähenki paranee.
Kun lapsen tietoa omista oikeuksistaan lisätään ja häntä kasvatetaan sukupuolitietoisesti, laajennetaan lapsen mahdollisuuksia hakeutua häntä kiinnostavalle koulutus- ja urapolulle, ilman perinteisiä sukupuoliin sidottuja odotuksia.  

Sanavalinnoillasi on väliä

Ihmisoikeuksia ja moninaisuutta kunnioittava kasvatus lähtee ammattilaisen tietoisuudesta omista asenteistaan ja ennakko-oletuksistaan. Niihin vaikuttavat puolestaan yhteiskunnassa vallitsevat kirjoittamattomat normit eli säännöt, jotka määrittävät esimerkiksi sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, perhettä, suomalaisuutta ja ihmisen toimintakykyä. Normit vaihtelevat ajassa, paikassa ja eri ihmisryhmien kesken. Monesti normit tulevat näkyviksi vasta, kun niitä rikotaan. 

Kaikki mukaan ottava ja moninaisuuden huomioiva puhetapa sekä sanavalinnat ovat tärkeitä päivittäisessä työssä. Niillä ammattilainen osoittaa lapsille ja nuorille, että tunnistaa moninaisuuden, arvostaa sitä eikä tahattomastikaan sulje puheellaan ketään ulkopuolelle. 

Mitä on moninaisuuden huomioiva ja kaikki mukaan ottava kieli?

Arkisen vuorovaikutuksen sanavalinnat ovat tärkeitä. Ammattilainen rakentaa sanavalinnoillaan maailmasta kuvaa, johon lapset ja nuoret peilaavat itseään. On keskeistä tunnistaa, millaisilla sanavalinnoilla voidaan luoda tilaa moninaisuudelle. 

Esimerkiksi puhumalla perheestä isän, äidin ja näiden biologisten lasten muodostamana voit sulkea monen lapsen perheen ulkopuolelle. Sen sijaan perheestä voi puhua niin, että lapsen tai nuoren tosiasialliset tai oman määrittelyn mukaiset perheenjäsenet tulevat huomioiduiksi, vaikkei perhe mahtuisi perinteiseen heteroydinperheen määritelmään. Lue lisää moninaisuuden huomioivasta kielestä.

Mitä on sukupuolitietoinen kasvatus?

Sukupuolitietoisessa eli sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ja opetuksessa puretaan yhteiskunnassamme vallitsevia urautuneita käsityksiä eri sukupuolten tehtävistä ja ominaisuuksista. Sen tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria toteuttamaan itseään yksilöllisten vahvuuksiensa ja kiinnostuksen kohteidensa pohjalta. 

Sukupuolitietoisessa lähestymistavassa tunnistetaan sukupuolten erot, mutta niitä ei pidetä ainoastaan biologisina, vaan myös kulttuurisesti ja sosiaalisesti muotoutuneina. 

Lapselle vapaus toteuttaa itseään yksilöllisesti

Sukupuolitietoinen ammattilainen kunnioittaa lapsen ja nuoren yksilöllistä tapaa ilmentää omaa sukupuoltaan. Hän ei ajattele, että esimerkiksi tietyt värit, käyttäytymistavat, kiinnostuksen kohteet oppiaineiden sisällä tai leikit olisi tarkoitettu tytöille tai pojille. 

Ammattilainen tunnistaa sukupuolen moninaisuuden yli kaksijakoisen tyttö-poika-jaottelun. Lapsen tai nuoren sukupuoli voi olla myös jotain niiden väliltä tai ei kumpikaan. Lapsen tai nuoren sukupuoli-identiteettiä ei voi päätellä hänen virallisesta nimestään, ulkonäöstään tai käytöksestään.
Pieni sateenkaarisanasto

Sukupuolitietoinen kasvatus ei pyri häivyttämään sukupuolia

Sukupuolen ja sen ilmaisun moninaisuuteen sisältyvät myös yhteiskunnassa vallitsevien normien mukaiset valinnat ja ominaisuudet. Lapsi voi haluta toimia perinteisten sukupuoliroolien mukaisesti esimerkiksi pukeutumisessaan ja leikeissään. Moni lapsi määrittelee itsensä pojaksi tai tytöksi yhdenmukaisesti sen mukaan, miten hänet on syntymässä määritetty. Kasvattaja kunnioittaa kaikkia näitä valintoja ja ominaisuuksia yhtä paljon. 

Sukupuolitietoinen kasvatus ei ole sukupuolineutraalia eikä pyri häivyttämään sukupuolen merkitystä, vaikka joskus virheellisesti näin ajatellaan. Toisaalta sukupuolitietoisessa kasvatuksessa on suotavaa olla korostamatta sukupuolta tilanteissa, joissa sillä ei ole merkitystä.  

Sukupuolitietoisena kasvattajana voit toimia näin:

 • Kun puhut koko lapsi- tai nuortenryhmälle, puhu lapsista ja nuorista tai oppilaista, älä tytöistä ja pojista. 
 • Kun puhut tietylle lapselle tai nuorelle, kuuntele hänen määrittelyään itsestään ja omasta sukupuolestaan ja käytä hänen toivomaansa nimitystä. Se voi vastata tai olla vastaamatta hänelle syntymässä määritettyä sukupuolta. Lapselle on tärkeää tulla nähdyksi oikein.
 • Anna lasten tehdä valintoja ja ohjautua leikkeihin heidän henkilökohtaisen kiinnostuksensa perusteella. Muistuta lapsia, että poikien ja tyttöjen värejä, leluja tai leikkejä ei ole olemassa. 
 • Osallistu aktiivisesti leikkeihin ja pura sukupuoliin liittyviä lastenkin sisäistämiä normeja, jotta he voisivat tehdä aidosti vapaita valintoja. Kotileikissä poikakin voi hoivata vauvaa tai pukeutua juhlapukuun.
  Arvo leikki ja leikkikaveri (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke) (pdf 1 Mt) 
 • Vältä uusintamasta puheessasi tunteiden ilmaisuun liittyviä sukupuolistereotypioita. Pojat voivat itkeä ja tytöt käyttäytyä riehakkaasti.
 • Puutu kaikenlaiseen häirintään ja väkivaltaan. Onko kaikilla oikeus koskemattomuuteen? Suhtaudutko poikien väliseen väkivaltaan vakavasti?
 • Opeta kunnioittamaan omia ja toisten rajoja. Ennen toisen halaamista on hyvä pyytää lupa. Samalla voi harjoitella, miten kaverin kieltäytyminen otetaan vastaan. 
 • Ohjaa luovasti ja hienotunteisesti äitien- ja isänpäivän askarteluun. Lapsia voi esimerkiksi ohjeistaa, että kortin voi tehdä joko äidille/isälle tai valitsemalleen tärkeälle aikuiselle. Jos perheessä vanhemmat ovat esimerkiksi kaksi äitiä, toivota heidät tervetulleiksi myös isänpäiväjuhliin. Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin perheisiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle.
 • Haasta yksipuolisia käsityksiä siitä, mitkä opetusmenetelmät tai materiaalit sopivat tytöille tai pojille. Esimerkiksi kiinnostus lukemiseen tai jääkiekkoon voi riippua muusta kuin sukupuolesta.
 • Valitse mahdollisuuksien mukaan materiaalit niiden sukupuolitietoisuuden perusteella. Esimerkiksi sukupuolen ja perheiden moninaisuuden tiedostavaa kertomakirjallisuutta voi tiedustella kirjastoista. Jos oppimateriaalit esimerkiksi seksuaalikasvatuksessa tuntuvat heteronormatiivisilta, kannusta oppilaat kirjoittamaan kanssasi moninaisempi ohjeistus.
  Kirjoja lapsille (Sateenkaariperheet ry)
 • Pyri häivyttämään sukupuoleen liittyvät mahdolliset ennakko-oletuksesi oppilaiden arvioinnissa. Yksi tapa voi olla nimettömät kokeet. 
 • Kehitä koko työpaikan toimintakulttuuria osallistumalla tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun.

"Entisessä lukiossa ei koskaan otettu huomioon sitä mahdollisuutta, etteivät kaikki paikallaolijat ole heteroita. Tämä johti silloin tällöin siihen, että jouduin tekeytymään heteroksi tai etten voinut ilmaista rehellistä mielipidettäni jostakin asiasta." 

Hyvinvoiva sateenkaarinuori -tutkimushanke

Auta oppimaan ihmisoikeuksista

Tänä päivänä ihmisoikeuksien ja demokratian puolustamisesta on tullut entistä tärkeämpää. Ihmisoikeuskasvatuksella tarkoitetaan ihmisarvoa kunnioittavan elämäntavan opettamista ja oppimista. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tietää myös heille erityisistä oikeuksista kuten oikeudesta saada tietoa ja tulla kuulluiksi heitä itseään koskevissa asioissa. 
Yhdenvertaisuus ja syrjintä sateenkaarilasten ja -nuorten elämässä

Osallistu maksuttomaan verkkokoulutukseen

Kansallisen lapsistrategian toteutuksessa on laadittu verkkokoulutuskokonaisuus lapsen oikeuksista. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja se on kaikille avoin ja maksuton. 

Lapsen oikeudet (10 koulutuksen kokonaisuus, eOppiva)

Lapsen oikeudet – Myös haavoittuvassa asemassa oleva lapsi on elämänsä pääosassa (eOppiva)

Lisätietoa

Sukupuolitietoinen opetus ja ohjaus (Opetushallitus)

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Naisasialiitto Unioni)

Tasa-arvo kasvatuksessa (Tasa-arvoasiain neuvottelukunta Tane)

 

Yhdenvertaisen kunnan ja alueen tekijät

Palvelujen yhdenvertaisuudesta vastaavat työntekijät saavat eväitä työhönsä Yhdenvertaisen kunnan tekijät -verkkokoulutuksesta. Kuntien lisäksi koulutus soveltuu erinomaisesti mm. hyvinvointialueiden työn tueksi.

Yhdenvertaisen kunnan tekijät (eOppiva)